WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Про прояви організованої злочинності у виробничій та управлiнськiй сферах економіки - Реферат

Про прояви організованої злочинності у виробничій та управлiнськiй сферах економіки - Реферат

коштiв на розрахункових рахунках у суб'єктiв-правопорушникiв.
Малоефективною залишається робота правоохоронних органiв. Так, по фактах ухилень вiд сплати податкiв ними порушено 3293 кримiнальнi справи, з яких в суд направлено лише 20,2%. Протягом 1995 р. за ухилення вiд сплати податкiв, порушення порядку заняття пiдприємницькою дiяльнiстю, фiктивне пiдприємництво, шахрайство з фiнансовими ресурсами, порушення порядку випуску (емiсiї) цiнних паперiв,iншi господарськi злочини (стст. 1482 - 1488 КК) засуджено 504 особи, з них до позбавлення волi - лише 21 особа.
Викликає занепокоєння й те, що боротьба з корупцiєю, хабарництвом, зловживаннями владою або посадовим становищем та iншими посадовими злочинами в Українi ведеться ще незадовiльно. У 1995 роцi виявлено 1860 злочинiв, пов'язаних з хабарництвом, що на 16,9% бiльше, нiж у попередньому, до судів направлено 828 кримiнальних справ цiєї категорiї (44,5%). Проте, в рядi областей до суду направлено лише поодинокi справи по фактах хабарництва - Закарпатська (6), Iвано-Франкiвська (8), Рiвненська (4), Хмельницька (10), м. Севастополь (2). Протягом року лише одна кримiнальна справа була направлена до суду по факту хабарництва посадових осiб пiдприємств вiйськово-промислового комплексу, якi обслуговують пiдроздiли спецмiлiцiї.
Розслiдування цiєї категорiї справ та їх розгляд в судах необгрунтовано затягується, значна кiлькiсть правопорушникiв взагалi уникає покарання. Так, у 1995 роцi було засуджено за хабарництво 316 осiб, або лише 17% вiд числа притягнутих до кримiнальної вiдповiдальностi, з них до позбавлення волi - 178 (56,3%). При цьому слiд вiдмiтити, що з 125 осiб, якi одержали хабарi при обтяжуючих обставинах, засуджено до позбавлення волi строком до 1 року - 8, вiд 1 до 2 рокiв - 11, вiд 2 до 3 рокiв - 24, вiд 3 до 5 рокiв - 45, тобто 70,4% засуджених призначено бiльш м'яке покарання, нiж передбачено законом. Аналогiчна картина склалася i з iншими посадовими злочинами. За цей перiод за зловживання владою або посадовим становищем (ст. 165 КК) засуджено 265 осiб, з них до позбавлення волi - лише 32 (12,1%), за невиконання або неналежне виконання посадовими особами своїх службових обов'язкiв (халатнiсть) засуджено 171 особу, з них до позбавлення волi тiльки 5 (2,9%) i т.д.
Не спрацьовує принцип невiдворотностi покарання. Фактично особи, якi завдають значної матерiальної шкоди економiцi України, залишаються безкарними. У судах укорінилася хибна практика винесення м'яких вирокiв особам, якi скоїли тяжкi злочини. На цьому фонi у певної частини населення, особливо серед молодi, виникає впевненiсть у можливостi легкого та швидкого збагачення протиправним шляхом безкарності.
Оперативнi служби та слiдчi пiдроздiли органiв МВС України в рядi випадкiв замiсть того, щоб розкривати найбiльш небезпечнi злочини у сферi економiки, займаються виявленням правопорушень, якi не представляють собою суспiльної небезпеки, про що свiдчать данi судової статистики. Так, у 1995 роцi до судів було направлено кримiнальнi справи стосовно 4564 осiб, якi порушили правила про валютнi операцiї (ст. 80 ч.1 КК), з яких до позбавлення волi засуджено лише 41 (0,9%). За розкрадання державного або колективного майна шляхом крадiжки (ст. 81 ч.1 КК) засуджено 17 670 осiб, з них до позбавлення волi - 330 (1,9%). Iз числа засудженої за розкрадання державного або колективного майна шляхом привласнення, розтрати або зловживання посадовим становищем 1181 особи (ст. 84 ч.1 КК), позбавлення волi призначено лише 26 (2,2%). За спекуляцiю (ст. 154 КК) та незаконну торговельну дiяльнiсть (ст. 1556 КК) засуджено 3930 осiб, з них до позбавлення волi - 73 (1,9%).
