WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Оцінка правоохоронної діяльності: теорія та практика - Реферат

Оцінка правоохоронної діяльності: теорія та практика - Реферат

розробляти під нову структуру. По-друге, - у проекті відсутній комплексний підхід до процесу оцінки ефективності діяльності ОВС. Крім того, наказ повинен містити у собі докладну інструкцію, яка б містила тлумачення основних понять, що використовуються при оцінці роботи працівників служб та підрозділів органів внутрішніх справ, а також визначала б методику здійснення такої оцінки. Так, позитивним прикладом відомчого наказу з цього приводу може слугувати наказ МВС Російської Федерації "Про введення в дію системи оцінки діяльності органів внутрішніх справ, окремих підрозділів кримінальної міліції та міліції громадської безпеки, органів попереднього дізнання" [6].
Але ж аналіз наукових джерел показує, що глобальні розробки з цього приводу, не зважаючи на наявну практичну актуальність та значення цього напряму досліджень, як у нашій країні, так й у близькому зарубіжжі, майже відсутні. Такий стан, мабуть, обумовлений складністю та багатьма аспектами проблеми. Наявні вітчизняні розробки з даної проблематики, зазвичай, по-перше, мають виключно відомчій характер, по-друге, - розглядають проблеми фрагментарно, тобто, в них аналізуються окремі питання проблеми. Так, у статтях В.Л. Пасічника, І.В. Бойка [7; 8] М.Я. Швеця [9], Б.В. Романюка [10], К.Е. Петрова, Є.С. Самойлової [11] розглядається проблема визначення критеріїв та показників кількісної оцінки діяльності підрозділів органів внутрішніх справ, а також методики їх розрахунку із застосуванням математичного апарату.
У 2002 році Науково-дослідним інститутом проблем боротьби зі злочинністю Національної академії внутрішніх справ України на замовлення Головного управління адміністративної служби міліції виконувалися дослідження критеріїв оцінки діяльності міліціонерів патрульно-постової служби міліції МВС України, [12], результати яких було впроваджено у практичну діяльність ОВС.
Метою створення нової системи оцінки є одержання оперативної інформації про ефективність виконання завдань, що поставлені перед правоохоронним відомством, органом, підрозділом, своєчасне виявлення й усунення недоліків в його діяльності.
В основі системи оцінки повинні бути закладеними такі принципи:
- основним завданням системи оцінки діяльності структури є необхідність підтримати (чи повернути) довіру громадян до правоохоронної системи країни, підняти суспільний престиж правоохоронної діяльності, організувати роботу всіх правоохоронців на реальний, гарантований захист життя, здоров'я, прав і свобод громадян, громадської та державної безпеки, а також інших інтересів суспільства і держави від злочинних та протиправних посягань;
- система оцінки діяльності правоохоронних структур має відомчий характер;
- система оцінки повинна повністю ґрунтуватися на наявній статистичній звітності (конкретних показниках) і супроводжується певною, науково обґрунтованою методикою;
- оцінка повинна здійснюватися за кожним з критеріїв окремо без виведення єдиного інтегрованого показника, а також на основі порівняння кожного суб'єкта оцінки самим із собою без ранжирування підрозділів;
- орієнтація на результати виконання правоохоронною структурою покладених на неї завдань повинна додавати універсальності запропонованій системі, розрахованій на оцінку роботи - від міськрайліноргану до центрального апарату відомства;
- система оцінки повинна бути компактною;
- для об'єктивності висновків про ефективність діяльності структури до системи оцінки, крім критеріїв і показників, що характеризують її діяльність із внутрішньовідомчих позицій, повинні бути включені результати опитувань громадської думки;
- система оцінки діяльності суб'єкту оцінки, крім оціночної та регулятивної складових, повинна бути орієнтована на стимулювання праці як структури в цілому, так і окремих її співробітників.
