WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління соціально-культурною сферою. (Управління освітою) - Реферат

Управління соціально-культурною сферою. (Управління освітою) - Реферат

аспіранти, студенти, стажисти-дослідники, викладачі-стажисти, працівники інших організацій.
Післядипломна освіта забезпечує набуття нової кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі раніше здобутої у закладі освіти та досвіду практичної роботи, поглиблення професійних знань, умінь за спеціальністю, професією. Вона здійснюється закладами післядипломної освіти на договірних засадах з підприємствами, установами, організаціями з урахуванням державного контракту (замовлення).
До закладів післядипломної освіти належать:
- академії, інститути (центри) підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення, навчально-курсові комбінати;
- підрозділи вищих закладів освіти (філіали, факультети, відділення та ін.);
- професійно-технічні заклади освіти;
- відповідні підрозділи в організаціях і на підприємствах.
Для самоосвіти громадян державними органами, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, громадянами ство-рюються відкриті та народні університети, лекторії, бібліотеки, центри, клуби, теле-, радіонавчальні програми тощо.
Заклади освіти діють на підставі власних статутів, що затверджуються:
- Міністерством освіти і науки України стосовно закладів освіти, що основані на загальнодержавній власності і перебувають у його системі;
- міністерствами України, яким підпорядковані заклади освіти, ос-новані на загальнодержавній власності, за погодженням з Міністерством освіти і науки України;
- Міністерством освіти і науки України стосовно вищих закладів ос-віти, основаних на інших формах власності;
- місцевими органами державної виконавчої влади та органами міс-цевого самоврядування стосовно державних закладів освіти, що перебувають у комунальній власності, та закладів освіти (крім вищих закладів освіти), основаних на інших формах власності.
Освіта в Україні є ступеневою. Ступеневість освіти втілена у вста-новлених законодавством освітньо-кваліфікаційних рівнях. Законом України "Про освіту" встановлено п'ять таких рівнів:
кваліфікований робітник;
молодший спеціаліст;
бакалавр;
спеціаліст;
магістр.
Щодо зазначених рівнів надається освіта за відповідними освітньо-професійними програмами.
Освітньо-професійні програми підготовки кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів - це державні документи, які визначають зміст і нормативний строк навчання та передбачають відповідні форми контролю й державної атестації. Зазначені освітньо-професійні програми затверджуються Міносвіти і науки України.
Вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та фахової підготовки встановлюють державні стандарти освіти. Вони є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня громадян незалежно від форм здобуття освіти.
Державні стандарти освіти розробляються окремо з кожного освіт-нього та освітньо-кваліфікаційного рівня і затверджуються Кабінетом Міністрів України. Вони підлягають переглядові та перезатвердженню не менше одного разу на 10 років.
Відповідність освітніх послуг державним стандартам і вимогам ви-значається засновником закладу освіти, Міністерством освіти і науки Ук-раїни, Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, мініс-терствами, яким підпорядковані заклади освіти, місцевими органами управління освітою шляхом ліцензування, інспектування, атестації та ак-редитації закладів освіти у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
За результатами ліцензування Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, місцеві органи управління освітою у межах своїх повноважень надають закладам освіти незалежно від форм власності ліцензії на право здійснення освітньої діяльності відповідно до державних вимог із встановленням за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями обсягів підготовки, які відповідають кадровому, науково-методичному та матеріально-технічному забезпеченню, вносять їх до державного реєстру закладів освіти.
Невиконання або грубе порушення закладом освіти умов і правил лі-цензійної діяльності,подання та поширення недостовірної інформації щодо її здійснення є підставою для призупинення дії або анулювання ліцензії.
За результатами акредитації вищих закладів освіти, закладів післядипломної освіти Міністерство освіти і науки України разом з міністер-ствами, яким підпорядковані заклади освіти:
- визначає відповідність освітніх послуг державним стандартам певного освітньо-кваліфікаційного рівня за напрямами (спеціальностями), надає право видання документа про освіту державного зразка;
- встановлює рівень акредитації закладу освіти;
- надає певну автономію закладу освіти відповідно до отриманого статусу;
- інформує громадськість про якість освітньої та наукової діяльності вищих закладів освіти;
- вирішує у встановленому порядку питання про реорганізацію ви-щого закладу освіти з наданням відповідного статусу або його ліквідацію.
За результатами атестації дошкільних, середніх, позашкільних та професійно-технічних закладів освіти Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, місцеві органи управління освітою у межах своїх повноважень:
- визначають відповідність освітніх послуг, які надаються закладами освіти, державним стандартам певного освітнього та освітньо-кваліфіка-ційного рівня;
- приймають рішення про створення спеціалізованих закладів освіти: шкіл, колегіумів, ліцеїв, гімназій тощо;
- вносять пропозиції Міністерству освіти і науки України про надання відповідного статусу професійно-технічним закладам освіти;
- приймають рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію закладів освіти.
Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими мо-ральними якостями, які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати службові обов'язки.
Педагогічну діяльність у закладах освіти здійснюють педагогічні пра-цівники, у вищих закладах освіти третього та четвертого рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти - науково-педагогічні працівники.
Педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі за контрактом. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору.
Педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання. Порядок атестації педагогічних працівників встановлюється Міністерством освіти і науки України.
Заклади освіти, наукові, науково-виробничі установи системи освіти, органи державного управління освітою мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки із закладами освіти, науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до чинного законодавства України.
Державні заклади освіти та наукові, науково-виробничі установи дер-жавної системи освіти, органи державного управління освітою мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ними з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, створювати спільні підприємства.

 
 

Цікаве

Загрузка...