WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Застосування новітніх технологій в інформаційно-аналітичному забезпеченні оперативно-службової діяльності правоохоронних органів - Реферат

Застосування новітніх технологій в інформаційно-аналітичному забезпеченні оперативно-службової діяльності правоохоронних органів - Реферат

технологій ГІС надає різноманітні можливості по обробці як цифрових карт чи планів місцевості, так і планів будинків, комунікацій, дозволяє формувати складні комбіновані запити до даних, що включають цілий ряд просторових обмежень.
Можна виділити наступні переваги використання ГІС при інтелектуальному аналізі даних:
1) візуалізація складно структурованої інформації. Цифрова чи карта план дозволяє експерту оцінити спільне розташування потрібних йому об'єктів та їх топологічний взаємозв'язок;
2) можливість вибірки інформації з урахуванням просторових обмежень, що задаються експертом, (приналежність регіону, близькість до тих чи інших транспортнихкомунікацій і т. ін.);
3) формування картографічних діаграм (картограм). Разом узяті з розвиненою системою графічного аналізу інформації цей інструмент відкриває користувачам нову форму представлення даних, істотно полегшуючи їхню обробку й аналіз;
4) географічна адресна "прив'язка" об'єктів. Цей механізм дозволяє співставити адресну інформацію об'єкта з "адресним простором" цифрової карти чи плану. Таким чином відбувається виявлення схованих просторових взаємозв'язків між об'єктами досліджуваної системи.
Велику увагу цій проблемі останнім часом приділяють розробники в області ГІС-технологій. Це обумовлене зростаючою потребою в створенні сучасних бізнес-додатків, що включають різноманітні засоби накопичення, аналізу і представлення інформації.
Незважаючи на широке використання мультимедіа, текст залишається одним з основних видів інформації в більшості електронних сховищ. Розробка ефективних підходів до обробки текстів з метою фільтрації, формування змістовного портрету, навігації по базі текстів є одним з найбільш актуальних напрямів сучасних інформаційних технологій. У статті представлений спосіб автоматичного нелінгвістичного аналізу неструктурованої текстової інформації, реалізований на основі нейромережевих алгоритмів.
Існуючі підходи до аналізу текстів можна розбити на два класи. До першого класу відносяться прості, швидкі, що не залежать від мови і предметної області, але грубі механізми аналізу; найчастіше це підходи, що використовують статистичні методи. Другий клас формують досить витончені, що дають гарний результат, але порівняно повільні підходи, що залежать від мови і предметної області; звичайно вони засновані на лінгвістичних методах. Ефективним можна вважати такий підхід, що об'єднав би в собі швидкість і незалежність від мови алгоритмів першого класу з високою якістю обробки другого.
Нейромережева основа. В основі обробки текстової інформації лежить нейромережева технологія [11], єдина для обробки інформації різних модальностей: текстової, акустичної, візуальної [12]. При обробці інформації різних модальностей міняється тільки спосіб виділення первинних ознак, а при обробці текстової інформації додатково вводиться зайвий етап обробки - перенорміровка ваги слів. Нейромережева технологія обробки інформації базується на двох фундаментальних посилках. Інформація представляється у виді одномірної послідовності символів. Наприклад, для візуальної інформації здійснюється виділення крапок зображення, що несуть найбільші зведення, потім виробляється сканування їх послідовності у визначеному порядку, що приводить до формування деякої інформаційної послідовності. Для мови подібні перетворення є простішими, оскільки вона споконвічно одномірна; те саме відбувається і з текстами.
Стрімкий розвиток засобів обчислювальної техніки і телекомунікаційного устаткування в сучасних умовах, ускладнення завдань правоохоронних органів висувають нові вимоги перед вченими і фахівцями-практиками у галузі підвищення ефективності впровадження і використання новітніх технологій. Як вітчизняний, так і закордонний досвід свідчать, що найбільш успішним рішенням розглянутої в статті проблеми є використання інтелектуальних інформаційних систем.
Список використаних джерел
1. http://mvs.gov.ua/web.htm
2. Системно-структурный подход к совершенствованию аналитической работы в органах внутренних дел в условиях создания, функционирования и развития ОАСУ (ЕИВС) / Ю.И. Аболенцев, М.С. Вертузаев, В.А. Гадышев, Т.А. Мацко: Учеб. пособ. - М.: Акад. МВД РФ, 1992. - 271 с.
3. http://dit.centrmia.gov.ua/
4. Вертузаев М.С., Вертузаев А.М., Юрченко А.М. Некоторые аспекты виртуальной разведки // Бизнес и безопасность. - 2002. - № 6. - С.54-58.
5. Vertuzaiev A.M., Vertuzaiev M.S., Yurchenko A.M. Organized Crime, Terrorism and Cybercrime // Інформ. технології в економіці, менеджменті і бізнесі: Пробл. науки, практики та освіти: Зб. наук. праць Х Міжнар. наук. - практ. конф., Київ, 27-28 січня 2005 р. У 2-х ч. - Ч. 2 / Редкол.: І.І. Тимошенко (голова) та ін. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - С. 263-275.
6. Юрченко О, Вертузаєв М., Вертузаєв О. Підтримка прийняття рішень на основі сценарного аналізу в сфері захисту інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. - 2005. - № 8. - С.35-40.
7. Юрченко А.М. Предупреждение преступлений в сфере высоких технологий: взгляд в будущее // Бизнес и безопасность. - 2004. - № 4 (43). - С. 4-6.
8. Vertuzaiev A.M., Vertuzaiev M.S., Yurchenko A.M. Crime and Corruption: Enduring Problems of Post-Soviet Development // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі: Пробл. науки, практики та освіти: Зб. наук. праць Х Міжнар. наук. - практ. конф., Київ, 27-28 січня 2005 р. У 2-х ч. - Ч. 2 / Редкол.: І.І. Тимошенко (голова) та ін. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - С. 257-262.
9. Шахрайство з пластиковими платіжними засобами / М.С. Вертузаєв, Я.Ю. Кондратьєв, С.Є. Пугачов, О.М. Юрченко // Бюл. з обміну досвідом роботи: Наук. - практ. видання. - К.: МВС України. - 2000. - № 125. - С.14-17; - № 126. - С.22-29; - № 127. - С.23-26.
10. Вертузаев М.С. Специфические проблемы идентификации личности при обработке информации на ЭВМ // Техн. ср-ва и сист. в предупреждении и раскрытии преступлений: Межвуз. сб. науч.тр. - К.: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1991. - С.78-84.
11. Вертузаев М.С., Цыганов О.Г. Построение интеллектуального интерфейса сотрудников следственных и оперативных аппаратов с АБД // Компьютерные технологии в правоохранительной сфере / Акад. МВД РФ, М., 1993. - С. 84-93.
12. Юрченко А.М. К вопросу определения терминологии и базовых понятий положения идентификации в теории судебной экспертизы для решения задач предупреждения и раскрытия экономических преступлений // Матеріали міжнар. наук. - практ. семін. "Сучасні технології у судовій акустиці" (Україна, Київ, 17-18 жовтня 2002 року). - К.: Національна акад. внутрішніх справ України, 2003. - С. 46-56.

 
 

Цікаве

Загрузка...