WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Про прояви організованої злочинності у виробничій та управлiнськiй сферах економіки - Реферат

Про прояви організованої злочинності у виробничій та управлiнськiй сферах економіки - Реферат

вживаються заходи, передбаченi цим Законом. За час, що пройшов пiсля прийняття Закону "Про боротьбу з корупцiєю", адмiнiстративнi стягнення на винних судами практично не накладались. Не вживались й iншi заходи дисциплiнарного впливу, зокрема звiльнення з посад.
В країнi не налагоджено облiк осiб, якi вчинили корупцiйнi дiяння та iншi порушення антикорупцiйного законодавства.
Не виконуються вимоги ст. 10 Закону щодо iнформування правоохоронних органiв керiвниками мiнiстерств i вiдомств, державних пiдприємств, установ та органiзацiй про виявленi ними факти корупцiйних дiянь та порушень спецiальних обмежень з боку їх пiдлеглих.
Для протидiї подальшої кримiналiзацiївиробничої та управлiнської сфери економiки, зростанню злочинностi, з метою посилення боротьби з розкраданнями державного майна, незаконними фiнансовими витратами i недостачами матерiальних цiнностей, порушенням податкового законодавства вважаємо за доцільне:
1. 1. Розглянути на засіданні Координаційного комітету питання взаємодії органів Головної державної податкової інспекції України з підрозділами по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування МВС України та іншими правоохоронними органами по боротьбі з ухиленнями від сплати податків.
2. Запропонувати Мiнiстерству фiнансiв України разом з iншими зацiкавленими мiнiстерствами i вiдомствами пiдготувати та внести на розгляд до Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо змiцнення вiдомчого контролю та Проект Закону "Про вiдомчий контроль".
3. Запропонувати Мiнiстерству внутрiшнiх справ, Мiнiстерству юстицiї, Верховному суду України вивчити практику розслiдування та розгляду в судах кримiнальних справ, пов'язаних з ухиленням вiд сплати податкiв, фiнансовими шахрайствами, посадовими злочинами, та розробити конкретнi заходи щодо посилення боротьби з ними.
4. Доручити Головнiй державнiй податковiй iнспекцiї, МВС, Уряду Автономної Республiки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй органiзувати перевiрку всiх зареєстрованих суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi у 1995 р. не сплачували платежi в бюджет. Розглянути питання про доцiльнiсть їх подальшого функцiонування та прийняти заходи вiдповiдно до чинного законодавства.
5. Мiнiстерству внутрiшнiх справ, Службi безпеки, за участю Генеральної прокуратури, проаналiзувати стан виконання Закону "Про боротьбу з корупцiєю", разом з Мiнiстерством статистики України розробити систему державного облiку осiб, притягнутих до вiдповiдальностi за скоєння корупційних дiянь.
Слід зазначити, що на поглиблення платiжно-розрахункової кризи в Українi, поряд з чинниками економiчного характеру, значною мiрою впливають i злочиннi дiї певних кримiнальних угруповань.
Криза неплатежiв, незважаючи на заходи, здiйсненi органами виконавчої влади, протягом останнiх рокiв мала стiйку тенденцiю до поглиблення. Якщо на початок 1994 р. сума кредиторської заборгованостi пiдприємств i органiзацiй по Українi становила 130 трлн крб., то на початок 1996 р. - вже 3,3 квадрильйони крб., а протягом двох мiсяцiв поточного року вона зросла ще на 22%.
Водночас збiльшується й розрив мiж кредиторською i дебiторською заборгованiстю. За станом на початок 1996 р. кредиторська заборгованiсть перевищувала дебiторську майже на 1,1 квадрильйони крб.
Криза неплатежiв охопила всi галузi i сфери економiки, порушила розрахунки мiж пiдприємствами, спричинила затримки з виплатою заробiтної плати, обумовила несплату податкiв та iншi негативнi явища. Вона набула загрозливих для нацiональної безпеки масштабiв, призвела в багатьох випадках до спаду виробництва i навiть до зупинки роботи промислових пiдприємств, загрожує зруйнувати економiку i викликати соцiальний вибух. У суспiльствi формується негативна думка щодо економiчної полiтики Уряду. В очах населення, яке мiсяцями не отримує заробiтну плату, стипендiї та пенсiї, вiдбувається дискредитацiя самої iдеї ринкових перетворень. Станом на квiтень 1996 р. лише в бюджетнiй сферi державою не було виплачено 81 трлн крб.
Як наслiдок, зростає кiлькiсть кримiнальних проявiв, особливо корисливо-насильницького спрямування, серед населення набуває поширення нiгелiстичне ставлення до законiв. Поглибленню платiжної кризи та супровiдним їй негативним процесам сприяють кримiногеннi аспекти, що пов'язанi з дiяльнiстю органiзованих злочинних формувань, прорахунки у проведеннi ринкових реформ, порушення фiнансової та бюджетної дисциплiни, вiдсутнiсть ефективного державного контролю за функцiонуванням Фондового ринку та пiдприємницьких структур тощо.
Протиправне вилучення коштiв з легального господарського обiгу. Розкрадання коштiв з використанням фiктивних платiжних документiв i пiдроблених банкiвських гарантiй, неповернення та нецiльове використання кредитiв, фiнансовi шахрайства набули в країнi масового характеру. Прострочені платежi за позичками банкiв становлять 38,7 трлн крб., або 10% вiд загальної суми кредитiв, наданих комерцiйними банками у 1995 роцi. Сумарна ж заборгованiсть по банкiвських кредитах на 01.02.1996 р. в цiлому по Українi становила 623,5 трлн крб., з них 324,4 трлн - кредити НБУ.
Кiлькiсть злочинiв, виявлених у 1995 р. в банкiвськiй сферi дiяльностi, зросла порiвняно з попереднiм роком у 2,6 рази, в тому числi у 3,9 рази зросли розкрадання у великих i особливо великих розмiрах, у 3,3 рази - факти протиправного вилучення коштiв.
Органiзованими злочинними групами в 1995 р. вчинено у системi банкiв 72 злочини, що на 56,5% бiльше, нiж в 1994 роцi. Активна дiяльнiсть органiзованих злочинних формувань у фiнансово-кредитнiй сферi продовжується i в 1996 р., завдаючи значних збиткiв економiцi держави. Заступник голови правлiння "Геобанк" Н. та головний бухгалтер П. за фiктивними документами отримали в Донецькому управлiннi ощадбанку України та в комерцiйному банку "Капiтал" кредити на суму вiдповiдно 30 та 104 млрд крб. На Тернопiльщинi економiсти вiддiлення "Ватра" обласної дирекцiї Укрсоцбанку Л. та Г., маючи доступ до комп'ютерної системи банку, в березнi поточного року перерахували 10 млрд крб. з рахунку АО "Тернопiльгаз" на рахунки ряду малих пiдприємств з метою подальшого привласнення цих коштiв. I такi випадки є непоодинокими. Проте, про бiльшiсть злочинiв, пов'язаних з розкраданнями кредитних коштiв, керiвництво комерцiйних банкiв правоохороннi органи не повiдомляє, оскiльки при їх видачi з боку банкiвських працiвникiв мали мiсце факти отримання хабарiв, та iншi посадовi злочини. Банки "перекривають" свої збитки в основному за рахунок пiдприємств, штучно затримуючи їх платежi, iнодi навiть на мiсяцi. З боку Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної податкової iнспекцiї України ефективного контролю за своєчаснiстю проходження платежiв,

 
 

Цікаве

Загрузка...