WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Межі судового контролю на стадії досудового слідства. Слідчий суддя - Реферат

Межі судового контролю на стадії досудового слідства. Слідчий суддя - Реферат

палатою апеляційного суду. Моделлю для цього може стати Франція, де введено судовий орган, що контролює слідчого суддю - суддя по свободам і ув'язненню, якому відійшла частина повноважень слідчого судді та слідчі камери, котрі реформовано у слідчий орган другої інстанції [32]. Це неупереджений посередник між обвинувачем і захистом на стадії досудового слідства. Така побудова досудового слідства дозволяє слідчому судді залишатися незалежним від прокурора, прирівняти у правах сторони обвинувачення і захисту, забезпечити процесуальний судовий контроль і встановити процесуальні гарантії в галузі застосування мір примусу. Досвід Франції можна використати для організації судового контролю за досудовим слідством України.
Континентальні процесуальні системи Європи реформуються за рахунок резерву для поширення змагальності - досудового слідства. В 1993 році у Франції було здійснено спробу пом'якшення слідчого характеру досудової підготовки шляхом звільнення слідчого судді від обов'язку пред'являти обвинувачення, але ця новела викликала різке зниження активності судової поліції. Закон переглянули і повернулися до звичного розподілу процесуальних функцій, де розслідування веде суддя-слідчий, який приймає справу до провадження, збирає докази, арештовує і пред'являє обвинувачення, тобто продовжує сумісництво юрисдикційних (судових) повноважень з розслідуванням злочину. За цією процедурою захист у правах урівнюється з обвинуваченням за рахунок пасивних гарантій через оскарження незаконних дій і контролюючої ролі обвинувальної камери.
В Італії процес формування доказів змістився в судову стадію, а ініціатива їх отримання перейшла від суду до сторін, за ініціативою яких докази залучаються [32, с. 125-130]. Тобто, обвинуваченому та його захиснику надано право проведення в повному обсязі паралельного розслідування. В Німеччині пішли іншим шляхом, ліквідувавши 9 грудня 1974 року досудове слідство законом "Про реформу кримінально-процесуального права". Його місце посіло прокурорсько-поліцейське дізнання з суддею-дізнавачем, який легалізує судові докази шляхом проведення слідчих дій за клопотанням сторін, вирішує питання арешту, має право проводити за своєю ініціативою невідкладні слідчі дії, допитувати обвинуваченого, керувати діяльністю експерта, тобто, він на половину є суддею-слідчим, хоча справ до свого переведення не приймає. В німецькій доктрині кримінального процесу переважає позиція, що принцип рівності прав обвинувачення і захисту є несумісним зі структурою німецького кримінального судоустрою, але ця позиція піддається нищівній критиці. Досвід реформування кримінального процесу в країнах Європи показав, що пасивний в зборі доказів слідчий суддя чи його відсутність є серйозним недоліком, бо виникає необхідність вирішення: проблем уникнення сумісництва функцій активного незалежного судді на слідстві з роллю судді-дослідника, схильного до обвинувачення; сумісництва активності суду з активністю сторін.
Незалежний судовий контроль, об'єктивне і незалежне досудове слідство не можливі без наявності слідчого судді, об'єктивного і незалежного дослідника обставин вчиненого злочину. З його введенням відпаде частина невластивих як слідчому, так і прокурору функцій; їх чіткий розподіл на стадії досудового слідства слугуватиме гарантією реалізації принципу змагальності в цій стадії. Він не має входити до структури конкретних судів першої інстанції, а повинен бути повністю автономною процесуальною фігурою.
Характерним є те, що західноєвропейські юристи бачать реформування досудового слідства через скасування рядом країн інституту слідчого судді, або суттєвої модифікації його повноважень. На їх думку, цей інститут - пережиток тих часів, коли суд виконував функцію розслідування кримінальних справі, їх розгляд по суті і навіть - кримінального переслідування. Цим постулатом керувалися при скасуванні інституту слідчих суддів в Німеччині, Португалії, Туреччині, Італії, а також - суттєво змінивши їх процесуальний статус у Франції [32]. Однак, інститут слідчого судді - це шлях до вирішення проблем на стадії досудового слідства у вітчизняному процесі. Це незалежна інституція при вирішенні конфліктних ситуацій на цій стадії розслідування справи.
Список використаних джерел
1. Романюк Б. Прокурорський нагляд, судовий та відомчий контроль за діяльністю слідчого // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 6. - С. 51-59.
2. Тоні Оноре. Про право. Короткий вступ. - К., 1997. - С. 41, 93-97.
3. Михеєнко М.М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні: Вибрані твори. - К.: Юрінком Інтер,1999. - С. 177.
4. Сірий М.І. Українська модель здійснення судового контролю на досудових стадіях кримінального процесу // Вісник Центру суддівських студій: Інформ. бюл. - 2005. - № 4-5. - С. 5-7.
5. Дудар О.Ф. Організаційно-правові засади дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. Основні детермінанти їх порушення // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - К., 2004. - № 9. - С. 104-111; Усенко О.В. Досвід Європейського співтовариства дотримання прав і свобод громадян. Там само. - С. 112-118.
6. Постанова Верховної Ради України "Про засади державної політики в Україні в галузі прав людини" від 17 червня 1999 р. № 757-Х1V // Офіц. вісник України. - 1999. - № 25. - Ст. 1147.
7. Конвенція про захист прав людини та основних свобод // Голос України, 2001. - № 3. - 10 січ.
8. Всеобщая декларация прав человека // Междунар. акты о правах человека: Сб. док. - М., 2000. - С. 4-41; Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод // Междунар. акты о правах человека: Сб. док. - М., 2000. - С. 541; Международный пакт о гражданских и политических правах // Международные акты о правах человека: Сб. док. - М., 2000. - С. 17; Хартия Европейского Союза об основных правах: Сб. док. - М., 2000. - С. 130-131.
9. Гончаренко С. Стаття 6 ЄКПЛ: Кримінально-процесуальні права і гарантії. Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст / За ред. О.Л. Жуковської. - К., 2004. - С. 271-294.
10. Демидов И.Ф. Роль судебной власти в обеспечении законности уголовного преследования // Законность в Российской Федерации. - М., 1998; Еникеев З.Д. Механизм уголовного преследования: Учеб. пособие. - Уфа: Изд-во Башкирского ун-та, 2002. -С. 80-85; Судебная власть / Под ред. И.Л. Петрухина. - М.: ООО "ТК Велби", 2000. - С. 150-158; Cappeletti M. The Judicial process in Comparative Perspective. - Oxford: Clarendon Presse, 1989. - P. 9; Riverro J. Rapport de synthese. - Aix-en-Provence, 1982. - P. 519.
11. Маляренко В., Пилипчук П. Межі судового контролю за додержанням прав і свобод людини // Право України, 2001. - № 4. - С. 40-44.
12. Российское законодательство Х-XX столетий. - М.,1991. - Т. 8. - С. 168; Викторский С.И. Российский уголовный процесс. - М.,1997. - С. 368-369; Фойницкий М.Л. Курсуголовного судопроизводства. - СПб. - 1996. - Т. 2. - С. 393- 394.

 
 

Цікаве

Загрузка...