WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Результати вивчення проблем боротьбиз органiзованою злочиннiстю у зовнiшньоекономiчнiй сферi - Реферат

Результати вивчення проблем боротьбиз органiзованою злочиннiстю у зовнiшньоекономiчнiй сферi - Реферат

групи з мiжнародними зв'язками, до складу якої входили посадовi особи концерну "Укрспирт", корумпованi працiвники митниць, правоохоронних органiв Житомирської, Волинської, Київської, Донецької, Одеської, Рiвненської, Тернопiльської областей, Автономної Республіки Крим, якi за хабарi сприяли керiвникам комерцiйних структур в отриманнi спирту на спиртзаводах України i оформленню документiв на нiбито його вивiз за кордон. Встановлено 550 фактiв хабарництва. До кримiнальної вiдповiдальностi притягується понад 100 осiб, 53 з яких заарештовано.
Контрабандне перемiщення вантажiв через митний кордон України вiдбувається, зокрема, шляхом: ввозу пiдакцизних товарiв шляхом "припиненого" транзиту; ввозу товарiв підакцизної групи пiд iншим найменуванням; офiцiйного декларування лише частини iмпортованого пiдакцизного товару; ввозу пiдакцизних товарiв поза митним контролем (на державному кордонi з Республiкою Молдова, Республiкою Бiлорусь, Росiйською Федерацiєю).
Характеризуючи причини кримiналiзацiї ситуацiї, що склалася у зовнiшньоекономiчнiй сферi, доцiльно зупинитись також на аналiзi такого її аспекту, як створення i дiяльнiсть спiльних пiдприємств.
З початку реформування економiки в Українi спостерiгається тенденцiя до створення значної кiлькостi спiльних пiдприємств. Якщо у 1990 р. в Українi було зареєстровано всього 113 таких пiдприємств, то у 1997 р. - близько 10 400, з яких 1279, або 12,3 % не розпочинали господарської дiяльностi, а ще 253 - не значаться за адресами, вказаними в реєстрацiйних документах.
Вивчення цього питання свiдчить про подальше зниження ефективностi дiяльностi спiльних пiдприємств, створених за участю iноземних фiрм, скорочення обсягiв власного виробництва, переорiєнтацiю їх на здiйснення товарообмiнних та експортних операцiй з сировинними ресурсами.
Позначилась стiйка тенденцiя до збiльшення зовнiшньоторговельного негативного сальдо i зниження обсягiв надходження в Україну сучасних iноземних технологiй, обладнання, матерiалiв за рахунок експортно-iмпортних операцiй, здiйснюваних цими структурами. Спiльними пiдприємствами вивозяться за кордон дефiцитнi матерiали i стратегiчно важлива сировина, що проявляється передусiм у спробах постачання за кордон доброякiсної продукцiї металургiйної, хiмiчної, деревообробної галузей промисловостi, а також сировинних ресурсiв i рiдкоземельних металiв пiд виглядом товарiв власного виробництва, вiдходiв або некондицiї.
Важливим елементом для виводу економiки з кризового становища має бути залучення в Україну iноземних iнвестицiй. На даному етапi найбiльш розповсюдженою i домiнуючою формою iноземного iнвестування в економiку нашої країни є саме спiльнi пiдприємства.
Однак, iз загальної кiлькостi зареєстрованих спiльних пiдприємств такi iнвестицiї внесенi лише в 2841 пiдприємство (27,3%).
Проте, до статутного фонду створених спiльних пiдприємств iноземнi iнвестицiї, як правило, вносяться у виглядi транспортних засобiв, електронної, копiювальної технiки, аудiо-вiдео апаратури. Цi обставини ускладнюють визначення реального внеску iноземного партнера у статутнi фонди, оскiльки оцiнка матерiальних внескiв здiйснюється представниками спiльних пiдприємств, що надає сприятливi умови для зловживань шляхом штучного пiдвищення реальної вартостi цього майна.
За даними статистики, в середньому сума iнвестицiй, включених до статутного фонду таких суб'єктiв господарювання, не перевищує декiлькох сот дол. США. У той же час статут спiльного пiдприємства дозволяє iноземним партнерам без будь-яких виробничих витрат користуватися пiльгами в оподаткуваннi i практично безконтрольно здiйснювати вивiз за кордон власних прибуткiв.
Перевiрки, проведенi у 1996-1997 рр. співробітниками МВС та iнших контролюючих органiв України показали, що майже 60-70% валютного прибутку спiльних пiдприємств в Україну не надходять, а осiдають на рахунках закордонних банкiв, якi вiдкритi на пiдставних осiб завдяки особистим зв'язкам їх керiвникiв, що мешкають за кордоном, а з валютних коштiв, що надходять в Україну, до 90% споживається i лише 10% використовується на розвиток виробництва.
