WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління соціально-культурною сферою. (Управління освітою) - Реферат

Управління соціально-культурною сферою. (Управління освітою) - Реферат

і благодійних фондів;
7) укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства;
8) розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів;
9) здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;
10) користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для вищих закладів освіти;
11) користуватися банківськими кредитами і позичками згідно з чинним законодавством;
12) проводити самостійну видавничу діяльність у встановленому по-рядку;
13) брати участь у діяльності міжнародних організацій;
14) отримувати за результатами акредитації додаткові права та пільги, передбачені для закладів відповідного рівня.
Вищий заклад освіти, якому надано статус національного, користується також правами, передбаченими Указом Президента України "Про Положення про національний заклад (установу) України" від 16 червня 1995 р.
Структура вищого закладу освіти визначається відповідно до Поло-ження про державний вищий заклад освіти та його Статуту.
Основними структурними підрозділами вищого закладу освіти тре-тього і четвертого рівнів акредитації є: інститути, факультети, кафедри, курси тощо. Основним структурним підрозділом вищого закладу освіти першого і другого рівнів акредитації є відділення.
Інститут є навчально-науковим або науковим структурним підроз-ділом і може створюватись у вищих закладах освіти третього і четвертого рівнів акредитації з метою більш ефективної реалізації .статутних завдань закладу. Навчально-науковий інститут об'єднує споріднені факультети, кафедри і створюється органом управління, у підпорядкуванні якого пе-ребуває вищий заклад освіти. Керівництво навчально-науковим інститутом здійснює директор інституту, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника вищого закладу освіти. Функціональні обов'язки директора інституту визначаються ректором відповідно до Статуту вищого закладу освіти.
Науково-дослідний інститут об'єднує споріднені наукові лабораторії, центри і створюється наказом ректора (якщо діяльність інституту фінан-сується з державного бюджету - органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває вищий заклад освіти). Директор науково-дослідного ін-ституту призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника вищого закладу освіти (якщо науково-дослідний інститут створюється органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває вищий заклад освіти, кандидатура директора погоджується з керівництвом органу управління).
Факультет є навчально-науковим структурним підрозділом вищих закладів освіти третього та четвертого рівнів акредитації, що здійснює підготовку студентів, аспірантів і докторантів із споріднених спеціальностей. Факультет об'єднує відповідні кафедри і лабораторії. Керівництво діяльністю факультету здійснює декан, який призначається на посаду з числа професорів або найдосвідченіших доцентів у порядку, встановленому Статутом вищого закладу освіти, і звільняється з посади керівником вищого закладу освіти.
Кафедра є основним навчально-науковим структурним підрозділом вищих закладів освіти третього та четвертого рівнів акредитації (філіалів, факультетів), що провадить навчальну, методичну та науково-дослідну діяльність з однієї або кількох споріднених дисциплін.
Кафедра створюється наказом ректора за поданням декана факультету та за рішенням вченої ради факультету, погодженим з органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває вищий заклад освіти, за умови, що обсяги навчальної роботи дають змогу сформувати викладацький склад у кількості не менше п'яти штатних одиниць. У вищих закладах освіти мистецтва, як виняток, за погодженням з органами управління, у підпорядкуванні яких перебуває вищий заклад освіти, можуть створюватися кафедри чисельністю не менше трьох штатних одиниць.
У разі потреби для забезпечення розвитку нового напряму навчальної, методичної та наукової діяльності при кафедрі може бути створена секція.
Вищі заклади освіти третього та четвертого рівнів акредитації можуть мати аспірантуру, докторантуру, науково-дослідні установи.
Вищий заклад освіти має право створювати у своєму складі заклади післядипломної освіти, що на базі вищої освіти у зменшені строки готують фахівців з нових перспективних напрямів науки і техніки. Порядок створення цих закладів регулюється нормативними актами, які затверджує Міносвіти і науки за погодженням з Мінфіном.
Управління вищим закладом освіти здійснюється на основі суміщення прав центральних органів виконавчої влади та керівництва вищого закладу освіти, розмежування повноважень, поєднання єдиноначальності та самоврядування, реалізації прав власника на використання свого майна.
Управління діяльністю вищого закладу освіти здійснює уповноважений засновником керівник (президент, ректор, директор), який діє на засадах єдиноначальності.
Для вирішення основних питань діяльності вищого закладу освіти відповідно до його Статуту створюються робочі та дорадчі органи:
робочі органи - ректорат, деканати (для вищих закладів освіти тре-тього та четвертого рівнів акредитації), адміністративна рада (для вищих закладів освіти першого та другого рівнів акредитації), приймальна комісія;
дорадчі органи - вчена рада (для вищих закладів освіти третього та четвертого рівнів акредитації), педагогічна рада (для вищих закладів освіти першого та другого рівнів акредитації), бюджетно-фінансова комісія тощо.
Положення про робочі та дорадчі органи та їх функції затверджуються наказом керівника вищого закладу освіти.
Вищий заклад освіти проводить наукову, науково-технічну та іншу творчу діяльність, основні завдання і порядок організації якої визначаються положенням, що затверджує Міносвіти і науки України. Основними її напрямами є:
а) виконання науково-дослідних робіт;
б) підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфі-кації.
Науково-дослідна робота є одним з головних засобів досягнення дер-жавних стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що реалізуються за рахунок:
1) інтеграції навчального процесу, науки та виробництва;
2) підготовки фахівців на основі використання досягнень науково-технічного прогресу та залучення студентів до участі в науково-дослідних і проектно-конструкторських роботах, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету та за договорами із замовником;
3) організації наукової та науково-виробничої роботи у взаємозв'язку з навчальним процесом у межах діяльності конструкторських і проектних бюро, центрів науково-технічної творчості молоді тощо;
4) проведення олімпіад (конкурсів) студентської творчості;
5) залучення провідних учених і науковців до здійснення навчального процесу.
Для цього створюються наукові, науково-виробничі підрозділи, об'-єднання, асоціації, технологічні парки, центри нових інформаційних тех-нологій, науково-технічної творчості та інші формування.
Основними ^ суб'єктами наукової та науково-виробничої діяльності вищого закладу освіти є науково-педагогічні, наукові та науково-технічні працівники. До проведення наукових досліджень у вищому закладі освіти залучаються як його штатні працівники (викладачі, науковці, інженери, робітники), так і докторанти,

 
 

Цікаве

Загрузка...