WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Принципи податкового контролю в організації протидії злочинності та корупції - Реферат

Принципи податкового контролю в організації протидії злочинності та корупції - Реферат

переконання, погляд, що означає норму поведінки; 3) основа устрою, дії будь-якого механізму, прибору [3, с. 409]. Отже, наведені значення вказують натісний зв'язок між об'єктивно існуючими певними правилами, що мають основне, вихідне значення й такими суб'єктивними властивостями, як внутрішнє переконання, погляди. У цьому сенсі досить влучною є висловлена В. Горшеневим та І. Шаховим думка про те, що "якщо принципи сприймаються, вони повинні глибоко усвідомлюватися, детально засвоюватися та перетворюватися на професійні переконання" [1, с. 73].
З точки зору філософії, у логічному сенсі принципи постають центральним поняттям, основою системи, узагальнення та поширення будь-якого положення на всі явища тієї галузі, з якої даний принцип було абстраговано [4, с. 362].
Одним із головних принципів діяльності всіх державних органів є принцип законності. Законність - це конституційний принцип, який конкретизується в інших нормативних актах. Згідно зі статтею 6 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. Дотримання принципу законності є найважливішим напрямом формування правової держави, оскільки вона покликана охороняти суспільні відносини, соціальну справедливість, забезпечувати права і свободи громадян [5].
В юридичній літературі законність визначена у декількох вимірах: як принцип здійснення державою владних повноважень; принцип поведінки фізичних і юридичних осіб у сфері права, принцип побудови системи нормативних актів; як режим соціально-політичного життя, що визначає реальність писаного права та ступінь його втілення.
Гласність позитивно впливає на ефективність роботи всіх державних органів, на об'єктивність прийняття рішень. Дотримання цього принципу має важливе виховне значення. Оприлюднення фактів зволікань, бюрократизму, корупції сприяє як вихованню правопорушників шляхом впливу на них громадської думки, так і відіграє важливу превентивну роль, тобто попереджає у майбутньому застосування до винних осіб відповідних санкцій, що, у свою чергу, сприяє зменшенню правопорушень.
Планування є ще одним принципом у діяльності державних органів, сутність якого полягає в тому, що вся діяльність органів базується на основі цілісної системи актів, структуру, порядок складання, затвердження і виконання яких визначають відповідні нормативні акти. Планування суспільного розвитку є загальним атрибутом людського суспільства на відповідному етапі розвитку. Принцип планування властивий усім органам, оскільки від належного планування їх роботи залежить повне і своєчасне виконання відповідних завдань і функцій [5].
Розглядаючи контроль як важливу функцію державного управління, при побудові системи контролю та його здійсненні необхідно виходити із загальних принципів державного управління. Разом з тим, як самостійна функція органів контролю, специфіка якої дає змогу виділити її з кола інших функцій управління, вона керується власними принципами, що доповнюють, конкретизують загальні принципи управління. Якщо з приводу визначення поняття та загальної характеристики принципів вчені висловлюють певну одностайність, зазначаючи, що принципи об'єктивно властиві такому державно-правовому явищу, як контроль, то аналіз конкретних пропозицій стосовно переліку принципів виявляє різні позиції та підходи з даного питання.
Так, В. Авер'янов, зазначає, що, виходячи з сучасної реальності й тих завдань, що стоять перед контролем, представляється можливим виділити такі основні принципи контролю: об'єктивність, дієвість, гласність, систематичність, регулярність [6, с. 225]; подібна класифікація наводиться і С. Ківаловим [7, с. 296].
О. Андрійко, досліджуючи організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади, до принципів контролю відносить системність, систематичність, законність, дієвість, гласність та прозорість [8, с. 28].
Розглядаючи питання принципів фінансового контролю, Л. Савченко пропонує власну класифікацію: законність, плановість, об'єктивність, незалежність, публічність, компетентність, оперативність. Причому, такі принципи, як "гласність" та "публічність", розмежовуються автором, оскільки під "гласністю" розуміється обов'язковість проходження фінансових документів, висновків про діяльність відповідних контрольних органів через представницькі органи, а "публічність" - це доведення результатів діяльності органів фінансового контролю до відома громадськості [9, с. 13]. М. Касьяненко, М. Гринюк та П. Цимбал характеризують наступні принципи контролю у сфері організації та управління податковою службою України: законність (контрольні функції можуть здійснюватися тільки у суворій відповідності чинному законодавству); гласність (особу чи орган, які перевіряють, обов'язково знайомлять з ходом та результатами перевірки, які можуть бути розглянуті на колегії, нараді та доведені до відома керівника або до всього складу працівників Державної податкової служби України); об'єктивність (контроль повинен здійснюватися шляхом комплексного вивчення всього спектра діяльності органу державної податкової служби України, в умовах незалежності контролюючого органу від тих, кого перевіряють); плановість (забезпечення послідовності, координації контрольної діяльності всіх ланок системи податкових органів, що знаходить свій прояв в реалізації безперервності, регулярності, систематичності, ретельності й повноти охоплення об'єкта контролю), обізнаність - контролер (інспектор) повинен бути глибоко обізнаним у діяльності підконтрольних об'єктів і володіти необхідними знаннями у цій сфері, дієвість - контролер (інспектор) повинен не тільки викривати недоліки та порушення, а й причини їх виникнення [10, с. 122].
Принципи контролю у сфері оподаткування, з одного боку, відображають певні закономірності контрольної діяльності, з іншого, - є найбільш загальними нормами, що діють у сфері контрольної діяльності та поширюються на всі суб'єкти господарської діяльності. Такі норми або прямо сформульовані у законі, або виводяться із загального змісту законодавства.
Принципи контрольної діяльності визначають шляхи вдосконалення чинного законодавства, постають в якості спрямовуючих, керівних ідей для законодавця, є з'єднувальною ланкою між основними закономірностями розвитку та функціонування суспільства та відповідною правовою базою, адаптують останню до найважливіших інтересів та потреб людини та суспільства.
З урахуванням вищенаведеного, вважаємо, що до принципів контролю у сфері оподаткування можна віднести такі: законність, гласність, об'єктивність, доцільність та цілеспрямованість, компетентність та професійність, збалансованість публічних і приватних інтересів, поєднання плановості та систематичності, економічність та оперативність.
Важливим елементом

 
 

Цікаве

Загрузка...