WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Про прояви організованої злочинності у виробничій та управлiнськiй сферах економіки - Реферат

Про прояви організованої злочинності у виробничій та управлiнськiй сферах економіки - Реферат

прибуткiв вiд оподаткування МВС України, iншi державнi органи недостатньо ефективно здiйснюють боротьбу з такого роду правопорушеннями.
Останнiми роками спостерiгається стiйка тенденцiя до зростання сум недобору в бюджеті. З метою ухилення вiд сплати податкiв та iнших платежiв до бюджету значна кiлькiсть пiдприємницьких структур пiсля проведення ряду фiнансово-господарських операцiй, навмисно створює умови, що призводять до їх фiктивного банкрутства (одним з найбiльш поширених способiв є перерахування коштiв за попередньою домовленiстю iншим пiдприємницьким структурам, якi нiбито "не виконали" умови договорiв i не забезпечили своєчасне повернення отриманих ними платежiв).
Як свідчить практика, в таких випадках органи державних податкових iнспекцiй переважно обмежуються проведенням перевiрок лише пiдприємницьких структур, що не сплатили належнi платежi i оголосили себе банкрутами. Державна податкова iнспекцiя України, правоохороннi органи, зокрема пiдроздiли МВС по боротьбi з кримiнальним приховуванням прибуткiв вiд оподаткування, по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, Державної служби боротьби з економiчною злочиннiстю, до проведення спiльних перевiрок по фактах оголошення банкрутами пiдприємницьких структур, що мають значнi недоїмки до бюджету, залучаються рiдко.
Разом з тим, при масовому поширеннiзавiдомо неправдивих заяв громадян-засновникiв та посадових осiб-суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi про їх фiнансову неспроможнiсть, неможливiсть виконання вимог з боку кредиторiв i зобов'язань перед бюджетом правоохоронними органами за фактами фiктивного банкрутства (ст. 1563 КК) порушенi лише поодинокi кримiнальнi справи, що породжує у злочинцiв вiдчуття безкарностi, що значною мiрою також сприяє поглибленню платiжної кризи.
З метою протидiї негативним процесам, якi впливають на посилення платiжної кризи в Українi, вважаємо за доцільне рекомендувати Міністерству фінансів спільно з Міністерством внутрішніх справ, Національним банком та Головною державною податковою інспекцією України здійснити перевiрки:
- фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств i установ, якi мають значну заборгованiсть перед бюджетом i оголосили себе банкрутами;
- своєчасностi проходження податкових та iнших платежiв в комерцiйних банках та їх фiлiях;
- дiяльностi пiдприємницьких структур, якi займаються переведенням безготiвкових коштiв в готiвку та її конвертацiєю в iноземну валюту;
- суб'єктiв господарювання (особливо бюджетних) щодо цiльового використання бюджетних коштiв. За виявленими фактами зловживань посадових осiб з бюджетними коштами направити матерiали до органів прокуратури для вирiшення питання про притягнення винних до кримiнальної вiдповiдальностi.
На наш погляд, конче необхідно доручити галузевим мiнiстерствам, Уряду Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям розглянути на колегiях стан фiнансової та платiжної дисциплiни в пiдлеглих їм органiзацiях та пiдприємствах, розробити заходи щодо лiквiдацiї заборгованості перед бюджетом; питання про заборону реалiзацiї пiдлеглими пiдприємствами паливно-енергетичних ресурсiв, сировини та готової продукцiї комерцiйним структурам без їх попередньої оплати.
З метою протидії посиленню платіжної кризи необхідно створити вiдомчi комiсiї та здiйснити в пiдлеглих установах, органiзацiях i пiдприємствах, якi мають заборгованiсть по виплатi заробiтної плати, заходи щодо усунення причин їх виникнення. По всiх фактах нецiльового використання коштiв, зловживань з боку посадових осiб вжити заходи, передбаченi законодавством; Мiнiстерству внутрiшнiх справ України рекомендувати проаналiзувати в органах внутрiшнiх справ органiзацiю роботи по боротьбi з правопорушеннями, якi сприяють поглибленню платiжної кризи, розглянути на колегiях в управлiннях внутрiшнiх справ областей стан боротьби з фiктивним банкрутством та розслiдування кримiнальних справ цiєї категорiї; Мiнiстерству економiки, Мiнiстерству фiнансiв, Мiнiстерству працi пiдготувати i направити до Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо впровадження механiзмiв:
- регулювання фондiв споживання суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi (незалежно вiд форм власностi), який би передбачав їх зростання лише за умов збiльшення обсягу реалiзацiї товарiв та послуг, збалансування грошової маси, обсягу товарiв i послуг, подолання платiжної кризи;
- протидiї переведенню бюджетних коштiв, видiлених державним підприємствам i установам, до комерцiйних структур та їх нецiльовому використанню.
З метою посилення контролю i прискорення проходження платежiв Національному банку України створити на базi єдиної електронної системи мiжбанкiвських розрахункiв мiжбанкiвський розрахунковий центр; пiдготувати пропозицiї щодо внесення змiн i доповнень до чинного законодавства, передбачивши можливiсть лiквiдацiї комерцiйних банкiв та їх фiлiй у випадках грубого порушення ними платiжної дисциплiни, навмисного затримання проходження платежiв при розрахунках мiж пiдприємствами та надходжень до бюджету.
З метою посилення державного контролю за експортом та імпортом енергоносіїв, металів, хімічної продукції, лісу, великої рогатою худоби та інших найважливіших видів сировини та матеріалів доручити Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству зовнішньоекономічних зв'язків та торгівлі, Державному митному комітету України підготувати відповідні пропозиції, розглянути питання про можливе введення державної монополії на їхній експорт.
Аналiз матерiалiв мiнiстерств та вiдомств щодо контроля за використанням бюджетних коштiв, якi надiсланi до Координацiйного комiтету, свiдчить про те, що не всi мiнiстерства i вiдомства у повному обсязi виконують вимоги указiв Президента України та постанов Кабiнету Мiнiстрiв щодо запобiгання зловживанням у сферi економiки, не дають принципової оцiнки керiвникам пiдприємств, установ i органiзацiй, де виявлено порушення фiнансової дисциплiни, факти безгосподарностi та марнотратства, не вживають заходiв щодо притягнення винних до вiдповiдальностi.
Внаслiдок цього багато керiвникiв рiзного рiвня грубо порушують бюджетну та фiнансову дисциплiну, стають на шлях скоєння злочинiв, про що свiдчать статистичнi данi МВС України. Протягом 9 мiсяцiв 1996 року за скоєння економiчних злочинiв до кримiнальної вiдповiдальностi притягнуто 5,7 тис. керiвникiв рiзного рiвня.
Серед злочинiв, скоєних у сферi економiки, значного поширення набувають факти нецiльового використання та розкрадання бюджетних коштiв, в тому числi соцiального призначення, якi завдають державi великої шкоди. Лише у поточному роцi злочинцями викрадено бюджетних грошових коштiв соцiального призначення на суму понад 4 млн 320 тис. дол. Велика кiлькiсть злочинiв пов'язана з

 
 

Цікаве

Загрузка...