WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Результати вивчення ситуацiї щодо залучення та використання iноземних інвестицій в економіці України - Реферат

Результати вивчення ситуацiї щодо залучення та використання iноземних інвестицій в економіці України - Реферат


Реферат
на тему:
Результати вивчення ситуацiї щодо залучення та використання iноземних інвестицій в економіці України
Впровадження ринкових реформ потребує значної фiнансової пiдтримки з боку держави, але її внутрiшнi джерела дуже обмеженi i використовуються переважно для пiдтримки життєво важливих сфер економiки. Отже, велика увага придiляється пошуку додаткових джерел фiнансування розвитку народного господарства, серед яких велике значення вiдiграють iнвестицiйнi та кредитнi ресурси розвинених країн, мiжнародних фiнансових органiзацiй i, особливо, приватних капiталовкладень.
Загальновiдомо, що на свiтовому ринку попит на вiльнi iнвестицiйнi ресурси значно перевищує пропозицiю i конкурентна боротьба на ньому постiйно загострюється. Зростає i попит внутрiшнього ринку України на iноземнi iнвестицiї. Додаткових коштiв потребують, насамперед, металургiя, машинобудування, хiмiчна та нафтопереробна промисловiсть, транспорт.
За даними Держкомстату України, загальний обсяг прямих iноземних iнвестицiй в економiку України на 1 квiтня 1998 р. зрiс до 2,18 млрд дол. США. За 1997 рiк в економiку України iноземними iнвесторами вкладено 459,2 млн дол., що на 42,9% бiльше, нiж за 1996 рiк. За перший квартал 1998 р. iноземнi iнвестори вклали в економiку України 181,1 млн дол. США.
Одночасно iнвесторами протягом 1997 р. вилучено капiталiв на суму 124,9 млн дол. У першому кварталi 1998 р. ними вилучено коштів, вкладених раніше на суму 39,8 млн дол. США.
Найбiльшi обсяги iнвестицiй за роки iснування незалежної України в її економiку було внесено iнвесторами з США - 426,9 млн дол. (19,5% вiд загального обсягу), Нiдерландiв - 220,6 млн дол. (10,1%), Нiмеччини - 184,2 млн дол. (8,5%), Кiпру - 156,2 млн дол. (7,2%), Росiйської Федерацiї - 150,4 млн дол. (6,9%).
За даними Мiнiстерства зовнiшньоекономiчних зв'язкiв i торгiвлi України, великий iнтерес у iнвесторiв щодо вкладання капiталу викликають такi галузi економiки України, як харчова промисловiсть (закрите акцiонерне товариство "Оболонь", кондитерська фабрика "Свiточ", Днiпропетровський маслоекстракцiйний комбiнат, сiльськогосподарський сервiсний центр), внутрiшня торгiвля, машинобудування i металообробка (IВЕКО/Кременчуцький автомобільний завод), фiнанси, кредит, страхування, пенсiйне забезпечення ("Всеукраїнський акціонерний банк", "Приватбанк", Київський мiжнародний Банк, кредитна лiнiя для малих спiльних пiдприємств, Фонд "Україна", кредит для пiдтримки сiльського господарства), будiвництво та промисловiсть будiвельних матерiалiв, транспорт (термiнал мiнеральних добрив "Пiвденний", судноплавна компанія "Український рiчковий флот", аеропорт "Бориспiль"), зв'язок ("Українська хвиля", "IНТУР", "Євробачення" - телебачення України), хiмiчна та нафтогазова промисловiсть (Полтавська нафтогазова компанiя, газовi лiчильники), енергетика (модернiзацiя Старобишевської теплоелектростанцiї).
Як свiдчить стан розвитку цього процесу, розповсюдженою i домiнуючою формою iноземного iнвестування в економiку нашої країни є спiльнi пiдприємства.
Iноземнi iнвестицiї вкладено у 5858 пiдприємств України. Найбiльше iнвестицiй вкладено у пiдприємства м. Києва - 514,9 млн дол., Київської областi - 148,5 млн дол., Днiпропетровської - 134,8 млн дол., Одеської - 110,4 млн дол., Черкаської - 103,5 млн дол, Автономної Республiки Крим - 113,4 млн дол. США.
З вищенаведених даних бачимо, що капiтали вкладаються у пiдприємства регiонiв, які мають бiльш розвинену банкiвсько-фiнансову iнфраструктуру, важку та хiмiчну промисловiсть, морські порти тощо.
Проте, до статутного фонду створених спiльних пiдприємств iноземнi iнвестицiї, як правило, залучають у формi рухомого i нерухомого майна. Вiд загального обсягу iнвестицiй 58,4% становлять транспортнi засоби, електронна та копiювальна технiка, аудiо-вiдео апаратура, грошовi внески становлять 31,1%, а нематерiальнi об'єкти власностi - 10,5%.
Об'єктивність визначення iноземним партнером суми реального внеску у статутнi фонди здiйснюється представниками спiльних пiдприємств, що створює сприятливi умови для зловживань шляхом штучного пiдвищення реальної вартостi цього майна.
За даними державної статистики сума iнвестицiй, включених до статутного фонду таких суб'єктiв господарювання, не перевищує декiлькох сот дол. США. У той же час статут спiльного пiдприємства дозволяє iноземним партнерам без будь-яких виробничих витрат користуватися пiльгами в оподаткуваннi i практично безконтрольно здiйснювати вивiз за кордон власних прибуткiв.
Все частiше у статутнi фонди спiльних пiдприємств вносяться iноземнi iнвестицiї у виглядi нематерiальних об'єктiв власностi (iнтелектуальна власнiсть, науково-технiчнi розробки i т.iн.). Питання митного оформлення нематерiальних форм власностi iноземних iнвесторiв, визначення їх фактичної вартостi, нормативно не врегульованi. Тому на практицi виникають труднощi при визначеннi квалiфiкацiйної норми iноземної iнвестицiї у статутному фондi пiдприємства, застосуваннi пiльгового оподаткування, розподiлi прибуткiв мiж партнерами тощо.
За даними Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, злочиннiсть у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi постiйно зростає. Так, з 3 виявлених злочинiв у 1993 р. вона збільшилась до 1245 виявлених у 1997 р., а за І півріччя 1998 р. цей показник становить 1176 злочинів. На пiдприємствах i в органiзацiях, що здiйснюють зовнiшньоекономiчнi операцiї, у 1997 р. було виявлено 184 злочини, що скоїли органiзовані злочинні групи, що у 2,8 раза бiльше, нiж у 1996 р., а за 6 місяців п.р. було виявлено 95 злочинів.
Набувають поширення випадки, коли частина спiльних пiдприємств створюється для проведення разових зовнiшньоекономiчних операцiй на користь, як правило, iноземного партнера, пiсля проведення яких цi пiдприємства лiквiдуються. Спiльними пiдприємствами вивозяться за кордон дефiцитнi матерiали i стратегiчно важлива сировина, зокрема доброякiсна продукцiя металургiйної, хiмiчної,

 
 

Цікаве

Загрузка...