WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання визначення правопорушень, що вчинюються з використанням інформаційних технологій: аксіоматичний підхід - Реферат

Питання визначення правопорушень, що вчинюються з використанням інформаційних технологій: аксіоматичний підхід - Реферат

право", "кібернетичне право" ("правова кібернетика")". З уточненням, що "комп'ютерне право" автор розглядає як "... галузь права, яка регулює суспільні відносини..." в інформаційній сфері (а це випливає з наведених ним далі по тексту ознак), на наш погляд, треба було згадати "інформаційне право" хоча б за синонім усіх перелічених терміносполук та категорію, якими останнім часом широко оперують науковці в цій галузі. Не згадується чомусь інформаційне право й у визначенні інформаційного законодавства [13, с. 79].
При цьому чомусь згадується "правова кібернетика" (тобто, у сучасному її розумінні, "правова інформатика") та навіть далі окремо наводиться визначення саме "правової інформатики", в якому тим самим автором (хоча й у співавторстві) цей науковий напрям розглядається як "...комплексна галузь науки і навчальна дисципліна в юридичних вузах, що вивчає структуру, зміст і загальні властивості інформації правової та закономірності юридично-інформаційних процесів" [14, с. 37]. Далі дається визначення предмету правової інформатики, яке зовсім не співпадає з предметом комп'ютерного права (тобто, інформаційного права - авт. К.І.). Хоча, треба підкреслити, що ці два напрями наукових знань мають один об'єкт - інформацію (інформаційні ресурси).
І, нарешті, останнім часом наявні позиції науковців, за якими процес інформатизації (протогенез інформатизації) поділяється на відповідні періоди, які умовно можливо поділити на електронізацію, комп'ютеризацію, медіатизацію і, нарешті, інтелектуалізацію [15, с. 36-39]. За такою класифікацією Україна сьогодні знаходиться у стадії переходу від етапу комп'ютеризації до етапу медіатизації з слабкими проявами етапу інтелектуалізації. На підставі цього теза про "... зростання темпів інформатизації та комп'ютеризації суспільства..." також є некоректною.
Ретельне вивчення "Юридичної енциклопедії", яка повинна бути для науковців зібранням юридичних аксіом та постулатів, показало, що її "інформаційна складова" потребує певної доробки, власне так, як й аксіоматика всього національного інформаційного законодавства України, з точки зору інформаційного підходу, - основного методу правової інформатики. Одним зі шляхів вирішення цієї важливої проблеми може бути розробка та прийняття Основ кодексу України про інформацію, прихильниками чого ми виступаємо. Можлива також розробка "технолого-юридичного" документу, що містив би в собі однозначне трактування термінів, пов'язаних з інформаційною сферою та застосованих у науковій діяльності, у тому числі у праві. Прикладом може слугувати "Біла книга інформаційних технологій", що розробляється з 2000 року у Російській Федерації [16]. Таке рішення позбавило б "інформаційного перевантаження" чинні законодавчі акти у сфері регулювання інформаційних відносин, які практично всі починаються з визначення термінів.
Крім того, не сумніваючись в жодному разі авторитеті та заслугах авторів наведених визначень, а також джерел, на які вони посилаються, висловлюючи свою повагу до них, ми наголошуємо, що підготовка подібних наукових джерел потребує більш професійного підходу та впровадження принципу колегіальності при їх написанні.
Список використаних джерел:
1. Компьютерные преступления в уголовном законодательстве стран СНГ (Выписка из Уголовного кодекса Грузии): Центр исследования компьютерной преступности (crime-research.ru) // http://www.crime-research.ru / articles/ Criminal_Code. - 2004. - 27 июня.
2. Бєляков К.І. Злочини з використанням інформаційних технологій // Бюл. з обміну досвідом роботи. - К.: Вид-во МВС України, 2001. - №131 -С. 24 - 26.
3. Юридична енциклопедія. - К.: Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2001. - Т. 3. - 792 с.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності: Закон України від 22 травня 2003 р. № 850-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 35 (29.08.2003). -Ст. 271; Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне втручання в роботу мереж електрозв'язку: Закон України від 5 червня 2003 р. № 908-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 38 (19.09.2003). - Ст. 320; Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності: Закон України від 3 лютого 2004 р. № 1407-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. -№ 16. (16.04.2004). - Ст. 238; Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 11 травня 2004 р. № 1703-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. -№ 32 (06.08.2004). - Ст. 394.
5. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26 (29.06.2001). - Ст. 131.
6. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 5 липня 1994 р. № 80/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 31 (02.08.94). - Ст. 286.
7. Про типову форму повідомлення про комп'ютерні злочини: Додаток 2 вказівки першого заступника міністра внутрішніх справ генерал-лейтенанта міліції Л.В. Бородича від 16 грудня 1996 р.
8. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються з використанням комп'ютерних технологій / Камлик М.І., Романюк Б.В., Гавловський В.Д. та ін., За заг. ред. Я.Ю. Кондратьева. - К.: НАВСУ, 2000. -64 с.
9. Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. - М.: Политиздат, -1991. -287 с.
10. Арістова І.В.. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Бандурки: Монографія. - Х.: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. - 368 с.
11. Наказ Вищої атестаційної комісії "Про внесення змін і доповнень до Переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань" від 03.06.2003 р. № 291: Затверд. Постановою президії ВАК України 11.06.2003 № 1-05/6.
12. Брижко В.М., Цимбалююк В.С. та ін. Інформаційне суспільство. Дефініції. - К., 2002. - 220 с.
13. Юридична енциклопедія. - К.: Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 1998. - Т. 2. - С. 744.
14. Юридична енциклопедія. - К.: Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2002. - Т. 4. - С. 736.
15. Беляков К.И. Управление и право в период информатизации: Монография. - К.: Изд. "КВІЦ", - 2001. - 308.
16. Информатизация и Россия-2001. Белая Книга информационных технологий (проект): Союз операторов Интернет // http://www.soi.ru/soi/white_book. - 2000. - 29 декабря.

 
 

Цікаве

Загрузка...