Набувають поширення факти, коли частина спiльних пiдприємств створюється для проведення разових зовнiшньоекономiчних операцiй на користь, як правило, iноземного партнера, пiсля проведення яких цi пiдприємства лiквiдуються.
Викликає занепокоєння тенденцiя створення спiльних пiдприємств з метою отримання рiзноманiтних кредитiв та приховування валютних коштiв за кордоном.
Все частiше до статутних фондів спiльних пiдприємств вносяться iноземнi iнвестицiї у виглядi нематерiальних об'єктiв власностi (iнтелектуальна власнiсть, науково-технiчнi розробки i т.iн.). Питання митного оформлення нематерiальних форм власностi iноземних iнвесторiв, визначення їх фактичної вартостi нормативно не врегульованi. Тому на практицi виникають труднощi при визначеннi квалiфiкацiйної норми iноземної iнвестицiї в статутному фондi пiдприємства, застосуваннi пiльгового оподаткування, розподiлi прибуткiв мiж партнерами тощо.
Одним iз найбiльш розповсюджених факторiв, що сприяє зловживанням в дiяльностi спiльних пiдприємств, є численнi порушення, якi допускають органи державної реєстрацiї. Звертає на себе увагу той факт, що у зв'язку зі скороченням державних поставок енергоресурсiв збiльшуються обсяги комерцiйних операцiй, якi часто перевищують обсяги державних поставок.
Ще не на належному рiвнi забезпечується контроль з боку вiдповiдних установ Нацiонального банку України за дотриманням спiльними пiдприємствами встановленого порядку вiдкриття поточних та розрахункових рахункiв, що сприяє здiйсненню ними протиправних фiнансових операцiй.
З урахуванням викладеного, з метою протидiї подальшiйкримiналiзацiї зовнiшньоекономiчної сфери дiяльностi, на нашу думку, доцiльно:
Кабiнету Мiнiстрiв України вiдновити дiю Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" у повному обсязi, тобто положення п.3 ст.5 Закону "Про державну реєстрацiю суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi" (дiя якого була припинена рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.01.93р. № 6-93), яка повинна здiйснюватись МЗЕЗiТ України на пiдставi подання Державної митної служби України;
внести пропозицiї щодо змiн та доповнень до Закону України "Про iноземнi iнвестицiї" вiдносно посилення державними органами контролю за перерахуванням у статутнi фонди спiльних пiдприємств iноземних iнвестицiй та їх використанням; регулювання взаємовiдносин мiж iноземними iнвесторами та українськими пiдприємцями; визначення заходiв вiдповiдальностi за неефективне чи нецiльове використання отриманих валютних коштiв; встановлення прiоритетностi вкладання iнвестицiй у виглядi обладнання та технологiй для виробництва товарiв i послуг;
внести змiни до порядку реєстрацiї спiльних пiдприємств за умов, якщо iноземний учасник внiс 100% iнвестицiй до моменту реєстрацiї;
спростити процедуру застосування спецiальних санкцiй шляхом передачi обласним мiжвiдомчим комiсiям, утвореним при держ-адмiнiстрацiях за участю управлiнь СБУ, МВС, МЗЕЗiТ, податкової адмiнiстрацiї, НБУ, митних органiв, права розглядати питання i приймати рiшення про застосування спецiальних санкцiй до суб'єктiв-порушникiв у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Застосування спецiальних санкцiй має вiдноситися не лише до зовнiшньоторговельної дiяльностi, а й до усiх видiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що передбаченi ст. 4 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";
інiцiювати ратифiкацiю Верховною Радою України Європейської Конвенцiї про взаємну правову допомогу по кримiнальних справах та Конвенцiї про виявлення, вилучення i конфiскацiю доходiв вiд злочинної дiяльностi, що дасть змогу укласти вiдповiднi мiжнароднi угоди;
інiцiювати вирiшення питання щодо розгляду у другому читаннi проекту Закону України "Про валютне регулювання" як невiдкладне;
Мiнiстерству зовнiшньоекономiчних зв'язкiв i торгiвлi України запровадити систему облiку всiх контрактiв вартiстю понад 100 тис. дол. США та iнформувати про такi контракти спецпiдроздiли МВС України у рамках ст. 18 Закону України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю" з метою запобiгання скоєнню злочинiв.

 
 

Цікаве

Загрузка...