WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Результати вивчення ситуацiї щодо залучення та використання iноземних інвестицій в економіці України - Реферат

Результати вивчення ситуацiї щодо залучення та використання iноземних інвестицій в економіці України - Реферат

деревообробної галузей промисловостi, а також сировиннi ресурси i рiдкоземельнi метали пiд виглядом товарiв власного виробництва, вiдходiв або некондицiї.
Серйозне занепокоєння викликає тенденцiя створення спiльних пiдприємств з метою отримання рiзноманiтних кредитiв та приховування валютних коштiв за кордоном.
Перевiрки, проведенi протягом 1996-1997 рр. співробітниками МВС та iнших контролюючих органiв України, показали, що майже 60-70% валютного прибутку спiльних пiдприємств в Україну не надходять, а осiдають на рахунках закордонних банкiв, якi вiдкритi на пiдставних осiб завдяки особистим зв'язкам їх керiвникiв, що мешкають за кордоном. До 90% валютних коштiв, що надходять в Україну, споживаються i лише 10% їх використовується на розвиток виробництва.
Одним з найбiльш розповсюджених факторiв, що сприяє зловживанням в дiяльностi спiльних пiдприємств, є численнi порушення, якi допускають органи державної реєстрацiї.
Так, в порушення вимог Закону України "Про пiдприємництво" та Положення родержавну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi органи державної виконавчої влади не завжди вимагають доказiв правоздатностi юридичних та фiзичних осiб, що виступають засновниками.
Продовжують набувати поширення факти реєстрацiї виконавчими комiтетами мiсцевих органiв державної влади спiльних пiдприємств та товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю за участю iноземного капiталу, коли iноземцi, якi є засновниками або керiвниками цих пiдприємств, прибули в Україну та знаходяться на її територiї незаконно.
Не завжди пiдписи засновникiв на установчих документах завiряються нотарiально, а копiї документiв про реєстрацiю iноземних засновникiв проходять перевiрку та легалiзацiю.
Неналежним чином забезпечується контроль з боку вiдповiдних установ Нацiонального банку України за дотриманням спiльними пiдприємствами встановленого порядку вiдкриття поточних, розрахункових та валютних рахункiв. Користуючись цим, багато з них вiдкривають поточнi рахунки в декiлькох банках i не подають вiдомостi про це в державнi податковi органи. Такий стан справ сприяє здiйсненню ними протиправних фiнансових операцiй (ухилення вiд сплати податкiв, приховування валютної виручки за межами України) без своєчасного i повного контролю з боку контролюючих органiв.
За даними Мiнiстерства зовнiшньоекономiчних зв'язків i торгiвлi України, на 1 липня 1997 р. в економiку України пiд гарантiї Кабiнету Мiнiстрiв було вкладено прямих iноземних iнвестицiй на суму 1657 млн дол. та надано кредитiв на суму 844,3 млн дол. США. Але викликає занепокоєння та обставина, що частина цих кредитiв була погашена за рахунок коштiв Державного бюджету, а не суб'єктiв господарювання.
На жаль, загальний обсяг iноземних iнвестицiй, який сприятиме пiдвищенню економiчного потенцiалу України, ще надто малий. За даними Мiнiстерства економiки України, потреба в таких інвестиціях становить сьогодні понад 40 млрд дол. США.
За прогнозами спецiалiстiв, залучення прямих iноземних iнвестицiй в постсоцiалiстичнi країни Схiдної Європи у 1997-2000 рр. досягне таких обсягiв: понад 30 млрд дол. отримає Росiйська Федерацiя, Польща отримає у 14 разiв бiльше, нiж Україна, Чехiя - у 10 разiв, Угорщина - у 12 разiв, Прибалтiйськi країни - у 1,5 рази бiльше, незважаючи на те, що за населенням i площею вони у 6-7 разiв меншi за Україну. Увiйти в число лiдерiв серед рецiпiєнтiв Україна змогла б, тiльки за умов радикального полiпшення внутрiшнього iнвестицiйного ринку з усiма його атрибутами, за умов додержання iнтересiв нацiональної безпеки. Але, як свiдчить досвiд, успiшне проведення ринкових реформ в Українi значною мiрою залежить вiд зростання обсягу iноземних iнвестицiй та ефективностi їх використання.
Разом з тим, iснує ще ряд об'єктивних i суб'єктивних факторiв, якi стримують надходження iноземних iнвестицiй, зокрема кризовий стан економiки, високий ступiнь кримiналiзацiї суспiльства та корумпованiсть органiв державної влади, нестабiльнiсть чинного законодавства, вiдсутнiсть надiйних гарантiй захисту вiд змiни його для iноземних iнвесторiв, невирiшенiсть питань щодо надання в приватну власнiсть земельних дiлянок пiд об'єктами, що приватизуються, невисокий рiвень розвитку iнфраструктури, яка могла б забезпечити швидкий оперативний зв'язок України з iншими країнами, у тому числi з країнами-iнвесторами.
Нестабiльнiсть законодавства характеризується частими змiнами базових законiв з питань режиму iноземного iнвестування, постiйними змiнами податкових законiв.
Еволюцiя створення iнвестицiйного середовища в Українi розпочинається з березня 1992 р. i може бути подiлена на два основнi етапи:
I етап. 1992-1994 рр. - полiтика пiльгового режиму iноземних iнвестицiй, яка характеризувалася наданням iнвесторам та пiдприємствам з iноземними iнвестицiями "податкових канiкул" (повних або часткових) та застосуванням до них нетарифних обмежень.
II етап. 1994-1997 рр. - полiтика застосування до iнвесторiв та пiдприємств з iноземними iнвестицiями нацiонального режиму оподаткування з послiдовним скасуванням всiх пiльг i переваг, в тому числi й наданих на етапi пiльгового режиму, а часто - iз зворотньою силою, з порушенням наданих гарантiй через змiни в законодавствi.
У перiод з 1992 року до сьогоднішнього часу режим iноземних iнвестицiй регулювався Законом України "Про iноземнi iнвестицiї" вiд 12.03.92 р., Законом України "Про загальнi засади створення i функцiо-нування спецiальних (вiльних) економiчних зон" вiд 13.10.92 р., Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України "Про режим iноземного iнвестування" вiд 20.05.93 р., Законом України "Про державну програму заохочення iноземних iнвестицiй" вiд 17.12.93 р., Законом України "Про Державний бюджет на 1995 рiк", Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 28.12.94 р., Постановою Верховної Ради "Про застосування ст.28 Закону України "Про Державний бюджет України на 1994 рiк" вiд 31.05.95 р., Законом України "Про режим

 
 

Цікаве

Загрузка...