WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державна служба і державні службовці - Реферат

Державна служба і державні службовці - Реферат

усіх країнах світу. Мається на увазі, що державний службовець керується адміністративним правом на відміну від трудового .
Формування точної юридичної дефініції поняття "державний службовець" є складним у будь-якій з країн, але для всякого державного службовця характерними є дві основні ознаки:
1) зв'язок між інститутом влади та державним службовцем має бути публічно правовим і базуватися на засадах одностороннього призначення, а не на договорній угоді між сторонами з взаємними зобов'язаннями;
2) державний службовець - це особа, яка призначається до адміністрації на постійній основі і на підставі цього має від держави певні правові, економічні та соціальні гарантії, в тому числі і стосовно звільнення з роботи.
Статут державної служби, який діє в Німеччині, уточнює, що статус державного службовця може бути надано лише для виконання "завдань державної влади абозавдань, які, виходячи з причин, пов'язаних з необхідністю здійснення функцій держави чи громадського життя, не можуть довірятися винятково особам з приватноправовим статусом" .
Державними службовцями в Іспанії є люди, які працюють на адміністративній службі і підпорядковуються зовсім іншим законодавчим і нормативним актам порівняно з тими, які регулюють правовідносини робітників приватного сектора та робочого персоналу .
За визначенням російського закону "Об основах государственной службы Российской Федерации" державний службовець - це громадянин Російської Федерації, що виконує в порядку, встановленому федеральним законом, обов'язки державної посади державної служби за грошову винагороду, яка виплачується за рахунок коштів федерального бюджету або коштів бюджету відповідного суб'єкта федерації. Подібне розуміння державної служби існує і в деяких інших країнах .
Отже, звести визначення державного службовця в цілому до спільного знаменника вкрай складно. Але слід зазначити, що Закон України "Про державну службу" на цей час досить грунтовно визначає суть підходів до формування адміністративного апарату в Україні і певною мірою характеризує ситуацію, яка склалась у країні з завданнями та функціями державної служби та її представників.
Для кращого розуміння суті цієї проблеми важливо розглянути історичний аспект становлення й розвитку державного апарату та його функціонерів як загалом у світі, так і безпосередньо в Україні.
Зокрема, історія становлення і розвитку державної служби як інституту, що забезпечує практичне виконання завдань і функцій держави, тісно пов'язана з історією становлення держави та її управлінських структур. Кожен етап історичного розвитку суспільства характеризується специфічними підходами до з'ясування ролі і місця, політичного, юридичного, економічного і соціального статусу осіб, що репрезентують державну владу та забезпечують функціонування держави в цілому. Цій проблемі присвячено досить багато наукової літератури. Зокрема, цікавим є підхід до розгляду проблеми у роботах. Окремі аспекти становлення державної служби розглядаються в підручниках з політології та історії держави й права .
Але систематизація і поділ на історичні етапи при ознайомленні з процесом трансформування державної служби можуть, на нашу думку, бути відмінними від загальноприйнятої в історичній літературі методики, оскільки тут має відображатись не тільки суто специфіка конкретної історичної епохи, а й національна своєрідність країни та притаманна тому чи іншому часу суспільно-політична думка щодо ролі і статусу державних осіб. Зрозуміло, що в цій ситуації дослідження проблеми становлення державної служби в історичному ракурсі має грунтуватись на різноплановому аналізі історичних періодів і місця в історії осіб, які виконують функції держави, в поєднанні з розглядом філософських, правових, політологічних вчень стосовно питання, що вивчається.
Для розуміння суті державної служби в контексті української специфіки важливо також ознайомитися з розвитком і трансформуванням державного управління, створенням, реформуванням, ліквідацією окремих структур та посад державної влади, що відбувалось на різних етапах історії держави. У різних історичних ситуаціях відбувалися зміни в ієрархії державної влади. Взаємовідносини у владному середовищі різних часів гарно віддзеркалюють державний устрій епохи, його характерні особливості щодо перерозподілу повноважень, концентрації та деконцентрації влади, демократизації та авторитаризму.
Цікаво розглянути також посади, які безпосередньо були визначені для виконання державних функцій, міжпосадові взаємовідносини, підпорядкованість; обов'язки та повноваження посадових осіб, що також дасть змогу простежити становлення державної служби в її сучасному вигляді.
Але обсяг інформації, який хотілося б охопити є завеликим, і вимагає повної систематизації в межах кожної з історичних епох. При такому підході ця робота в кращому випадку перетворилася би на класичний грунтовний підручник з історії держави з певною специфікою. Однак не це є завданням посібника. Автор робить спробу, спираючись на окремих, найбільш яскравих етапах історії з характерними для них філософськими та правовими течіями розглянути загальні тенденції розвитку державного апарату та державної служби. Такий підхід дасть змогу читачам визначити загальні шляхи, становлення бюрократичних систем: від часу зародження держави до сучасності.
Література
1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1997 р. - К., 1997.- 64 с.
2. Закон України "Про державну службу" від 16.12.1993 // Вісн. держ. служби. - 1995. - № 1. - С. 9-28.
3. Указ Президента України "Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців" від 30.05.1995 // Вісн. держ. служби. - 1995. - № 2. - С. 30-31.
4. Указ Президента України "Про державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи" від 7.07.1997 № 620-97 // Вісн. держ. служби. - 1997. - № 3. - С. 7-10.
5. Философский энциклопедический словарь. - М., 1989. - 576 с.
6. Вебер М. Избранные произведения. - М., 1994. - 496 c.

 
 

Цікаве

Загрузка...