WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Приватизація - Реферат

Приватизація - Реферат

самостійності орендних колективів за договором оренди: кожна з зазначених форм (через оре-нду) має різний ступінь ефективності. Найбільша перевага за об'єктивними показниками має орендний колек-тив з акціонерною власністю відкритого типу, що характеризується: низьким рівнем колективного володіння і управління (хоча теоретично управління господарською діяльністю підприємства здійснює загальні збори членів колективу, фактично ж права управління переходять до акціонерів, що мають контрольний пакет ак-цій підприємства); середнім ступенем ефективності інвестицій фізичними особами; середньою можливістю швидкого підвищення ефективності виробництва; високим рівнем економічної відповідальності і зацікавлено-сті колективу власників у результатах функціонування підприємства (як його працівників, так і акціонерів - не працівників); великою можливістю швидкого викупу підприємства (у найменший термін, у порівнянні з ін-шими формами).
Для орендного колективу з акціонерною власністю закритого типу характерний: середній рівень коле-ктивного володіння і управління (можливий конфлікт орендодавця й орендаря з приводу права розпоря-дження колективною власністю); низька ефективність вкладень у виробництво (засобу робітників досить не-значна); низька можливість швидкого і значного підвищення виробництва (в основному через недостачу за-собів); середній рівень економічної відповідальності і зацікавленості колективу власників; більш тривалі тер-міни викупу підприємства.
Найменший ступінь ефективності має орендне підприємство з частковою власністю ("народне підпри-ємство"), якому притаманні, крім високого рівня колективного володіння і управління (усі "рівні" і умовою досягнення добробуту кожним є тільки особиста праця): низька ефективність інвестицій у виробництво, ни-зька можливість швидкого підвищення ефективності виробництва, найнижчий рівень економічної відповіда-льності і зацікавленості колективу, найбільш тривалі терміни викупу підприємства.
Випливає, однак, помітити, що Державна програма приватизації за 1995 р. в Україні по оренді цілком не виконана, можливо, у зв'язку з новизною і складністю проблеми. Можливе невиконання Програми прива-тизації й у 1996 р. - саме через обмеження, уведених Кабінетом Міністрів для оренди з викупом - єдиного способу приватизації, що реально діє і веде до визначеного підвищення ефективності виробництва.
Декретом Уряду України про приватизацію цілісних майнових комплексів держпідприємств і інших структурних підрозділів, зданих в оренду від 13 травня 1993 р., визнається оренда з викупом по договорах, укладеним до запровадження в дію Декрету "Про додаткове регулювання орендних відносин". Однак їм ви-сунуті умови, що роблять оренду з викупом практично неможливої. Так, необхідно в "старі" договори орен-ди з викупом внести доповнення, у якому обов'язково вказати квоту використання майнових приватизацій-них сертифікатів організацій орендарів. А оскільки квоту буде в прямому розумінні нав'язувати Фонд держа-вного майна, то він буде прагнути підняти її аж до 70%, і в такому випадку можливості для викупу підприєм-ства просто не залишається. А це - знов-таки фактична заборона оренди з викупом.
Від приватизації державного підприємства через оренду його трудовим колективом істотно відрізня-ється приватизація шляхом викупу. Насамперед, це стосується термінів приватизації (при викупі - миттєва), а також організаційно-економічних форм, якими при викупі є:
1. Створення акціонерного товариства (як відкритого, так і закритого типу).
2. Організація господарських суспільств із визначеної наперед відповідальністю: обмеженої, додатковий, повне і командитного суспільства.
3. Придбання (покупка) підприємства фізичною чи особою групою осіб (частка підприємство).
Фактори, що впливають на вибір організаційно-економічних форм підприємств, приватизованих шля-хом викупу, в основному аналогічні орендними.
Характерними ознаками акціонерного товариства є:
- наявність акціонерної власності (власність суспільства складається з власності його членів, що вкла-ла засоби в придбання акцій). В акціонерному товаристві відкритого типу відбувається вільна реалізація ак-цій підприємства через фондову біржу (до 75 % акцій) за ринковим курсом (тільки засновники і члени трудо-вого колективу мають можливість придбати акції по номінальній вартості). У закритому акціонерному това-ристві реалізація акцій здійснюється усередині підприємства без реалізації на сторону;
- нарахування дивідендів. Чим вище ефективність підприємства, тим більше розмір чистого прибутку, що йде на виплату дивідендів, і тем вище зацікавленість акціонерів;
- визначення ринкової вартості акцій (курсу акцій): для відкритого суспільства - за курсом фондової бі-ржі; для закритого - по номінальній вартості;
- акціонерний тип управління: незважаючи на видимість колегіального управління (економічну політику проводить загальні збори) фактично суспільством керує власник контрольного пакета акцій (до 51 % їхньої загальної кількості). Для закритого акціонерного товариства характерно обов'язкова трудова участь акціо-нерів у діяльності підприємства (виключення може бути зроблено тільки для пенсіонерів і інших колишніх працівників підприємства, що побажали придбати акції);
- застосування найманої праці (у суспільстві можуть працювати люди по контрактах, що не бажають ставати акціонерами і купувати акції, а одержують тільки заробіток);
- існує можливість (погроза) зміни власника, що скуповує акції суспільства.
Тут необхідно враховувати ще і той факт, що відповідно до затвердженого в листопаду 1994 р. Фон-дом державного майна Положенням про план приватизації може бути прийняте рішення Комісії з питань при-ватизації про те, що контрольний пакет акцій (паїв) господарського суспільства залишається в розпоряджен-ні фонду державного майна України. Цей факт саме і говорить про небажання держави віддавати свою вла-сність, тому що власник контрольного пакета акцій - фактичний власник підприємства, із усіма належними юридичними правами, а також правом управління і розпорядження майном. Крім того, це свідчить про поте-нційну можливість залишення у власності держави стабільних підприємств, що приносять значний доход.
На орендних підприємствах рівень показників відтворення ОПФ практично не відрізняється від рівня державних підприємств, що обумовлено, головним чином, економічною ситуацією, що склалася на даний момент. Відсутність ринку конкуренції, монополізм виробника, дефіцитність його продукції дозволяють оре-ндному підприємству (як, між іншим, і підприємствам інших організаційно-правових формгосподарювання) поводитися по-іншому: не бажати високої ефективності виробництва, не думати про перспективи розвитку підприємства, "проїдати" отриманий прибуток. Так, наприклад, Дніпропетровський і Новомосковський трубні заводи, що працюють на оренді, у 1994 р. направили на розвиток і удосконалення виробництва по 14% отриманому прибутку, тоді як на оплату праці - відповідно, 57 і 62%.
Значний інтерес викликає порівняльний аналіз ефективності функціонування промислових підприємств різних форм власності. Він показує, що в умовах формування ринкових

 
 

Цікаве

Загрузка...