WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi (науковий реферат) - Реферат

Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi (науковий реферат) - Реферат


Науковий реферат
на тему:
Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi
Науковцями Мiжвiдомчого науково-дослiдного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю проводиться комплексне дослiдження теми "Корупцiя: поняття, прояви, причини, вiдповiдальнiсть за дiяння на грунтi корупцiї". В ходi цiєї роботи зроблено поглиблений аналiз стану боротьби з корупцiєю органiв внутрiшнiх справ, Служби безпеки, прокуратури, а також судової практики. Органiзацiя боротьби з корупцiєю вивчалась безпосередньо в Автономнiй Республiцi Крим, Запорiзькiй, Одеськiй, Харкiвськiй, Чернiвецькiй та iнших областях, в рядi мiнiстерств i вiдомств країни. Ретельно аналiзувалась ефективнiсть чинного законодавства, погляди на цю проблему науковцiв, практичних працiвникiв, мiжнародний досвiд боротьби з корупцiєю.
Проведена робота в цiлому дозволяє зробити деякi попереднi висновки щодо стану боротьби з корупцiєю в Українi i ефективностi задiяних органiзацiйно-правових механiзмiв.
Як свiдчать результати дослiдження, в державi посилюється боротьба з корупцiєю. Поступово створюється вiдповiдна законодавча антикорупцiйна база. Позитивно вплинули на вирiшення цiєї проблеми прийнятi в останнi роки закони України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю", "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцiєю", Нацiональна програма боротьби з корупцiєю в Українi, а також внесенi до Кримiнального кодексу новi норми вiдповiдальностi за економiчнi злочини в умовах ринкової економiки тощо. Важливим наслiдком їх прийняття i втiлення в життя було привернення уваги до цiєї складної проблеми не тiльки керiвникiв центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, а й всiєї громадськостi країни. Вони сприяли прискореному формуванню у суспiльствi обстановки громадської нетерпимостi до цього зла та гострої необхiдностi його викорiнення. Одночасно вони дали реальний поштовх активiзацiї дiяльностi, перш за все, правоохоронних органiв. У 1997 р. ними майже в два рази бiльше складено адмiнiстративних протоколiв про корупцiйнi дiяння (6 344).
Нарощуються зусилля у боротьбi з корупцiйними дiяннями кримiнального характеру. Кiлькiсть виявлених фактiв хабарництва у 1997 р. в порiвняннi з 1996 р. зросла на 16,3% (з 1 905 до 2 216), на 3,7% викрито бiльше розкрадань шляхом зловживання службовим станом (12 957 проти 12 500). Значно бiльше посадових осiб (575) засуджено за зловживання владою та службовим станом.
Проте статистичнi данi про результати боротьби з корупцiєю характеризують лише один бік проблеми - активнiсть правоохоронних органiв, але нi в якому разi не рiвень корупцiї в державi. Її стан обумовлюють багато iнших чинникiв. Основнi фактори випливають з недосконалої фiнансової, податкової, приватизацiйної, iнвестицiйної, промислової, господарської, митно-тарифної полiтики. Подальша тiнiзацiя економiки породжує i характеризує рiвень корупцiї, а кримiнальна та адмiнiстративна статистика констатує лише результати боротьби з нею.
З огляду на минуле, є всi пiдстави стверджувати, що при реформуваннi соцiалiстичної планової економiки на ринковi принципи були допущенi серйознi прорахунки. В результатi сталося так, що бiльшiсть суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi спрямували свої зусилля не у виробничий сектор, а у сферу посередництва, торгiвлi i збуту. Формування соцiальних груп власникiв та пiдприємцiв вiдбувалося на основi перерозподiлу доходiв та державної власностi, а не шляхом збiльшення суспiльного продукту як результату пiдприємницької активностi. Держава, зi свого боку, не вживала достатнiх