Основними джерелами інформації для оцінки повинні бути державна й відомча статистична звітність; акти за результатами інспектування і контрольних перевірок, листи і скарги юридичних та фізичних осіб; подання прокуратури та визначення судів, а також результати вивчення громадської думки населення про діяльність структури; дані, що характеризують специфіку обстановки; відомості про ресурсне забезпечення.
Як показники можуть застосовуватися також облікові дані, що деталізуються за допомогою так званих індикаторів (розрахункових показників), здатних характеризувати результати діяльності структури.
Система оцінки повинна стати своєрідною експрес-інформацією, що дозволяла б вчасно виявляти "слабкі місця" в діяльності структури та оперативно усувати небажані тенденції.
Список використаних джерел
1. Гуров А.И., Королев В.Я., Лебедев Л.Л. По следам Амурских воин. -М.: Акад. МВД СССР, 1988. - С. 25-32.
2. Баранов Н.Н., Кондратюк Л.В. Методика оценки эффективность деятельности следственного аппарата // Вестник ВНИИ МВД СССР. - М., 1977. - С. 44-46; Берекашвили Л.Ш. Понятие эффективности: В кн.: Вопросы оценки эффективности деятельности органов внутренних дел. - М.: Акад. МВД СССР, 1979. - С. 65-67; Берекашвили Л.Ш. Проблемы оценки деятельности органов внутренних дел. - М.: Акад. МВД СССР, 1981. - С. 33-37; Берекашвили Л.Ш. Основы теории и практики научной разработки интегрированной системы оценки эффективности деятельности органов внутренних дел по раскрытию и профилактике преступлений: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. - М.: Акад. МВД СССР, 1981; Савин М.Я., Силаев А.И. Эффективность административно-правовой деятельности органов внутренних дел в сфере охраны общественного порядка и ее оценка: Пособие. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1990.
3. Наказ МВС України від 12 липня 2000 р. № 459 "Про затвердження Положення про критерії оцінки результатів діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України".
4. Указ Президента України від 18.02.2002 № 143/2002 "Про заходи щодо подальшого дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян" // Офіц. вісник України. - 2002. - № 8. - Ст. 331.
5. Указ Президента України від 6.02.2003 р. № 143/2002 "Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією" // Урядовий кур'єр. - 2003. - 8 лют. - № 25.
6. Приказ МВД Российской Федерации от 23 ноября 2002 г. № 1150 "О введении в действие системыоценки деятельности органов внутренних дел, отдельных подразделений криминальной милиции и милиции общественной безопасности, органов предварительного следствия" // Нормативно-правовое обеспечение организаций, образования, науки и культуры г. Москвы, 21 декабря 2004 г. // http://science.garant.ru/public/default.asp? no=1252897).
7. Пасічник В.Л., Бойко І.В. Визначення критеріїв оцінки діяльності слідчих і в цілому підрозділів слідчих за системою вагомих показників // Наук. вісник Нац. акад. внутрішніх справ України. - К., 1999. - № 2. - С. 185-186.
8. Бойко І.В. Основні критерії оцінки діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України // Правова інформатика. - К., 2003. - № 1. - С. 9-22.
9. Швець М.Я. До питання вибору показників діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі із злочинністю // Правова інформатика. - К., 2003. - № 1. - С. 48-50.
10. Романюк Б.В. Концептуальні підходи до побудови інформаційної структури системи показників діяльності міліції // Правова інформатика. - К., 2004. - № 2. - С. 43-45.
11. Петров К.Э., Самойлова Е.С. Методика комплексной оценки эффективности работы подразделений органов внутренних дел // Сб. тр. Акад. управления МВД России. - М., 2003. - С. 197-202.
12. Критерії оцінки діяльності міліціонерів патрульно-постової служби міліції МВС України: Метод. реком. / І.В. Бойко, О.М. Брисковська, Л.М. Овечкіна; За ред. проф. В.Д. Сущенка. - К.: Нац. акад. внутрішніх справ України, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...