WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Про прояви організованої злочинності у виробничій та управлiнськiй сферах економіки - Реферат

Про прояви організованої злочинності у виробничій та управлiнськiй сферах економіки - Реферат

статутний фонд 100 тис. крб.
Державна акцiонерна компанiя "Укрресурси" реалiзацiю природного газу, що надходив з Туркменiстану, здійснювала крiм "АМП" i через iншi комерцiйнi структури, якi заборгували державi понад 83,3млн дол. США.
Пiд час перевiрок були виявленi непоодинокi факти нецiльового використання бюджетних коштiв, направлених на фiнансування вугiльної промисловостi та пiдприємств енергетичного комплексу. Так, за рахунок централiзованих кредитних ресурсiв Нацiонального банку України Донецьквуглекомбанком були виданi кредити для ВО "Донецьквугiлля" та шахтоуправлiння iм. Газети "Правда" на обладнання першочергових програмних лав на загальну суму 241 млрд крб., з яких 118,8 млрд крб. використанi не за цiльовим призначенням, в тому числi перерахованi ряду комерцiйних структур. Все бiльшого поширення набувають факти, коли керiвники рiзних рiвнiв використовують значнi бюджетнi кошти в особистих цiлях. Зокрема, в Мiнiстерствi енергетики України з 19 млрд крб., що були видiленi на капiтальнi вкладення, 12,1 млрд крб. Було використано на приватизацiю 8 квартир, якi на облiк не були поставленi, а в обхiд черги наданi на отримання житла керiвникам вказаного Мiнiстерства.
Однiєю з причин, яка сприяє зловживанням у виробничiй сферi, є те, що десятирiччями не переглядалися норми списання природних втрат при використаннi сировини i виробництвi готової продукцiї i т.iн. Державнi органи цi питання майже не контролюють, що дає можливiсть на держпiдприємствах безпiдставно списувати товарно-матерiальнi цiнностi, головним чином за рахунок застосування граничних норм, створювати надлишки сировини i готової продукцiї з наступним збутом їх комерцiйним структурам.
На цьому фонi вiдмiчається рiзке зниження рiвня дисциплiни i вiдповi-дальностi посадових осiб, особливо керiвникiв, на яких покладено персональну вiдповiдальнiсть щодо забезпечення збереження державного i колективного майна. В той же час мiнiстерства i відомства, мiсцевi органи державної виконавчої влади послабили вимогливiсть до керiвникiв пiдприємств i органiзацiй за порушення фiнансової дисциплiни, безгосподарнiсть i марнотратство. Недостатньо вживається заходiв контролюючими органами для попередження i розкриття фiнансових правопорушень та злочинiв у сферi економiки. В бiльшостi випадкiв адмiнiстративнi стягнення до правопорушникiв не застосовуються. Так, Головним контрольно-ревізійним управлінням Мiнiстерства фiнансiв України не було притягнуто до адмiнiстративної вiдповiдальностi жодної посадової особи iз перевiрених 48 пiдприємств, якi незаконно витратили 586 млрд крб. бюджетних коштiв. Не застосовувались адмiнiстративнi стягнення до правопорушникiв i органами Державної контрольно-ревiзiйної служби Хмельницької областi, які викрили 632 факти грубих порушень законодавства з фiнансових питань. Аналогiчнi недолiки виявленi органами прокуратури в КРУ Вiнницької, Миколаївської областей та м. Києва. Спостерiгається зростання злочинностi серед самих працiвникiв контролюючих органiв (у 1995 р. до кримiнальної вiдповiдальностi було притягнуто 40 посадових осiб податкової та Державної контрольно-ревiзiйної служб).
Причиною зростання злочинностi у сферi економiки i незадовiльного збереження державного i колективного майна є й те, що центральнi та мiсцевi органи державної виконавчої влади не вживають необхiдних заходiв для змiцнення державної дисциплiни, наведення належного порядку в облiку товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, послабили контроль за їх використанням, рiдко виносять цi питання на розгляд, не ведуть належної роботи щодо усунення причин, якi призводять до безгосподарностi, марнотратства i розкрадань. Незадовiльно здiйснюється вiдомчий контроль. Значно скорочено, а в багатьох мiнiстерствах i вiдомствах взагалі лiквiдовано контрольно-ревiзiйнi служби, внаслiдок чого перевiрки та ревiзiї проводяться поверхово, не викриваються причини недостач i розтрат матерiальних цiнностей, наднормативних витрат матерiалiв i сировини. Як правило, бiльшiсть фактiв розкрадань i зловживань в цих вiдомствах виявляється iншими контролюючими органами.
Поряд з розкраданнями та фiнансовими зловживаннями масового поширення набули факти порушення податкового законодавства. З перевiрених у 1995 р. органами державної податкової iнспекцiї близько 354 тис. пiдприємств, установ i органiзацiй у 63,5% виявлено порушення. З числа зареєстрованих суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi (25,7% товариств, 33,4% пiдприємств з iноземними iнвестицiями, 44,7% приватних пiдприємств, 16,3% страхових органiзацiй, 46,1% iнших видiв пiдприємницьких структур) взагалi не сплачували платежi i податки до бюджету. Всього ж в Українi у 1995 р. не сплачували податки понад 135 тис., або 24% зареєстрованих пiдприємств, установ i органiзацiй. Масовим явищем стало ухилення вiд сплати податкiв i з боку громадян-пiдприємцiв. Iз 860 тис. зареєстрованих осiб 31,5% не сплачували платежi. Особливого поширення набули факти реєстрацiї за однiєю або фактично не iснуючою юридичною адресою кiлькох пiдприємств. Внаслiдок цього у розшуку перебувають понад 70 тис. суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi не сплачують податки i створюють економiчну базу для функцiонування кримiнальних структур. П'ята частина з них зареєстрована в м. Києвi, велика їх кiлькiсть - у Донецькiй, Харкiвськiй, Київськiй, Одеськiй областях. Органи виконавчої влади, якi здiйснюють реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, не несуть за це нiякої вiдповiдальностi. Через рiзнi обставини у 1995 р. поза контролем працiвникiв державних податкових iнспекцiй залишилося 210 тис., або 37,2% зареєстрованих пiдприємств, установ i органiзацiй, в тому числi 99 тис. (73,8%) товариств, 100 тис. (70,3%) приватних пiдприємств, 6121 (68,2%) пiдприємств з iноземними iнвестицiями. В той же час саме в цих структурах найбiльшого поширення набули ухилення вiд сплати податкiв та iншi зловживання. У 1995 роцi такi порушення виявлено в 58,9% товариств, 52,9% приватних пiдприємств та 41,9% пiдприємств з iноземними iнвестицiями. На ефективнiсть боротьби iз злочинами у сферi оподаткування негативно впливає вiдсутнiсть належної взаємодiї органiв державної податкової iнспекцiї з правоохоронними органами, в тому числi з пiдроздiлами по боротьбi з кримiнальним приховуванням прибуткiв вiд оподаткування та по боротьбi з органiзованою злочиннiстю.
За результатами перевiрок, здійснених працiвниками державних податкових iнспекцiй на пiдприємствах, установах i органiзацiях у 1995 р., додатково нараховано до сплати в бюджет понад 107 трлн крб. До правоохоронних органiв передано 18 486 матерiалiв з ознаками злочину (в тому числi 1558 - у пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю). Проте, переважна бiльшiсть донарахованих платежiв в бюджет не надійшла через вiдсутнiсть

 
 

Цікаве

Загрузка...