WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління соціально-культурною сферою. (Управління освітою) - Реферат

Управління соціально-культурною сферою. (Управління освітою) - Реферат


Реферат
на тему:
Управління соціально-культурною сферою. (Управління освітою)
Освіта - основа інтелектуального, культурного, духовного, соціально-го, економічного розвитку суспільства і держави.
Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.
Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, націо-нальної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.
Право громадян України на освіту є конституційним і зафіксовано у ст. 53 Конституції України. Відповідно до неї повна загальна середня освіта є обов'язковою. Громадяни мають право безплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.
Держава забезпечує доступність і безплатність дошкільної, повної за-гальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і ко-мунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.
Зміст освіти - це обумовлені цілями та потребами суспільства вимоги до системи знань, умінь та навичок, світогляду та громадських і професійних якостей майбутнього фахівця, що формуються у процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку науки, техніки, технологій та культури.
Гарантовані державою права громадян щодо здобуття освіти забезпе-чуються створенням відповідних умов, передбачених Законом України "Про освіту". Згідно з ним ці права забезпечуються:
- розгалуженою мережею закладів освіти, основаних на державній та
інших формах власності, наукових установ, закладів післядипломної освіти;
- відкритим характером закладів освіти, створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів гро-мадянина;
- різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною, екстер-натом, а також педагогічним патронажем.
Основними принципами освіти в Україні є:
- доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;
- рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
- гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;
- органічний зв'язок зі світовою та національною історією, культурою, традиціями;
- незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
- науковий, світський характер освіти;
- інтеграція з наукою і виробництвом;
- взаємозв'язок з освітою інших країн;
- гнучкість і прогностичність системи освіти;
- єдність і наступність системи освіти;
- безперервність і різноманітність освіти;
- поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.
Названі умови і принципи освіти реалізуються на всіх освітніх рівнях, якими в Україні є: початкова загальна світа; базова загальна середня освіта; повна загальна середня світа; професійно-технічна освіта; базова вища освіта; повна вища освіта.
Навчально-виховний процес у закладах освіти є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій. Залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і релігійних заходах під час навчально-виховного процесу не допускається. Проте належність особи до будь-якої політичної партії, громадської, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для її участі у навчально-виховному процесі.
Учні, студенти, працівники освіти можуть створювати у закладах освіти первинні осередки об'єднань громадян, членами яких вони є.
Заклади освіти в Україні незалежно від форм власності відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський характер, крім закладів освіти, заснованих релігійними організаціями.
Система освіти в Україні складається з:
- органів управління освітою (державних і місцевого самоврядування);
- самоврядування в галузі освіти;
- закладів освіти;
- наукових, науково-методичних і методичних установ;
- науково-виробничих підприємств.
До органів управління освітою в Україні належать:
1) Міністерство освіти і науки України;
2) міністерства України, яким підпорядковані заклади освіти;
3) Вища атестаційна комісія України;
4) Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим;
5) місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого са-моврядування та підпорядковані їм органи управління освітою.
Розглянемо функції цих органів управління освітою.
Центральним органом державної виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти є Міністерство освіти і науки України. Мі-ністерство освіти і науки України:
- бере участь у визначенні державної політики в галузі освіти, науки, професійної підготовки кадрів, розробляє програми розвитку освіти, державні стандарти освіти;
- встановлює державні стандарти знань з кожного предмета;
- визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення закладів освіти;
- здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за додержан-ням державних стандартів освіти, державне інспектування;
- забезпечує зв'язок із закладами освіти, державними органами інших країн з питань, які входять до його компетенції;
- проводить акредитацію вищих та професійно-технічних закладів освіти незалежно від форм власності та підпорядкування, видає їм ліцензії, сертифікати;
- формує і розміщує державне замовлення на підготовку спеціалістів з вищою освітою;
- розробляє умови прийому до закладів освіти;
- забезпечує випуск підручників, посібників, методичної літератури;
- розробляє проекти положень про заклади освіти, що затверджу-ються Кабінетом Міністрів України;
- організує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань;
- разом з іншими міністерствами і відомствами, яким підпорядковані заклади освіти, Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим реалізує державну політику в галузі освіти, здійснює контроль за її практичним втіленням, додержанням актів законодавства про освіту в усіх закладах освіти незалежно від форм власності і підпорядкування;
- здійснює керівництво державними закладами освіти.
Акти Міністерстваосвіти і науки України, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для міністерств і відомств, яким підпоряд-ковані заклади освіти, місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, і підпорядкованих їм органів управління освітою, закладів освіти незалежно від форм власності.
Міністерства, яким підпорядковані заклади освіти, разом з Мі-ністерством освіти і науки України беруть участь у здійсненні державної політики в галузі освіти, науки, професійної

 
 

Цікаве

Загрузка...