WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Приватизація - Реферат

Приватизація - Реферат

відносин і прояву кризових явищ в економіці, підприємства ринкового сектора краще пристосовуються до умов, що склалися. Так, якщо в дер-жавному секторі економіки обсяг виробництва в 1993 р. скоротився (порівняно з 1992р.) на 10.5%, те на не-державних підприємствах він виріс чи ледве не на 7%, тобто державні підприємства, будучи найбільше тех-нічно збройними, відверто програють підприємствам недержавного сектора за рівнем використання ОПФ.
Серед підприємств недержавного сектора економіки найбільшою віддачею ОПФ і рівнем продуктивно-сті праці характеризуються господарські товариства.
Проведений аналіз свідчить, що в умовах загострення економічної кризи найбільш уразливою сферою діяльності підприємства є відтворення виробничого апарата. Цей процес погіршився як у державному сек-торі, так і на підприємствах недержавних форм власності. Однак в останніх виявилося більше можливостей для пристосування до ситуації, що склалася. Особливо це стосується акціонерних товариств, що значну ча-стину прибули направляли на меті виробництва. Разом з тим ця прогресивна форма господарювання не змогла повною мірою виявити свої позитивні можливості. Що стосується оренди, те її варто розглядати як спосіб поступової приватизації, з формуванням виробництва на основі власності працівників (персоніфікова-ної власності) з досить високим рівнем мотивації до праці. Необхідно створити орендним колективам більш сприятливі умови для функціонування (насамперед, це стосується права викупу і розміру орендної плати).
Для здійснення моніторингу процесів перетворення відносин власності й ефективного функціонування підприємств у постприватизаційний період важливо удосконалити класифікацію форм господарювання і розширити державну статистичну звітність.
Приватизація підприємств харчової промисловості
В Україні харчова промисловість представлена 25 галузями, серед яких найбільш розвитими є цукро-ва, м'ясна, молочна, маслоробна, консервна, хлібопекарська, пивоварна, спиртова, виноробна і лікеро-го-рілчана. Загальна кількість підприємств харчової промисловості, що перебувають на самостійному балансі, складає приблизно 2.7 тис., а вартість їхніх промислово-виробничих фондів (на 1 січня 1993р.) - 174.7 млрд. крб. За даними Укрхарчопрому, під приватизацію підпадає майно загальною вартістю більш 2 трлн. крб.
У процесі реформування харчової промисловості України було створено 300 асоціацій, 75 концернів, корпорацій і консорціумів, 18 акціонерних товариств, у тому числі - концерн "Укрцукор", "Укрм'ясо", "Укрмо-лпром", "Укрпродсоюз", добровільне об'єднання "Укрмасложирпром". З ініціативи колишніх міністерських структур 114 підприємств галузі передано в оренду їхній трудових колективам. Крім того, у республіці заре-єстроване близько 30 тис. малих підприємств і 27.4 тис. кооперативів цього профілю (із загальною чисельні-стю працюючих - 670 тис. чіл.). Однак значних якісних змін функціонування підприємств не відбулося, оскі-льки в галузі практично не було досягнуто змін у формі власності.
До сьогоднішнього часу державний сектор у харчопромі України залишається монополістом. Тому в процесі подальшого розвитку і реформування галузі необхідно удосконалити її виробничу структуру, для чого, поряд з великими і середніми підприємствами необхідно створювати і невеликі, які б забезпечили своєчасну і якісну переробку с/г сировини безпосередньо в районах його виробництва. Прискоренню цього процесу деякою мірою будуть сприяти роздержавлення і приватизація.
Для подолання протиріч, що стримують розвиток ринкового механізму, найбільш ефективною фор-мою організації виробництва на перших етапах приватизації є створення акціонерних товариств, до складу яких би ввійшли постачальники сировини, що переробляють підприємства і підприємства інфраструктури.
У таких підгалузях, як м'ясна, молочна, цукрова, спиртова, маслоробна, консервна, виноробна, перс-пективною формою організації виробництва може стати добровільне об'єднання сільськогосподарських, за-готівельних, переробних, транспортних, торгових і ін. підприємств в асоціації. При цьому всі їхні члени мо-жуть зберігати господарську самостійність.
Однак, незважаючи на те, що в ряді підгалузей уже функціонують виробничі асоціації, все-таки в них ще не відпрацьований господарський механізм. Аналіз звітних даних концерну "Укрм'ясо" показує, що в 1993 р. у роздрібній ціні на м'ясо вартість сировини склала приблизно 53%, витрати на її заготівлю і транспорту-вання, а також на переробку і збут продукції - 11%, торгова надбавка до оптової ціни - 20%, відрахування в держбюджет і ПДВ - 16%. Тобто, м'ясна промисловість одержала тільки 11% від засобів, що надходили від реалізації продукції.
У пивоварної промисловість серед приватизованих підприємств Києва одним з великих є пивоварний завод "Оболонь", що робить 10 млн. декалітрів пива в рік. У 1992 р. обсяг його товарної продукції (у діючих цінах) склав 14 млрд. крб. Початок процесу приватизації заводу приходиться на 1991 р. Після реорганізації Укрхарчопрому було створено орендне підприємство в складі трьох заводів ("Оболонь", №1 і №2). Перед-бачалося, що ці підприємства будуть викуплені трудовими колективами протягом 10 років. Фактично - за рахунок тієї частини фонду розвитку виробництва, що відчислялася від прибутку, із власних заощаджень членів трудових колективів - вони були викуплені вже в березні 1992 р. На базі заводу "Оболонь" було створене закрите АТ, до складу якого ввійшли члени його трудового колективу, дві французькі фірми "Pepsi Cola International", а також підприємець із Франції, що вклав у нього 100 тис. діл. США. Згідно з за-твердженим положенням, вищим органом управління таким суспільством є збори акціонерів, а в період між зборами - правління, главою якого є директор.
АТ здійснює виробничий процес на основі матеріального самозабезпечення, установлює ціни і тарифи на продукцію, реалізує її і використовує отримані доходи для розвитку виробництва. З доходів, отриманих АТ, покриваються матеріальні витрати і прирівняні до них витрати праці, відсотки за кредит, страхові внески, орендна плата, податки та інше. При цьому праця оплачується у відповідності його кількістю і якістю, з ура-хуванням внеску кожного працівника в кінцевий результат діяльності суспільства. Інша частина прибули ви-користовується для створення фондів і нарахування дивідендів. Однак відрахування з прибутку в резервний фонд виробляються тільки тоді, коли йогообсяг не перевищує 25% Статутного фонду.
Порівняльний аналіз господарської діяльності АТ "Оболонь" і об'єднання Укрпивпром свідчить про ус-піхи першого з них і нарощуванні виробництва продукції. Так, за 1992 р. товарна продукція по АТ "Оболонь" виросла (порівняно з 1991р.) на 5%, тоді як по Укрпивпрому вона зменшилася на 16.6%. При цьому АТ "Обо-лонь" значно знизила собівартість продукції, а питома вага заробітної плати не перевищив 5%.
Однак, поряд з позитивними сторонами, у роботі АТ є ряд негативних. У зв'язку з виходом зі складу Укрпивпрома матеріальне забезпечення виробництва здійснюється тут самостійно, без допомоги вищих ін-станцій. Це значно ускладнює виробничий процес. Зокрема, протягом чотирьох місяців

 
 

Цікаве

Загрузка...