WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Форми державного управління - Реферат

Форми державного управління - Реферат

договірні відносини.
Отже, виникає договір, який регламентується адміністративно-право-вими нормами. Цей висновок підтверджується такими обставинами:
- основою для його укладення є адміністративно-правова норма;
- він набирає чинності тільки в тому разі, якщо буде прийнято від-повідний адміністративно-правовий акт;
- якщо дія цієї угоди буде визнана недоцільною, вона може бути припинена в адміністративному порядку шляхом видання правового акта, що скасовує попередній.
Таким чином, договірні відносини передують виникненню "стандарт-них" адміністративно-правових відносин, а потім опиняються немов би всередині них.
Отже, з точки зору вольового змісту, виділяють два види договорів: договори, що створюються на основі вільного волевиявлення сторін (суто цивільно-правові), та договори, що виникають з волі держави, за обов'язкової участі її органів і під впливом норм адміністративного права (адміністративні договори).
При розгляді юридичної природи договорів другої групи (адміністра-тивних) важливо зазначити той факт, що вони виникають лише у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності, тобто там, де складаються адміністра-тивно-правові відносини.
Норми адміністративного права безпосередньо впливають на вольовий зміст угод і формують їх так, що воля суб'єктів договору скеровується на реалізацію норми адміністративного права. Такий договір хоч і зберігає попередні цивільно-правові форми, однак набуває нової якості - стає адміністративним договором.
Характерним у даному розумінні є пояснення на законодавчому рівні терміна "державний контракт". У Законі України "Про поставки продукції для державних потреб" від 22 грудня 1995 р. йдеться, що державний контракт - це договір, укладений між державним замовником від імені держави і виконавцем замовлення.
Своєю чергою державне замовлення визначається як спосіб держав-ного регулювання економіки, тобто спосіб державно-владного впливу на відносини в цій сфері, спосіб формування адміністративно-правових від-носин. Більше того, виконавець не може відмовитися від укладення контракту, якщо держава в особі замовника вважає це необхідним. У разі відмови від укладення контракту на замовника накладаються штрафні санкції.
Ця обставина не залишилася не поміченою законодавцем і в результаті в нормативних документах з'явився термін "договір доручення" (див. постанову Кабінету Міністрів України "Порядок управління акціями, паями, частками господарських товариств, які перебувають у загальнодержавній власності" від 28 грудня 1995 р.).
Аналіз об'єкта адміністративного договору (відносин, які таким дого-вором регулюються) свідчить, що такими є методи і форми виконання державно-владного веління. Інакше кажучи, сторони домовляються не з питання встановлення або не встановлення між ними правових відносин і визначення цілей діяльності, а щодо відшукання засобів, які б дали змогу об'єднанними зусиллями вирішити завдання, поставлені перед ними державою.
Таким чином, в адміністративному договорі інтегруються функції держави і функції сторін. До функцій держави належать: а) визначення завдання; б) вибір виконавців; в) прийняття управлінського акта, яким сторони зобов'язуються до вступу у договірні відносини; г) встановлення відповідальності сторін за відмову від участі у договірних відносинах; д) оцінка діяльності сторін і юридичне визнання того, що поставлене завдання вирішене.
До функцій сторін належать: а) вибір засобів, необхідних для ефек-тивного вирішення поставленого завдання; б) розробка механізму спільного використання цих засобів; в) визначення ролі та місця кожної зі сторін у цьому механізмі; г) прийняття на себе зобов'язань діяти у встановлених межах і за узгодженою схемою; д) встановлення відповідальності за невиконання прийнятих зобов'язань; е) юридичне оформлення договірних відносин.
Викладене дає можливість назвати риси, характерні для адміністра-тивного договору:
o це угода, що виникає у сфері державного управління у зв'язку і з приводу реалізації органом державного управління повноважень виконавчо-розпорядчого характеру;
o підставою виникнення таких угод є адміністративний акт - владний вольовий припис;
o адміністративний договір завжди конкретизує норму адміністратив-ного права чи акт правозастосовної діяльності органу управління;
o адміністративний договір має організуючий характер.
Вищезазначене дозволяє дати визначення адміністративному договору.
Адміністративний договір - система взаємних забов'язань, між на-званими в акті управління суб'єктами, формулювання і виконання яких має метою вирішення визначених державою завдань.
Така угода спрямована на встановлення, зміну чи припинення адмі-ністративно-правових відносин.
Отже, подальший розвиток механізму державно-управлінської діяль-ності за умови поступового переходу до ринкових відносин робить акту-альною проблему адміністративно-договірних угод (адміністративних до-говорів) з позицій дослідження еволюції адміністративно-правових форм реалізації державного управління.
4. Здійснення реєстраційних та інших юридична значущих дій. До таких форм насамперед слід віднести різні реєстраційні дії. Наприклад, реєстрація й облік автомобільного транспорту, реєстрація винаходів і відкриттів, суб'єктів підприємницької діяльності, нормативних актів.
Донині сутність та юридична природа реєстраційних дій повністю не з'ясована. Деякі дослідники вбачають у реєстрації тільки елемент технічного обліку. Проте державна реєстрація має не лише інформаційне значення, її роль головним чином полягає в тому, щоб підтвердити юридичні факти чи їх системи. Очевидно, акт реєстрації є рішенням компетентного органу, що вказує на юридичний стан суб'єкта. Реєстраційні дії мають юридичні наслідки. Так, незареєстровані транспортні засоби не можна експлуатувати, незареєстрований нормативний акт не може бути опублікований і розісланий тощо. До інших юридичне значущих дій також належать: прийняття присяги, службовеатестування тощо.
5. Здійснення організаційних дій - це повсякденні та різноманітні
вияви управлінської дисципліни, що безпосередньо не спричиняють
юридичних наслідків. Організаційні дії здійснюються для забезпечення
чіткої й ефективної роботи відповідних систем управління. Вони мають внутрішньоуправлінське, внутрішньоапаратне значення. Водночас вони можуть використовуватися для певного впливу на фомадські структури і громадян.
До таких дій можна віднести різні інструктування, наради, семінари, збори, конференції, надання практичної допомоги, розповсюдження по-зитивного досвіду, проведення контрольних заходів, вивчення громадської думки, розробка заходів щодо впровадження новітніх досягнень науки і техніки тощо.
6. Виконання матеріально-технічних операцій має допоміжний харак-тер. З їх допомогою обслуговується процес управління та інші форми управлінської діяльності, спрямовані на утворення нормальних умов для виконання адміністративних функцій.
До матеріально-технічних операцій належать дії з підготовки мате-ріалів для проведення організаційних заходів, видання юридичних актів, діловодство, складання довідок, звітів, оформлення документів тощо. Роль і значення матеріально-технічних операцій не можна зменшувати. Від них багато в чому залежить ефективність управлінської праці.

 
 

Цікаве

Загрузка...