WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління соціально-культурною сферою. (Управління охороною здоров'я) - Реферат

Управління соціально-культурною сферою. (Управління охороною здоров'я) - Реферат

Радою України.
Складовою державної політики охорони здоров'я в Україні є місцеві та регіональні комплексні та цільові програми, що формуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого й регіонального самоврядування та відображають специфічні потреби охорони здоров'я населення, яке проживає на відповідних територіях.
Реалізація державної політики охорони здоров'я покладається на ор-ганидержавної виконавчої влади.
Особливу роль у цьому процесі відіграє Президент України. Його щорічна доповідь Верховній Раді передбачає звіт про стан реалізації дер-жавної політики в галузі охорони здоров'я.
Президент України виступає гарантом права громадян на охорону здоров'я, забезпечує виконання законодавства щодо охорони здоров'я через систему органів державної виконавчої влади, проводить у життя державну політику охорони здоров'я та здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією України.
Кабінет Міністрів України організує розробку та здійснення комп-лексних і цільових загальнодержавних програм, створює економічні, правові та організаційні механізми, що стимулюють ефективну діяльність у галузі охорони здоров'я, забезпечує розвиток мережі закладів охорони здоров'я, укладає міжурядові угоди і координує міжнародне співробітництво з питань охорони здоров'я, а також у межах своєї компетенції здійснює інші повноваження, покладені на органи державної виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.
Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади в межах своєї компетенції розробляють програми і прогнози в галузі охорони здоров'я, визначають єдині науково обґрунтовані державні стандарти, критерії та вимоги, що мають сприяти охороні здоров'я населення, формують і розміщують державні замовлення з метою матеріально-тех-нічного забезпечення галузі, здійснюють державний контроль і нагляд та іншу виконавчо-розпорядчу діяльність у галузі охорони здоров'я.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адмі-ністрації, органи місцевого самоврядування реалізують державну політику охорони здоров'я в межах своїх повноважень, передбачених законодавством.
Головним (провідним) органом у системі центральних органів вико-навчої влади в галузі охорони здоров'я є Міністерство охорони здоров'я України, яке забезпечує реалізацію державної політики у сферах охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення.
Основними завданнями Міністерства охорони здоров'я України є:
- забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони здо-ров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення;
- розроблення, координація та контроль за виконанням державних програм розвитку охорони здоров'я, зокрема профілактики захворювань, подання медичної допомоги, розвитку медичної та мікробіологічної про-мисловості;
- організація подання державними та комунальними закладами охо-рони здоров'я безплатної медичної допомоги населенню;
- організація подання медичної допомоги в невідкладних та екстре-мальних ситуаціях, здійснення в межах своєї компетенції заходів, пов'язаних з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи;
- розроблення заходів щодо профілактики та зниження захворюва-ності, інвалідності та смертності населення;
- організація разом з Національною академією наук України, Акаде-мією медичних наук України наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку медичної науки.
Міністерство охорони здоров'я України відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує в межах своєї компетенції додержання закладами охорони здоров'я, установами і закладами державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства, іншими підприємствами, установами та організаціями права громадян на охорону здоров'я;
2) готує пропозиції стосовно визначення пріоритетних напрямів роз-витку охорони здоров'я, розробляє та організовує реалізацію державних комплексних та цільових програм охорони здоров'я;
3) бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики у сфері охорони здоров'я;
4) здійснює міжвідомчу координацію щодо боротьби із захворюванням на СНІД;
5) бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики у сфері охорони здоров'я;
6) організовує та здійснює відповідно до законодавства державну ак-редитацію закладів охорони здоров'я;
7) здійснює координацію діяльності закладів охорони здоров'я, органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, науково-дослідних установ незалежно від їх підпорядкування і форми власності щодо питань діагностики, лікування і профілактики захворювань, формування здорового способу життя;
8) здійснює заходи щодо розвитку підприємництва у сфері охорони здоров'я;
9) здійснює контроль і нагляд за додержанням санітарного законо-давства, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забез-печення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
10) забезпечує відповідно до законодавства проведення державної са-нітарно-гігієнічної експертизи;
11) вивчає, аналізує і прогнозує показники стану здоров'я населення залежно від стану середовища життєдіяльності людини; бере участь у розробці заходів, спрямованих на недопущення шкідливого впливу факторів довкілля на здоров'я людини;
12) бере участь у визначенні заходів та проведенні разом з централь-ними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого само-врядування роботи із запобігання хворобам, а також зниження захворю-ваності, інвалідності та смертності населення;
13) готує пропозиції щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання занесенню та поширенню на території України особливо небезпечних (у тому числі карантинних) інфекційних хвороб;
14) здійснює контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей;
15) бере участь у розробленні державних соціальних нормативів у сфері охорони здоров'я, затверджує відповідні норми та нормативи у цій сфері;
16) затверджує відповідно до законодавства державні санітарні норми, правила, гігієнічні нормативи; встановлює в межах своєї компетенції державні стандарти якості лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, питної води,

 
 

Цікаве

Загрузка...