WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Про прояви організованої злочинності у виробничій та управлiнськiй сферах економіки - Реферат

Про прояви організованої злочинності у виробничій та управлiнськiй сферах економіки - Реферат

у 1995 роцi, на 19,2 тис. пiдприємств, установ i органiзацiй виявлено збиткiв вiд незаконних витрат, недостач i розкрадань на загальну суму близько 12,5 трлн крб. та 25,6 млн дол. США, 82,2 тис. нiмецьких марок i 117,9 млн росiйських рублiв.
Прокуратурою м. Марiуполя порушено кримiнальну справу стосовно посадових осiб Марiупольського мiськвиконкому, якi у 1995 р. незаконно перерахували бюджетнi кошти в сумi 100 млрд крб. приватним комерцiйним структурам i пiд їх прикриттям за цi кошти в подальшому приватизували унiвермаг "Україна".
З боку керiвникiв ряду мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади вiдсутня належна вимогливiсть за дотриманням режиму платежiв, фiнансової i бюджетної дисциплiни, за допущенi порушення посадовi особи рiдко притягаються до персональної вiдповiдальностi. До того ж значно скорочено, а в Мiнiстерствi культури i мистецтв, Мiнiстерствi транспорту, Мiнiстерствi у справах молодi i спорту, Мiнiстерствi освiти, Державному комiтетi нафтової, газової та нафтопереробної промисловостi, Державному комiтетi з медичної i мiкробiологiчної промисловостi, Державному комiтетiпо житлово-комунальному господарству та деяких iнших мiнiстерствах i вiдомствах лiквiдовано контрольно-ревiзiйнi служби.
Контроль з боку Мiнiстерства фiнансiв за виконанням бюджету i використанням бюджетних коштiв здiйснюється недостатньо, що негативно впливає на стан платiжної дисциплiни.
Мiнiстерство фiнансiв України та iншi державнi органи, незважаючи на вжитi заходи, реальний контроль за функцiонуванням Фондового ринку, забезпечують не повною мiрою, в результатi створюються сприятливi умови для виникнення рiзного роду шахрайських фiрм (трастових, iнвестицiйних, страхових, недержавних пенсiйних фондiв i т.д.), що акумулюють значнi кошти громадян. Злочиннi угруповання дiстають можливiсть вилучати величезнi кошти з легального господарського обiгу i використовувати їх у своїх цiлях, в основному на фiнансування незаконних операцiй в "тiньовому" секторi економiки, з яких платежi в бюджет не поступають. За результатами перевiрок довiрчих товариств та трастових компанiй, здiйснених у 1995 роцi, встановлено, що заподіянi державi, юридичним та фiзичним особам збитки становлять близько 3 трлн крб., 20,2 млн дол. США, 1,2 млн нiмецьких марок.
Значнi кошти втрачає державний бюджет також i в результатi передачi пiдприємницьким структурам права випускати лотерейнi бiлети. Ранiше їх випуск i реалiзацiя становили монополiї держави, приносили бюджету суттєвi доходи. В даний час цей вид дiяльностi "працює" не на iнтереси державного бюджету, є одним з доходних видiв шахрайських фiрм, контрольованих злочинним свiтом.
Дiяльнiсть пiдприємницьких структур по переведенню коштiв в готiвку. З метою ухилення вiд сплати податкiв пiдприємницькi структури в своїх взаєморозрахунках використовують готiвку та вiльно конвертовану валюту. За таких умов здiйснення ефективного контролю з боку вiдповiдних державних органiв за їх дiяльнiстю, обсягами випущеної ними та реалiзованої продукцiї, наданих послуг практично неможливе, так як документально в переважнiй бiльшостi цi операцiї правопорушники не оформлюють, що значно ускладнює роботу податкових iнспекцiй, контрольно-ревiзiйних та правоохоронних органiв.
За даними Нацiонального банку України, до 50% виданої готiвки щомiсяця не повертається до легального обiгу. Близько 45% всiєї карбованцевої маси в господарському обiгу України являє собою готiвка, в той час як в країнах з розвинутою ринковою економiкою цей показник не перевищує 10%.
Не дивлячись на те, що дiяльнiсть ряду пiдприємницьких структур носить протиправний характер i тiсно пов'язана з ухиленнями вiд сплати податкiв, порушеннями валютного законодавства (переведенням безготiвкових коштiв в готiвку з подальшою їх конвертацiєю в iноземну валюту i вилученням з легального господарського обiгу), розкраданнями державних та колективних коштiв, iншими злочинами, вiдповiднi пiдроздiли МВС, СБУ та органи податкових iнспекцiй вживають недостатньо активних заходiв щодо її припинення. Правопорушники здiйснювали i продовжують здiйснювати свою протиправну дiяльнiсть майже вiдкрито i в переважнiй бiльшостi безкарно. Об'яви про надання послуг по переведенню безготiвкових коштiв у готiвку та у вiльно конвертовану валюту майже щоденно з'являються в багатьох газетах та iнших засобах масової iнформацiї. Пiсля вилучення коштiв з легального господарського обiгу вони починають активно "працювати" на структури "тiньової" економiки, що в рядi випадкiв теж веде до поглиблення платiжної кризи в країнi.
Лiквiдацiя державної монополiї на виробництво i реалiзацiю алкогольних та тютюнових виробiв. За умов цiлковитої монополiї держави на виробництво та торгiвлю спиртними напоями горiлчанi вироби давали значну частку доходу в державний бюджет. Останнiм часом з напливом контрабандних iмпортних спиртних напоїв доходи бюджету по цiй статтi почали рiзко падати. Отриманi протиправним шляхом значнi кошти пiсля їх переведення в готiвку, а потiм у вiльно конвертовану валюту органiзованi злочиннi формування спрямовують на закупiвлю за кордоном спиртних напоїв та тютюнових виробiв. Ввезенi контрабандним шляхом алкогольнi та тютюновi вироби нелегально реалiзуються в Українi, доходи вiд їх продажу надходять не до бюджету, а накопичуються органiзованими злочинними угрупованнями i використовуються в iнтересах кримiнальних структур. Пiд загрозою зупинення опинилося чимало вiтчизняних товаровиробникiв. Наприклад, торiк спиртогорілчані об'єднання i заводи працювали лише на 60-65% своєї потужностi, а окремi з них стали збитковими. Враховуючи, що в Українi спиртних напоїв виробляється у 2,5 рази бiльше, нiж споживається, то за умов вiдновлення монополiї держави на експортнi поставки спиртних напоїв за кордон вони могли б не лише задовольняти потреби внутрiшнього ринку, а й стати надiйним джерелом надходження валюти в Україну.
Послаблення ефективностi державного контролю за дiяльнiстю пiдприємницьких структур. Збiльшення маси готiвки, вилученої з легального господарського обiгу, та iноземної валюти i їх накопичення в "тiньових" економiчних структурах дає можливiсть оплачувати значнi партiї товарiв, які вони скуповують, готiвкою, що об'єктивно ускладнює здiйснення контролю з боку податкових iнспекцiй i як наслiдок веде до зменшення надходжень до бюджету.
В той же час вимоги Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратiв i товарно-касових книг при розрахунках iз споживачами у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг", який був прийнятий в липнi 1995 року, iнших законодавчих актiв з цього питання багатьма суб'єктами пiдприємницької дiяльностi не виконуються. Органи державної податкової iнспекцiї, пiдроздiли по боротьбi з кримiнальним приховуванням

 
 

Цікаве

Загрузка...