WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Пропозиції щодо забезпечення захисту внутрішнього ринку в інтересах вітчизняного виробництва і споживачів - Реферат

Пропозиції щодо забезпечення захисту внутрішнього ринку в інтересах вітчизняного виробництва і споживачів - Реферат


Реферат
на тему:
Пропозиції щодо забезпечення захисту внутрішнього ринку в інтересах вітчизняного виробництва і споживачів
Затяжний характер економічної кризи в Україні загрожує тривалою депресією, тому вирішення проблеми забезпечення захисту вітчизняного виробника, корегування економічного курсу держави з тим, щоб в ньому знайшлося чільне місце для державного регулювання соціально-економічних процесів, має велике значення для зміни ситуації на позитивний бік.
Захист внутрішнього ринку в інтересах вітчизняного виробника є одним із важливіших факторів економічного зростання держави. Піднесення власного виробництва не може розпочатися без суттєвої державної підтримки підприємств різних галузей народного господарства.
В умовах сучасного соціально-економічного розвитку України дедалі складніше і суперечливіше розвиваються явища і процеси, пов'язані з економічним суверенітетом держави. Якщо раніше основні підойми соціально-економічної політики були зосереджені в руках Центру і вся власність на території України перебувала у володінні загальносоюзних міністерств і відомств, то після проголошення державної незалежності України вся власність юридично закріплена за нашою державою і більшість соціально-політичних питань перенесено в регіони. Але такий динамізм у вирішенні зазначених проблем не дає однозначного висновку, чи стала ця власність власністю народу, чи проводить Уряд України незалежну соціально-економічну політику в інтересах власного народу? Від відповіді на ці питання залежить і вирішення винесеного на порядок денний завдання, а також забезпечення національної безпеки України.
Проте, протягом останніх років вкрай повільно відбуваються зміни на краще. На жаль, продовжує проводитись політика існування усій нації в борг при подальшому зниженні ВВП та продуктивності праці.
Спричинили суттєві негативні наслідки і становлять подальшу загрозу економічній безпеці рекомендації про недоцільність державного регулювання ринкових реформ навіть за допомогою таких ринкових підойм, як ціноутворення, капіталоутворення, валютний режим, кредитно-інвестиційна політика та зовнішньоекономічна діяльність тощо. Крім того, до негативних наслідків призвели форсовані темпи роздержавлення та приватизації.
З метою одержання кредитів, втілюючи такі рекомендації, наша країна зазнає значних економічних збитків, які набагато перевищують суму цих кредитів. До речі, тільки лібералізація зовнішньоекономічної діяльності сприяє проникненню на внутрішній ринок неякісних, але дешевих товарів, що поступово знищує національне виробництво.
В умовах переходу до ринкових вiдносин рiзко ослабли контрольнi функцiї держави за процесами, що вiдбувались як в економiцi в цiлому, так i у зовнiшньоекономiчнiй сферi зокрема.
Проводилась невиважена полiтика щодо лiбералiзацiї зовнiшньо-економiчної дiяльностi. Поспiхом приймались законодавчi та нормативнi акти, що регулюють вiдносини у цiй сферi. Наприклад, до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про валютне регулювання" пiсля його прийняття чотири рази вносилися змiни. Ситуацiя ускладнювалась необмеженим, вiдповiдно до Закону "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", доступом на мiжнароднi ринки майже всiх суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, бiльшiсть з яких не мала досвiду проведення зовнiшньоекономiчних операцiй i прямих контактiв з iноземними фiрмами, не знали кон'юнктури мiжнародних ринкiв. За таких умов держава значною мiрою втратила контроль над сферою зов-нiшньоекономiчної дiяльностi i багато процесiв вiдбувалось стихiйно.
Протягом 1991-1997 рр. керiвниками багатьох пiдприємств проводилась полiтика обвальної бартеризацiї зовнiшньої торгiвлi. У географiчному планi бiльша частина бартерних операцiй припадає на країни колишнього СРСР: 76,6% обсягiв експорту за бартерними угодами i 83,2% обсягу iмпорту. По країнах далекого зарубiжжя цi показники склали вiдповiдно 23,4% i 16,8%. Такий географiчний розподiл бартерних угод обумовлений не лише традицiйними економiчними зв'язками України, а й рiзною забезпеченістю грошовими ресурсами, включаючи вiльно-конвертовану валюту, партнерiв у близькому i далекому зарубiжжi.
Водночас з катастрофiчним зростанням зовнiшнього боргу України вiдбувається процес накопичення окремими особами значних валютних коштiв на рахунках у закордонних банках. Нерiдко для незаконної конвертацiї коштiв та переказу їх за кордон використовуються фiктивнi комерцiйнi структури, якi здiйснюють свою дiяльнiсть пiд "дахом" злочинних угруповань, що намагаються контролювати тi чи iншi галузi народного господарства. За даними МВС України, тiльки через Берестейську фiлiю АО "Укрiнбанк" (м. Київ) протягом 4-го кварталу 1996 р. та 1-го пiврiччя 1997 р. через фiктивно створенi комерцiйнi структури в порушення Указу Президента України "Щодо повернення валютних цiнностей, якi незаконно знаходяться за межами України" було перераховано на Лоро рахунки понад 30 млн грн. У Донецькiй областi до кримiнальної вiдповiдальностi притягуються учасники злочинного угруповання, якi через систему кореспондентських рахункiв комерцiйних банкiв України, Бiлорусi, Прибалтики та Нiмеччини займалися незаконною конвертацiєю злочинно здобутих коштiв. Злочинцями таким чином отримано 1 млн 800 тис. дол. США.
Подiбнi структури працюють i в системi енергопостачання. При цьому наряду з АО "Укрiнбанк" (м. Київ) активно працюють з кореспондентськими рахунками iноземних банкiв-нерезидентiв АК "Укракадембанк", АКБ "Аваль" (м. Київ), КБ "Приватбанк", АКБ "Заводбанк" (м. Днiпропетровськ), АКБ "Слов'янський" (м. Запорiжжя) та ряд iнших комерцiйних банкiв.
Проблема боротьби зi злочиннiстю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi набула особливої актуальностi i гостроти через дiї злочинцiв, якi завдають значних збиткiв економiцi України. Прибутки, що отримують злочиннi угруповання у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, є одним iз основних джерел посилення фiнансової могутностi тiньових структур i органiзованої злочинностi в Українi.
Протягом 1996 р. в цiй сферi було скоєно 859 злочинiв, а в 1997 р. - 1245 злочинiв, що на 44,9% бiльше, з них органiзованими злочинними угрупованнями скоєно у 1996 р. 64 злочини проти 184 - у 1997 р. (зростання майже в три

 
 

Цікаве

Загрузка...