WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління соціально-культурною сферою. (Управління освітою) - Реферат

Управління соціально-культурною сферою. (Управління освітою) - Реферат

підготовки кадрів, у проведенні державного інспектування та акредитації закладів освіти, здійснюють контрольні функції з додержання вимог щодо якості освіти, забезпечують зв'язок із закладами освіти та державними органами інших країн з питань, що належать до їх компетенції, організують впровадження у практику досягнень науки і передового досвіду.
Акти міністерств, яким підпорядковані заклади освіти, прийняті у межах їх компетенції, є обов'язковими для місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою, закладів освіти відповідного профілю незалежно від форм власності.
Вища атестаційна комісія України (ВАК) організує і проводить атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів, керує роботою з при-судження наукових ступенів, присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. ВАК є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.
У межах своїх повноважень ВАК організує виконання актів законо-давства України, узагальнює практику його застосування з питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдоскона-лення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України, а також здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
Основними завданнями ВАК є:
- участь у формуванні й реалізації разом з іншими центральними органами державної виконавчої влади та науковими організаціями дер-жавної політики щодо перспектив розвитку науки і техніки, кадрового потенціалу України з урахуванням рівня світового науково-технічного прогресу;
- керівництво роботою з атестації наукових кадрів вищої кваліфікації (присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника);
- державний контроль за діяльністю спеціалізованих учених рад та якістю атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
ВАК відповідно до покладених на нього завдань:
1) формує мережу спеціалізованих учених рад для захисту дисертацій у вищих навчальних закладах, академічних інститутах, галузевих науково-дослідних інститутах, науково-виробничих об'єднаннях, затверджує їх персональний склад і перелік спеціальностей, за якими цим радам надається право проведення захисту дисертацій;
2) проводить періодичну атестацію спеціалізованих учених рад;
3) затверджує за погодженням з Міносвіти та іншими заінтересованими центральними органами державної виконавчої влади перелік спеціальностей наукових працівників;
4) розробляє і затверджує вимоги до дисертацій та до осіб, які пре-тендують на здобуття наукових ступенів і вченого звання старшого нау-кового співробітника;
5) аналізує разом з міністерствами, іншими заінтересованими цен-тральними органами державної виконавчої влади тематику і значущість дисертаційних досліджень з урахуванням потреб наукового та суспільного прогресу, розробляє і доводить до наукових установ, вищих навчальних закладів, спеціалізованих учених рад відповідні рекомендації;
6) затверджує рішення спеціалізованих учених рад про присудження наукового ступеня доктора наук;
7) приймає рішення про видачу диплома кандидата наук на підставі рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня;
8) приймає рішення про видачу атестата старшого наукового співро-бітника на підставі рішення вченої ради про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника;
9) оформляє і видає у встановленому порядку дипломи доктора і кандидата наук, а також атестати старшого наукового співробітника;
10) розробляє і подає на затвердження до Кабінету Міністрів України проект положення про присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника;
11) розробляє і затверджує в межах своїх повноважень нормативні документи про присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання згідно з законодавством;
12) вирішує у встановленому порядку питання нострифікації (визнання) документів про присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, виданих відповідними органами інших держав;
13) розглядає апеляції на рішення спеціалізованих учених рад щодо присудження наукових ступенів, а також учених рад щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника;
14) здійснює у межах своїх повноважень охорону державних таємниць;
15) бере участь у роботі міжнародних організацій та конференцій, на-рад з питань підготовки й атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
16) здійснює інші повноваження, що випливають з покладених на нього завдань.
ВАК має право:
- скасовувати рішення спеціалізованих учених рад та вчених рад про
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника у разі порушення ними встановленого порядку атестації;
- позбавляти спеціалізовані вчені ради, що порушують встановлений порядок захисту або присуджують наукові ступені за праці низької якості, права приймання дисертацій до захисту;
- надсилати у разі потреби до відповідних спеціалізованих учених рад та вчених рад дисертаційні праці і атестаційні справи для додаткового вивчення та визначення їхньої відповідності встановленим вимогам;
- позбавляти у встановленому порядку наукових і науково-педаго-гічних працівників наукових ступенів і вченого звання старшого наукового співробітника;
- призначати у разі потреби опонентів і рецензентів, запрошувати висококваліфікованих спеціалістів для експертизи дисертаційних праць і атестаційних справ, а також для інспектування діяльності спеціалізованих учених рад з оплатою праці відповідно до законодавства;
- отримувати звітність про роботу спеціалізованих учених рад, роз-глядати пропозиції щодо вдосконалення атестації наукових і науково-пе-дагогічних кадрів, скликати міжвідомчі наради з цих питань;
- видавати інформаційний бюлетень з питань атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
- представляти Уряд України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час підписання міжнародних договорів України;
- одержувати у встановленому законодавством порядку від цен-тральних органів державної виконавчої влади і органів місцевого само-врядування інформацію, документи і матеріали, а від Мінстату безплатно - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
ВАК очолює голова, який у межах своїх повноважень, на основі та навиконання законодавства видає накази, організовує та контролює їх ви-конання.
Для розгляду найважливіших питань розвитку науки і техніки, обго-ворення напрямів діяльності ВАК, програмних питань роботи апарату ВАК утворюється головна рада ВАК, яку очолює голова ВАК. До головної ради ВАК входять провідні вчені та висококваліфіковані фахівці у кількості до 70 чоловік. Склад головної ради затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням голови ВАК.
Засідання головної ради проводяться у разі потреби, але не менше одного разу на рік. Засідання головної ради ВАК вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення головної ради ВАК приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.
Рішення головної ради ВАК мають рекомендаційний характер, однак є обов'язковими для розгляду на президії ВАК та головою ВАК.
Для оперативного та узгодженого вирішення поточних

 
 

Цікаве

Загрузка...