WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Результати вивчення ситуацiї щодо залучення та використання iноземних інвестицій в економіці України - Реферат

Результати вивчення ситуацiї щодо залучення та використання iноземних інвестицій в економіці України - Реферат

iноземного iнвестування" вiд 19.03.96 р., Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.97 р.
Жоден з наведених у цьому перелiку законодавчих актiв не дiяв в частинi регулювання режиму iноземних iнвестицiй бiльше 10 мiсяцiв. Внаслiдок таких частих змiн очiкуваного зростання iнвестицiй досягнуто не було, оскiльки для пiдтвердження стабiльностi законодавство чи вiдповiдний режим повинні проiснувати не менш 2,5-3 років. Всi цi проблеми негативно впливають на формування iнвестицiйного клiмату України.
Україна вiдмовилась вiд "податкових канiкул" для iноземних iнвесторiв через їх неефективнiсть та неспроможнiсть залучити серйознi довгостроковi iнвестицiї. Але перехiд до застосування нацiонального режиму оподаткування до iноземних iнвесторiв та пiдприємств з iноземними iнвестицiями, який можна вважати виправданим з точки зору правових принципiв рiвностi перед законом та рiвних умов господарювання незалежно вiд форм органiзацiї та власностi пiдприємств, фактично зрiвняв умови бiльш-менш сприятливого iнвестицiйного клiмату в Українi. Як бачимо з вищевикладеного, стрiмкий перехiд до нацiонального режиму оподаткування зiграв ще бiльш негативну роль, враховуючи i дiючий податковий режим, грошово-кредитну ситуацiю та безлiч визначених, як правило, пiдзаконними, у тому числi вiдомчими рiшеннями, адмiнiстративних процедур дозвiльно-узгоджувального характеру.
Однак, не дивлячись на всi негативнi чинники, загальний обсяг iнвестицiй має зростаючу динамiку, хоча i залишається на значно нижчому рiвнi порiвняно з iншими країнами i не задовольняє дiйсних потреб економiки України у капiталовкладеннях. Iноземнi iнвестицiї в основному вкладаються в галузi внутрiшньої торгiвлi, харчової промисловостi, машинобудування i, як правило, розмiщуються в пiдприємствах малого i середнього бiзнесу, що, в свою чергу, пов'язано з бажанням максимально зменшити ризик i забезпечити швидку окупнiсть iнвестицiй.
Нинi основними нашими iнвесторами є найчастiше середнi й невеликi зарубiжнi компанiї "Макдональдс", "Телеком" та iн.Крiм цiєї групи iнвесторiв, iснують i тi, хто поспiшає розбагатiти, скориставшись нерозвиненiстю iнфраструктури українського iнвестицiйного ринку, а також корумпованiстю державних чиновникiв. Є такi, хто хоче залучити капiтали кримiнального походження.
Стратегiчними iнвесторами є ті, якi планують iнвестувати значнi кошти у виробничi проекти на довгостроковiй основi, або очiкують полiпшення економiчної ситуацiї в Українi, чи намагаються отримати пiд реалiзацiю спiльних проектiв пiльговий режим оподаткування в порiвняннi з нацiональним режимом, або вкладають кошти в проекти, участь в реалiзацiї яких є потенцiйно вигiдною i перспективною навiть в умовах пiдвищеного ризику.
З урахуванням викладеного та з метою протидiї подальшої кримiналiзацiї цiєї сфери зовнiшньоекономiчної дiяльностi, на нашу думку, доцiльно:
1. Кабiнету Мiнiстрiв України:
1.1. Розробити проект Закону України "Про надання пiльгового режиму iнвестицiйної та iншої господарської дiяльностi для реалiзацiї окремих iнвестицiйних проектiв", який повинен визначити основнi принципи роботи щодо прiоритетних проектiв галузей економiки, соцiальної сфери та територiї; вимоги до iнвестицiйних проектiв, основнi пiльги, якi будуть надаватись таким проектам та iнвесторам, а також вимоги до прийнятих форм i видiв iноземних iнвестицiй. Спрямованiсть проекту Закону повинна бути зосереджена на залученні стратегiчних iноземних iнвесторiв для реалiзацiї проектiв у визначених прiоритетних сферах на довгостроковiй основi iз залученням значних обсягiв iнвестицiй.
1.2. На державному рiвнi визначитись i законодавчо закрiпити перелiк тих галузей економiки i конкретних проектiв, якi мають ключове значення для економiки України i розвиток яких потребує значного залучення на довгостроковiй основi як iноземних, так i вiтчизняних iнвестицiй. Це стосується iнвестицiйних проектiв, якi забезпечуватимуть прогресивнi структурнi перетворення у прiоритетних напрямках економiки України, матимуть вплив на розвиток експортного потенцiалу, пiдвищення технiчного та якiсного рiвня виробництва, створення додаткових робочих мiсць, як результат будуть позитивно впливати на створення конкурентоспроможного нацiонального товаровиробника.
1.3. У встановленому порядку внести змiни та доповнення до Закону України "Про iноземнi iнвестицiї" стосовно посилення контролю з боку державних органiв за перерахуванням до статутних фондiв спiльних пiдприємств iноземних iнвестицiй та їх використанням, регулювання взаємовiдносин мiж iноземними iнвесторами та українськими пiдприємцями, визначення заходiв вiдповiдальностi за неефективне чи нецiльове використання отриманих валютних коштiв, встановлення прiоритетностi вкладання iнвестицiй у виглядi обладнання та технологiй для виробництва товарiв i послуг.
1.4. Внести змiни до порядку реєстрацiї спiльних пiдприємств за умов, якщо iноземний учасник внiс 100 % iнвестицiй до моменту реєстрацiї.
1.5. Розробити механiзм одержання iноземних кредитiв суб'єктами комерцiйної дiяльностi пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України. Однiєю з умов одержання таких кредитiв повинно бути їх погашення за рахунок власних коштiв суб'єкта господарювання, а не за рахунок коштiв Державного бюджету.
2. На виконання вимог Комплексної цiльової програми боротьби зi злочиннiстю на 1996-2000 рр. Службi безпеки, Мiнiстерству внутрiшнiх справ, Мiнiстерству зовнiшньоекономiчних зв'язкiв i торгiвлi за участю Генеральної прокуратури України протягом вересня-жовтня поточного року здiйснити комплекснi перевiрки використання iноземних iнвестицiй, в першу чергу, спрямованих на розвиток енергетики, транспорту, машинобудування, металургiйної та паливної промисловостi; iнвестицiй, пов'язаних зi створенням за кордоном суб'єктiв господарської дiяльностi за участю українського капiталу та використанням за межами України об'єктiв, якi є власнiстю держави.

 
 

Цікаве

Загрузка...