WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Використання теорії криміналістичної ідентифікації людини у протидії організованій злочинності - Реферат

Використання теорії криміналістичної ідентифікації людини у протидії організованій злочинності - Реферат

автори поділяють на власні та супутні;
- особливостями прояву властивостей зовнішності: власні елементи зовнішності поділяються на соматичні та функціональні, власні ознаки зовнішності - на загальнофізичні, соматичні та функціональні;
- часом існування - елементи та ознаки зовнішності людини автори поділяють на постійні та тимчасові;
- ступенем змінюваності у часі - на відносно усталені та змінювані;
- способом виникнення - власні елементи та ознаки зовнішності поділяються на елементи та ознаки природного, штучного і патологічного походження; супутні елементи та ознаки - на виробничі та експлуатаційні;
- частотою появи - на звичайні та особливі;
- ступенем наочності - на малопомітні та помітні [16, с. 67].
Г.І. Поврезнюк пропонує власні елементи та ознаки зовнішності поділяти на антропологічні, соматологічні, психофізіологічні, демографічні, біологічні, функціональні, професійні, особливі та помітні, а супутні - на особливі та яскраві [17, с. 43].
Розглянемо запропоновані класифікації детальніше. Привертає увагу те, що замість терміну "анатомічні" деякі автори вводять терміни "соматичні" та "соматологічні" ознаки зовнішності. Т.Г. Шаова і Т.І. Ісматова пояснюють це тим, що "анатомія" перекладається з грецької як "рассечение " и изучает, преимущественно, внутреннее строение организма. "Сома" в переводе с греческого означает "тело организма". Соматология - отрасль морфологии человека, изучающая вариации размеров и форм человеческого тела и его частей"[16, с. 67-68].
Дійсно, анатомія людини (від грец. anatom? - розтин) - це наука, яка вивчає форми та склад органів і тканин тіла людини [18, с. 38-39].
Соматологія (від грец. s?ma, s?matos - тіло) - це наука, яка вивчає варіації розмірів і форм тіла людини та його частин. Соматологія складається з соматоскопії (опис типів статур, пропорцій тіла, органів) та соматометрії (вимірювання тіла та його частин, їх маси (ваги) [19, с. 1253].
Враховуючи сучасні тенденції щодо правильності застосування термінології у певній юридичній галузі, дотримання відповідності компонентів змісту обсягу понять, які вони виражають, та обґрунтованості застосування термінів [20], ми підтримуємо пропозицію замінити назву "анатомічні ознаки зовнішності" саме на "соматологічні", а не на "соматичні" (за аналогією щодо утворення термінів "антропологія" - "антропологічні", "анатомія" - "анатомічні", "біологія" - "біологічні", "психологія" - "психологічні").
Враховуючи вищезазначене, пропонуємо наступну класифікацію властивостей людини, ознак та елементів її зовнішності, зважаючи на важливість адекватної класифікації та використання її можливостей при ідентифікації учасників організованих злочинних угруповань або злочинних організацій. Властивості людини поділяються на фізичні, функціональні та соціальні (рис. 1). Фізичні властивості відображають будову тіла людини і поділяються на соматологічні (зовнішні) і анатомічні (внутрішні). При класифікації функціональних та соціальних властивостей ми підтримуємо точку зору М. В. Салтєвського. Функціональні властивості відображають функціональну діяльність людини і поділяються на локомоційні, комунікативні та предметні. Соціальні властивості характеризують людину як суспільну істоту і поділяються на персонографічні, світоглядні, виробничо-ділові та морально-побутові.
При класифікації ознак зовнішності людини (рис. 2) треба, у першу чергу, виділити власні й супутні ознаки зовнішності. Далі, враховуючи, що ознаки зовнішності людини є проявом її властивостей, власні ознаки зовнішності пропонуємо поділяти на антропологічні, загальнофізичні, соматологічні, функціональні, яскраві та особливі. Під яскравими ми розуміємо незвичні, такі, що насамперед упадають в око. Під особливими - такі, що рідко зустрічаються. Особливі ознаки зовнішності можуть бути непомітними (наприклад, родима пляма на волосяній частині голови), що визначає їх найбільшу цінність для ідентифікації. Супутні ознаки зовнішності - це ознаки одягу, взуття та аксесуарів людини.
Класифікацію елементів зовнішності (рис. 3) ми також пропонуємо починати з власних та супутніх. Враховуючи, що елемент зовнішності - це будь-яка частина зовнішності, що виділяється для вивчення та, беручи до уваги запропоновану класифікацію ознак зовнішності людини, власні елементи зовнішності пропонуємо поділяти на соматологічні, функціональні, яскраві та особливі. У свою чергу, супутні елементи зовнішності - це одяг, взуття та аксесуари.
Рисунок 1
Рисунок 2
Рисунок 3
Запропонована класифікація, на наш погляд, дозволяє:
- однозначно розуміти такі поняття, як "властивість", "ознака" та "елемент" зовнішності;
- виключити необґрунтоване змішування принципів їх класифікації;
- адекватно розуміти зміст термінів, що вживаються при цьому;
- більш ефективно, на наш погляд, застосовувати класифікацію під час розшуку та ідентифікації учасників організованих злочинних угруповань, злочинних організацій та їх пособників.
Список використаних джерел
1. Салтевский М.В. Криминалистика. В современном изложении юристов. - Харьков: ИМП "Рубикон", 1996.
2. Шнейкерт Г. Введение в уголовную технику. - М., 1926. - 184 с.
3. Криминалистика: Учебник / Под ред. С.П. Митричева, М.П. Шаламова. - М.: Юрид. лит., 1963.
4. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Крылова. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.
5. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. - М.: Юрид. лит., 1984.
6. Криминалистика: Учебник / Под ред. В.А. Образцова. - М.: Юристъ, 1997.
7. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. - СПб.: Изд-во "Лань", 2001.
8. Криміналістична інформатика: Курс лекцій / Під заг. ред. В.Г. Хахановського. - К.: НАВСУ, 2002.
9. Топорков А.А. Словесный портрет: Практ. пособие. - М.: Юристъ, 1999.
10. Криминалистика: Краткая энциклопедия / Авт. сост. Р.С. Белкин. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1993.
11. Медико-криминалистическая идентификация. Настольная книга судебно-медицинского эксперта / Под ред. В.В. Томилина. - М.: НОРМА-ИНФРА, 2000.
12. Снетков В.А., Зинин А.М. Система составления описания внешности человека. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1976.
13. Бурик В.И., Пилипчук В Ф. Признаки внешности человека и их использование в розыскной деятельности: Справ. пособие. - К.: РИО МВД УССР, 1982.
14. Яблоков Н.П. Криминалистика. - М.: Изд-во НОРМА, 2001.
15. Криміналістика / За ред. В.Ю. Шепітька. - К.: Видавн. дім "ІнЮре", 2001.
16. Шаова Т.Г., Исматова Т.И. Классификация элементов и признаков внешности человека / Вестник криминалистики. - М.: Спарк, 2003. - Вып.1(5).
17. Поврезнюк Г.И. Концептуальные основы криминалистического установления личности: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. - Казахстан, 2003.
18. Популярная медицинская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 1961.
19. Советскийэнциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1980.
20. Радецька В.Я. Мова науки криміналістики: Дис. …канд. юрид. наук. К., 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...