Про це ж свiдчать i статистичнi данi МВС України, згiдно з якими матерiальнi збитки, завданi розкраданнями, в розрахунку на одну кримiнальну справу цiєї категорiї, якi направлено до суду, складали у 1995 р., наприклад, в Львiвськiй областi - 12,1 млн крб., Тернопiльськiй - 29,8 млн крб.
Наведенi данi дають пiдставу вважати, що близько 50% виявлених правоохоронними органами корисливих правопорушень у сферi економiки є малозначними i лише формально пiдпадають пiд ознаки злочину.
Не органiзована належним чином i робота щодо забезпечення вiдшкодування збиткiв, завданих злочинами. Так, у 1995 р. в результатi скоєння злочинiв у сферi економiки були завданi матерiальнi збитки на суму бiльш як 3,3 трлн крб., з яких вiдшкодовано до направлення справ до суду - 879 млрд крб. (26,5%) та накладено арешт на майно для вiдшкодування збиткiв на 846 млрд крб. (25,5%). Таким чином, по кримiнальних справах, якi направленi до суду, завданi злочинами збитки у цiлому по Українi вiдшкодованi лише наполовину, а в деяких областях ще менше (у Вiнницькiй областi вiдшкодовано 20,7% збиткiв, Луганськiй - 40,8%, Одеськiй - 1,2%).
Для реального утвердження державностi України необхiдна ефективно дiюча державна служба, висококвалiфiкований потенцiал державних структур та iнститутiв, здатних здiйснювати жорсткий контроль за станом справ як у державному, так i пiдприємницькому секторах економiки. Проте, в Українi з 1991 року державний контроль поступово був значною мiрою лiквiдований, хоча крiм чинникiв, якi ранiше обумовлювали поширення корисливих посягань на державне i суспiльне майно з'явилося багато нових, ще бiльш суспiльно небезпечних, якi сприяють утворенню й розвитку органiзованих форм злочинностi. Одним з таких чинникiв є корумпованiсть державного апарату, що набуває загрозливих для нацiональної безпеки масштабiв.
За даними Служби безпеки України 60% мафiозних кланiв має корумпованi зв'язки в рiзних структурах влади та управлiння. У корумпованих взаємовiдносинах перебуває близько 40% керiвникiв пiдприємств i майже 90% керiвникiв комерцiйних структур. Таким чином, у країнi вiдбувається процес зрощення корумпованої частини державного апарату з органiзованими злочинними угрупованнями, якi дiють у сферi економiки, в тому числi у виробничій. Особлива суспiльна небезпека цього зрощення полягає в тому, що вона надає органiзованим злочинним угрупованням, з одного боку, практично необмеженi можливостi збiльшення їх фiнансового потенцiалу, а з iншого, - створює умови для необмеженого поширення сфери впливу на всi дiлянки суспiльного життя, проникнення в структури влади та управлiння, полiтичнi iнститути, взяття їх пiд свiй контроль. З метою нейтралiзацiї таких небезпечних тенденцiй у жовтнi 1995 р. Верховна Рада України прийняла Закон "Про боротьбу з корупцiєю". У статтi 5 цього Закону передбаченi спецiальнi обмеження щодо державних службовцiв та iнших осiб, уповноважених на виконання функцiй держави, спрямованi на попередження корупцiї. Проте, як свiдчать кримiнальнi справи та iншi данi, цi вимоги законодавства в багатьох випадках не виконуються, до порушникiв не

 
 

Цікаве

Загрузка...