WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління соціально-культурною сферою. (Управління охороною здоров'я) - Реферат

Управління соціально-культурною сферою. (Управління охороною здоров'я) - Реферат

медичної техніки та виробів медичного призначення; бере участь у розробці та введенні в дію екологічних нормативів та норм радіаційної безпеки;
17) погоджує у встановленому законодавством порядку всі державні стандарти, технічні умови, промислові зразки, іншу нормативно-технічну документацію об'єктів, які можуть мати шкідливий вплив на здоров'я на-селення;
18) затверджує переліки важких робіт, робіт із шкідливими і небез-печними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок та неповнолітніх, а також підіймання і переміщення ними важких речей;
19) забезпечує проведення медико-соціальної експертизи втрати пра-цездатності та надання реабілітаційної допомоги населенню;
20) здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію роботи державної служби медицини катастроф;
21) у межах своєї компетенції регулюєдіяльність, пов'язану з транс-плантацією органів та інших анатомічних матеріалів людині;
22) організовує визначення рівня доз опромінення осіб, які постраж-дали внаслідок Чорнобильської катастрофи; розробляє рекомендації щодо встановлення для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, додаткових норм раціонального харчування у спеціалізованих лікувальних, лікувально-санаторних і курортних закладах;
23) бере участь разом з відповідними центральними і місцевими ор-ганами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у здійсненні державного регулювання радіаційної безпеки, у складанні експертних висновків щодо визначення категорій зон радіоактивного забруднення територій;
24) організовує науково-методичне забезпечення судово-медичної та судово-психіатричної експертної діяльності закладів охорони здоров'я;
25) забезпечує здійснення реєстрації та контролю за виробництвом, належним режимом зберігання і реалізації, якістю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичної техніки та виробів медичного призначення, підтримує обов'язковий їх асортимент, у тому числі необхідний запас на випадок стихійного лиха, катастроф, епідемічних захворювань;
26) організовує забезпечення населення лікарськими засобами, ін-формує працівників закладів охорони здоров'я і населення про лікарські засоби та імунобіологічні препарати, дозволені до застосування;
27) визначає вимоги до професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників, затверджує номенклатуру медичних та фармацевтичних спеціальностей іпосад тощо.
Рішення МОЗ України, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами ви-конавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами.
МОЗ України очолює Міністр, якого призначає на посаду та звільняє з посади у встановленому законодавством порядку Президент України.
Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матері-ально-технічне та інше забезпечення діяльності МОЗ України здійснюється Державним секретарем.
Державного секретаря призначає на посаду за поданням Прем'єр-мі-ністра України та звільняє з посади Президент України. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові. Державний секретар має першого заступника та заступників, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посад Президент України. Державний секретар, його перший заступник і заступники призначаються на посади на строк повноважень Президента України. Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром обов'язки між першим заступником і заступниками Державного секретаря, визначає ступінь їх відповідальності.
Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МОЗ України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та питань розвитку галузі у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), Державного секретаря, його першого заступника та заступників (за посадою), а також керівних працівників структурних підрозділів МОЗ України.
До складу колегії можуть входити керівники інших центральних ор-ганів виконавчої влади, а також закладів охорони здоров'я, установ і за-кладів державної санітарно-епідеміологічної служби, інших підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України.
Члени колегії затверджуються та звільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра.
У складі МОЗ України Кабінетом Міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).
Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо головних напрямів розвитку медичної науки, обговорення найважливіших програм з питань охорони здоров'я в Міністерстві можуть утворюватися вчена медична рада, інші консультативні та дорадчі органи. Склад цих органів і положення про них затверджує Міністр.
МОЗ України здійснює свої повноваження безпосередньо, а також через управління охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.
При Міністерстві охорони здоров'я можуть утворюватись і діяти ор-гани виконавчої влади. Таким органом, наприклад, є Комітет з контролю за наркотиками.
Основними завданнями Комітету є:
- участь у формуванні державної політики у сфері обігу в Українінаркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
- здійснення контролю за порядком обігу наркотичних засобів, пси-хотропних речовин і прекурсорів;
- взаємодія з Міжнародним комітетом з контролю за наркотиками, Радою і Комісією з наркотичних засобів ООН, які займаються проблемами обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
У ході виконання покладених на нього завдань Комітет:
- взаємодіє з МВС, СБУ, Генеральною прокуратурою, Міністерством юстиції, іншими центральними органами державної виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав;
- готує матеріали до проекту щорічної доповіді Уряду України про додержання міжнародних угод та Конвенцій ООН з питань обігу нарко-тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- інформує відповідні міністерства і відомства про заяви урядів інших країн, які відповідно до міжнародних Конвенцій ООН забороняють ввезення на свою територію наркотичних засобів і психотропних речовин;
- консультує відповідні міністерства та відомства, на запити судово-слідчих

 
 

Цікаве

Загрузка...