WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Податковий контроль як функція управління та дієвий важіль у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

Податковий контроль як функція управління та дієвий важіль у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

складність і багатогранність цього явища. У той самий час аналіз і синтез цих поглядів дає можливість всебічно досліджувати категорію "контроль".
Словник іноземних слів дає два визначення слова "контроль" (фр. - controle) - по-перше, це перевірка, а також спостереження з метою перевірки і, по-друге, - це система органів, що займаються такою перевіркою - контролери [7, с. 256].
Уперше розробці правової форми контрольної діяльності було присвячене дослідження В.М. Горшенева і І.Б. Шахова [8, с. 89]. До того часу юридична наука й особливо теорія права не ставили спеціального завдання досліджувати природу і зміст контрольної діяльності, розкривати її структуру, функції і з'ясовувати загальне й особливе, зіставляючи з правотворчістю і правозастосуванням. Ця прогалина знижує реальні можливості підвищення ефективності контролю у взаємодії з правотворчістю і правозастосуванням. Дослідження контролю як правової форми діяльності державних органів викликане також необхідністю пошуку шляхів і способів постійного удосконалення організаційно-управлінських форм діяльності державного апарату, що відповідає сучасному етапу розвитку суспільства. Важливого значення набуває розробка питань процедурно-процесуального регулювання контрольної діяльності, вироблення конкретних пропозицій щодо удосконалення і законодавчого врегулювання. В цьому аспекті дослідження є реальні можливості пошуку шляхів підвищення ефективності контрольної діяльності та посилення в цьому напрямі ролі права.
Контроль як функція державного управління має певні особливості та притаманні йому ознаки. Особливістю контролю є те, що він здійснюється з метою перевірки дотримання і виконання поставлених завдань, прийнятих рішень, тобто фактично після здійснення інших функцій управлінської діяльності. Точніше кажучи, контроль перевіряє і оцінює процес управлінської діяльності. Метою такої оцінки є приведення діяльності у відповідність до чинних правових норм та прийнятих згідно з ними управлінських рішень. Отже, контроль "перевіряє" здійснення інших функцій управління та органічно пов'язаний з ними. Здійснення контролю на кінцевих етапах управлінської діяльності свідчить, що він є інтегруючим засобом щодо дотримання і виконання поставленої мети й завдань перед управлінням та про відповідність йому всіх інших функцій державного управління.
Основними властивостями системи контролю є наявність зв'язків (прямих і зворотних), подільність на частини, наявність структури, цілеспрямованість, гомеостаз (властивість збереження визначеної стійкості в деяких заданих межах при впливі зовнішніх факторів) і багатоаспектність, тобто, контроль розглядається як система зі своїми характеристиками у відповідних змінах. Тому контроль за організаційно-правовою природою необхідно розглядати як систематичну, конструктивну і позитивну діяльність, яка має місце як у сфері регулятивних, так і в сфері правоохоронних відносин, що зумовлено тісним зв'язком контролю з процесом прийняття управлінських рішень [9]. За допомогою контролю забезпечується своєчасність внесення коректив в управлінську діяльність, отримання інформації про реальний стан справ у сфері державного управління, виявлення порушень чинного законодавства. Для здійснення контролю і досягнення завдань, що стоять перед ним, важливими є систематичність, послідовність, всебічність та гласність, проведення аналізу його наслідків з обов'язковими висновками і реагуванням на виявлені недоліки в роботі органів державної виконавчої влади та їх посадових осіб. Саме такий підхід до контролю забезпечує йому місце серед основних функцій державного управління, спрямованих на підвищення ефективності державного управління, узгодженість управлінської діяльності та її результативність.
Як процес і специфічний управлінський вплив контроль включає в себе такі стадії.
1. Констатацію фактів і перевірку виконання планів, завдань, прийнятих рішень (податковий контроль, здебільшого, виконання податкових зобов'язань).
2. Критичну оцінку фактів або оцінку того, що якісні та кількісні показники досягнуті підконтрольним об'єктом.
3. Розробку заходів щодо поліпшення роботи та усуненню виявлених недоліків.
Вважаємо, що інтерпретація державного податкового контролю як підсистеми фінансового менеджменту потребує його розгляду як єдиної самостійної системи, що складається з трьох основних елементів - контролюючого суб'єкта, підконтрольного об'єкта і контрольних дій.
Визначальне місце серед елементів податкового контролю належить контролюючим суб'єктам, які є найбільш активними складовими системи контролю. Суб'єкти відіграють найсуттєвішу роль у функціонуванні й розвитку контрольної системи, оскільки від них залежить вибір підконтрольних об'єктів, забезпечення місця і часу виконання контрольних дій і т. ін. Функції здійснення податкового контролю за діяльністю платників податків і забезпечення виконання дохідної частини державного бюджету покладено на Державну податкову службу України.
Контроль відображає конкретний вид діяльності. Це підтверджується тим, що в системах управління він виділений у відособлену сферу діяльності, а, отже, проявляється як безперервний процес управління.
Контроль як елемент управління відіграє дуже суттєву роль у забезпеченні функціонування держави і всієї політичної системи. Як й інші елементи управління, контроль постійно збагачується новим змістом, формами, набуває відмінних рис. Усе це вказує на необхідність організації контролю більш високого порядку, що відповідає потребам сучасного етапу розвитку суспільства, формування правової держави.
У процесуально-юридичному аспекті контроль за діяльністю державних органів і посадових осіб є однією з основних вимог підтримки режиму законності. Цьому служать такі риси контролю, як безпосередність, оперативність, дієвість, підпорядкованість цілям охорони права від порушень, відповідає характеру управлінської роботи, вказує на своєрідність процесуальної форми здійснення контролю і т. ін. Контроль забезпечує інформацією, яка характеризує стан законності в апараті державного управління. За змістом і спрямованістю діяльності апарату управління в цілому, окремих його частин за допомогою контролю забезпечується виконання правових актів, що регулюють суспільні відносини в різних сферах організації громадського життя. Постійний контроль підвищує відповідальність державних службовців за своєчасне і високоякісне виконання своїх обов'язків.
Контроль відіграє важливу роль у зміцненні державної дисципліни і законності при формуванні органів держави, плануванні, реалізації правоохоронних повноважень. Він - один з найважливіших засобів попередження порушень закону, виявлення незаконних дій чи помилок при йогозастосуванні. Це один із засобів, необхідних для застосування заходів, що сприяють суворому дотриманню закону в державному апараті.
Разом з тим, контроль має своє самостійне місце в системі форм здійснення державного управління суспільством, і в цьому плані його розглядають як специфічну правову форму, що, як і будь-яка інша правова форма, має своє соціальне призначення й відповідні функції.
Характеристика контролю як правової форми діяльності визначається тим, що всі його результати повинні завжди оформлятися у відповідних

 
 

Цікаве

Загрузка...