WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Про прояви організованої злочинності у виробничій та управлiнськiй сферах економіки - Реферат

Про прояви організованої злочинності у виробничій та управлiнськiй сферах економіки - Реферат

розкраданням та iншими зловживаннями з бюджетними коштами, видiленими для виплати заробiтної плати, пенсiй, стипендiй. Найбiльш враженi цими видами злочинів пiдприємства Мiнiстерства зв'язку (83), агропромислового комплексу (69), промисловостi (65), системи соцiального забезпечення населення (46), навчальні заклади (38) та охорони здоров'я (16).
Правоохоронними та iншими контролюючими органами викритi непоодинокi факти використання коштiв не за призначенням. Так, в установах Державного фонду сприяння зайнятостi населення виявлено 37 фактiв нецiльового використання бюджетних коштiв. Лише комерцiйним структурам Фонд незаконно видав кошти для кредитiв на суму понад 7,3 млн дол. США. Аналогiчне становище склалося й у системi Мiнiстерства освiти України. При перевiрцi Мiнiстерства освiти i 31 вузу, пiдпорядкованого йому, органами контрольно-ревiзiйної служби виявлено збиткiв i нецiльового використання коштiв на суму бiльш ніж 3,9 млн дол.
Не завжди за цiльовим призначенням використовуються кошти, видiленi на лiквiдацiю наслiдкiв Чорнобильської катастрофи. Тiльки у Чернiгiвськiй областi виявлено 6 фактiв нецiльового використання коштiв Чорнобильського фонду на суму бiля 2,4 млн дол.
Бiльше 30 кримiнальних справ порушено правоохоронними органами за фактами розкрадання бюджетних коштiв, що виділено пiдприємствам вугiльної промисловостi Донецької та Луганської областей для виплат грошових компенсацiй у випадках травматизму, профзахворювань, для фiнансування об'єктiв охорони здоров'я та установ системи соцiального захистунаселення.
Причини такого становища полягають у вiдсутностi вiдомчого контролю державної системи профiлактики економiчних правопорушень, низькiй ефективностi роботи органiв контрольно-ревiзiйної служби та iнших спецiальних пiдроздiлiв, невиправданiй затримцi з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облiк i звiтнiсть".
З матерiалiв, що надiйшли до Координацiйного комiтету вiд мiнiстерств та вiдомств, бачимо, що проблемою контролю за використанням бюджетних коштiв, за винятком пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ, Генеральної прокуратури та Державної контрольно-ревiзiйної служби України, нiхто не займається. Як результат, кiлькiсть виявлених органами Державної контрольно-ревезiйної служби України пiдприємств, установ i органiзацiй, що допустили незаконнi витрати коштiв, щорiчно збiльшується.
Результати проведених органами Державної контрольно-ревiзiйної служби перевiрок i ревiзiй у 1994-1996 рр. свiдчать про те, що найбiльше всього незаконних видаткiв, нестач та розкрадань у цей перiод виявлено в Донецькiй (1994 р. - 21,9%, 1995 р. - 24,8%, 9 мiсяцiв 1996 р. - 40,8% вiд загальних сум, виявлених по Українi), Днiпропетровськiй (17,3%, 11,1%, 13,4%), Харкiвськiй (3%, 14,1%, 3,2%), Кiровоградськiй (8,8%, 2,8%, 3,6%), Львiвськiй (2,2%, 8,4%, 3,1%), Луганськiй (1,1%, 4,6%, 3,1%) областях та м. Києвi (4,4%, 2,5%, 2,2%). У 1996 роцi виявленi значнi недостачi, розтрати i крадiжки грошових коштiв i матерiальних цiнностей у Черкаськiй (4,9% вiд загальних сум по Українi), Київськiй (3,7%), Вiнницькiй (2,6%), Хмельницькiй (2,4%) та Iвано-Франкiвськiй областях (2,3%).