та ефективних заходiв щодо стимулювання виробничого пiдприємництва. Навпаки, увесь механiзм створення, реєстрацiї, оподаткування нових суб'єктiв господарювання пiдштовхував (i продовжує пiдштовхувати) пiдприємцiв та бiзнесменiв до всякого роду спекулятивних операцiй. Злочиннi угруповання активно проникли в господарськi та фiнансовi структури держави. При безпосереднiй участi окремих посадових осiб ними вчиняється тиск на вибiр експортерiв стратегiчно важливої сировини, формування вiдпускних цiн, обсягiв реалiзацiї, розподiл валютних i гривневих коштiв, отриманих вiд експорту. Кримiналiтет веде вiдкриту боротьбу за розподiл сфер впливу в паливно-енергетичнiй галузi, здiйснює "розборки" iз застосуванням зброї аж до фiзичного усунення конкурентiв.
За злочини, що скоєнi у сферi економiки лише у 1997 р., притягнуто до кримiнальної вiдповiдальностi 45 850 осiб, в тому числi керiвникiв пiдприємств - 2427, фiнансово-бухгалтерських працiвникiв - 2591, державних службовцiв - 813, приватних пiдприємцiв - 2404 чол. За цей перiод скоєно також 80 вбивств на "замовлення" та 53 вбивства при "розборках мiж злочинними угрупованнями.
При оцiнцi цього явища необхiдно мати на увазi, що корупцiя - не лише українська проблема, вона викликає зростаюче занепокоєння в усьому свiтi.
Проте, аналiз вiтчизняного українського антикорупцiйного законодавства i механiзмiв боротьби з корупцiєю свідчить, що вони поки що не вiдповiдають мiжнародним стандартам i не адекватнi процесам, якi сьогоднi вiдбуваються в країнi.
По-перше. Не вiдповiдають цим вимогам окремi закони i нормативнi акти. Аналiз ефективностi дiї, наприклад Закону України "Про державну службу", показав, що його реальний вплив на вирiшення зазначеної проблеми є низьким, його основнi норми спрацьовують слабо, особливо тi, якi регламентують атестацiю та декларування доходiв.
Вiдповiдно до його положень бiльше половини державних службовцiв (153 791 чол., або 52,1%) за тих чи iнших причин не пiдлягають атестацiї.
По-друге. Закон чiтко не визначив повного перелiку державних службовцiв, в результатi в станi невизначеностi вiдповiдальностi за корупцiйнi дiяння опинилися навiть працiвники органiв правопорядку, контролюючих та наглядових вiдомств.
По-третє. Не вiдповiдають логiцi й встановленi цим Законом обмеження. Якщо службовцям забороняється займати посади в державних вiдомствах протягом 3-х рокiв з дня їх звiльнення, то вiдносно депутатiв такої заборони знову балотуватися в депутати не передбачено.
По-четверте. Незважаючи на те, що бiльше 99% державних службовцiв подали декларацiї про доходи, реальна вiддача вiд цiєї акцiї незначна, оскiльки законодавчо механiзм контролю за об'єктивнiстю поданих декларацiй не визначений.
Суттєвих змiн i доповнень потребує Закон України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю", особливо в частинi взаємовiдносин з Нацiональним банком України та комерцiйними банками. Розумiння термiнового внесення таких змiн є у керiвництва фактично всiх центральних правоохоронних вiдомств та НБУ, але на практицi воно не реалiзується.
Через недосконалiсть - дуже низька ефективнiсть дiї Закону України "Про боротьбу з корупцiєю". Вiн не визначив основного: чiтких рамок, якi роздiляли б поняття адмiнiстративного та кримiнального корупцiйного дiяння, встановивши лише адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за такiдiяння. В результатi кримiнальне законодавство у боротьбi з корупцiєю рiзко вiдстає вiд кримiнологiчної ситуацiї в державi. Воно не передбачає кримiнально-правових санкцiй за найбiльш небезпечнi корупцiйнi дiяння, в результатi за тi ж самi правопорушення державнi службовцi в одних випадках притягуються до кримiнальної, а в iнших - до адмiнiстративної вiдповiдальностi.

 
 

Цікаве

Загрузка...