Разом з тим ефективнiсть роботи ряду обласних контрольно-ревiзiйних управлiнь продовжує залишатися низькою. У багатьох областях, не дивлячись на значну кiлькiсть проведених у 1996 р. ревiзiй i перевiрок, їх ефективнiсть незначна. Так, у Житомирськiй, Запорiзькiй, Полтавськiй, Херсонськiй, Чернiгiвськiй областях в результатi ревiзiї та перевiрок виявилось незаконних витрат, недостач i розкрадань в середньому на суму 1000-1100 грн., що у 6 разів менше, нiж в цiлому по Українi. Невисокою є ефективнiсть ревiзiї та перевiрок також у Закарпатськiй, Миколаївськiй областях.
На ефективнiсть контролю за цiльовим використанням бюджетних коштiв та своєчаснiстю їх надходження до Державного бюджету негативно впливають недолiки у пiдборi кадрiв та недостатня вимогливiсть до пiдлеглих з боку керiвникiв фiнансових та податкових органiв. В результатi цього спостерігається тенденцiя до збiльшення кiлькостi злочинiв, що скоюють працiвники цих органiв. Якщо у 1995 роцi до кримiнальної вiдповiдальностi було притягнуто 41 службовця цих органiв, то в поточному роцi викрито вже 94 факти хабарництва з боку спiвробiтникiв податкових органiв.
Вiдсутнiсть дiйового контролю негативно впливає і на стан збереження державної власностi, своєчаснiсть i повноту надходжень до бюджету коштiв, одержаних вiд приватизацiї майна. В результатi набувають поширення випадки приватизацiї ряду об'єктiв за зниженими цiнами. Так, у 1995 - 1996 рр. факти заниження вартостi приватизованого майна були викритi на пiдприємствах Мiнiстерства охорони здоров'я, Мiнiстерства промисловостi, Мiнiстерства сiльського господарства i продовольства, Державного комiтету по матерiальним ресурсам, Державного комiтету харчової промисловостi, корпорацiї "Укрбудматерiали", корпорацiї "Укрбуд". Тiльки у 1995 роцi органами Державної контрольно-ревiзiйної служби України виявлено 76 приватизованих об'єктiв з заниженою вартiстю на загальну суму понад 3,1 млн дол.
Перевiрками, проведеними працiвниками правоохоронних органiв та органiв Державної контрольно-ревiзiйної служби, встановлено, що Фонд державного майна України, його територiальнi органи, мiнiстерства та вiдомства, мiсцевi Ради народних депутатiв ще не вжили достатнiх заходiв щодо об'єктивної та повної оцiнки майна пiдприємств, якi пiдлягають приватизацiї, забезпечення iнтересiв держави у цьому процесi.
З урахуванням викладеного та з метою посилення контролю за цiльовим i ефективним використанням бюджетних коштiв, зберiганням державної власностi вважаємо за доцільне:
1.Внести пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо вiдновлення функцiй контрольно-ревiзiйних пiдроздiлiв у Мiнiстерствi охорони здоров'я, Мiнiстерствi освiти, Мiнiстерствi культури, Мiнiстерствi соцiального захисту населення.
2.Доручити Головному контрольно-ревiзiйному управлiнню пiдготувати на засiдання Координацiйного комiтету матерiали щодо стану бюджетної дисциплiни, зокрема стосовно використання бюджетних коштiв пiдприємствами i вiдомствами, та заходiв, якi вживаються керiвниками вiдповiдних мiнiстерств i вiдомств з наведення порядку з цього питання.
3.Головному контрольно-ревiзiйному управлiнню увiйти з пропозицiєю до Кабiнету Мiнiстрiв України про внесення змiн до Закону України "Про пiдприємства в Українi" в частинi законодавчого врегулювання прав мiнiстерств i вiдомств щодо здiйснення ними фiнансового контролю за дiяльнiстю пiдпорядкованих їм пiдприємств i органiзацiй; посилення вiдповiдальностi керiвникiв та посадових осiб пiдприємств i органiзацiй за нецiльове використання бюджетних коштiв.

 
 

Цікаве

Загрузка...