WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління соціально-культурною сферою. (Управління культурою.) - Реферат

Управління соціально-культурною сферою. (Управління культурою.) - Реферат

та світової культури і мистецтва, творчого доробку членів спілок;
- піклування про правовий, соціальний та професійний захист членів творчої спілки;
- сприяння відродженню, розвиткові та популяризації народної творчості, творчому використанню народних традицій у розвиткові куль-тури та мистецтва, збереженню та збагаченню історико-культурної спадщини та довкілля, проведенню масових культурно-просвітницьких заходів, а також утвердженню демократичних, загальнолюдських цінностей;
- постійна співпраця з педагогічними та науково-педагогічними ко-лективами навчальних закладів;
- надання допомоги в навчально-виховній роботі педагогічним ко-лективам у патріотичному, культурному та інтелектуальному розвиткові дітей та молоді, у морально-етичному та естетичному вихованні;
- сприяння обміну культурними цінностями, співробітництво між діячами культури і мистецтва різних країн, національними і міжнародними, організаціями культури та мистецтв;
- виховання поваги до історико-культурних цінностей, традицій ук-раїнського та інших народів.
Держава забезпечує підтримку та захист законних прав та інтересів творчих спілок, гарантує однакові умови для виконання ними статутних завдань і цілей. З цією метою вона сприяє розвиткові творчих спілок, їх діяльності щодо творення національної культури та мистецтва, проведенню культурно-мистецьких заходів; надає творчим спілкам дотації та розміщує державні замовлення; надає необхідну інформацію для забезпечення діяльності творчих спілок; гарантує професійний та соціальний захист членів творчих спілок, охорону їх авторських прав; залучає творчі спілки до підготовки законопроектів, розробки загальнодержавних програм національно-культурного розвитку, інших соціальне важливих культуроло-гічних та соціально-політичних заходів.
Професійний творчий працівник користується правом на державне соціальне страхування, оплату праці відповідно до професії, кваліфікації та особистого трудового внеску, належні умови праці, пенсійне забезпечення згідно з законодавством України. Професійний творчий працівник може мати статус як найманого працівника, так і особи, яка не працює за наймом.
Професійним творчим працівникам - членам творчої спілки для за-безпечення умов для творчої діяльності надається окрема кімната (кабінет, майстерня) або додаткова жила площа розміром не менше 20 кв. м, що оплачується в одинарному розмірі.
Творчі спілки України можуть мати всеукраїнський та регіональний (місцевий) статус. До всеукраїнських творчих спілок належать спілки, ді-яльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві творчі осередки, у більшості її областей. До регіональних (місцевих) творчих спілок належать спілки, діяльність яких поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону.
Творча спілка створюється групою професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва (всеукра-їнська - у складі не менш як 100 осіб, регіональна (місцева) - не менш як 20 осіб), що мають у своєму доробку завершені та оприлюднені твори культури і мистецтва чи їх інтерпретації та досягли 18 років.
Вищим керівним органом творчої спілки є загальні збори (з'їзд, кон-ференція), що скликаються відповідно до статуту творчої спілки. Рішення про скликання загальних зборів (з'їзду, конференції) приймається правлінням творчої спілки або на вимогу не менше однієї третини членів творчої спілки.
У період між загальними зборами (з'їздами, конференціями) діяльністю творчої спілки керує правління творчої спілки, яке обирається загальними зборами (з'їздом, конференцією) на строк, визначений статутом.
У період між засіданнями правління поточною діяльністю творчої спілки керують президія (рада тощо) та голова правління творчої спілки.
Творчі спілки мають право:
- здійснювати творчу та господарську діяльність у передбаченому законодавством порядку для виконання своїх статутних завдань;
- представляти та захищати права і законні інтереси своїх членів;
- брати участь у розробці нормативно-правових актів щодо діяльності творчих спілок та статусу творчих працівників;
- брати участь у визначенні засад державної політики у сфері оплати праці членів творчих спілок, страхування, пенсійного забезпечення, зайнятості, правового та соціально-економічного захисту творчих пра-цівників;
- представляти професійних творчих працівників до відзначення державними нагородами, почесними званнями, державними преміями, іншими видами морального та матеріального заохочення;
- вживати заходів соціально-економічної підтримки та благодійництва;
- у встановленому порядку створювати фонди творчих спілок з пра-вами юридичної особи для виконання статутних завдань і цілей творчої спілки;
- володіти, користуватися і розпоряджатися майном на правах влас-ника відповідно до законодавства України;
- на пріоритетність при продовженні договору оренди приміщень, які вони орендують підтворчі майстерні, студії, лабораторії тощо;
- проводити атестацію творчих працівників відповідно до свого ста-туту.
Державна реєстрація всеукраїнських творчих спілок здійснюється Міністерством юстиції України, а їх територіальних осередків та регіо-нальних (місцевих) творчих спілок - відповідними місцевими органами виконавчої влади.
Для державної реєстрації творчої спілки її засновники подають до органу, що здійснює реєстрацію, заяву, до якої додаються документ про сплату реєстраційного збору та установчі документи: статут творчої спілки і протокол загальних зборів (з'їзду, конференції) про утворення творчої спілки, в якому мають міститися такі відомості:
назва організації та мета її утворення;
дата утворення;
склад засновників та керівних органів;
місцезнаходження керівних органів творчої спілки, номер контактного телефону;
дані про територіальні осередки.
Орган, що здійснює реєстрацію творчої спілки, у місячний строк видає засновникам свідоцтво про державну реєстрацію творчої спілки за зразком, встановленим Кабінетом Міністрів України. У необхідних випадках орган, що здійснює реєстрацію творчої спілки, проводить перевірку відомостей, зазначених у поданих документах.
З моменту реєстрації творча спілка чи її територіальний осередок на-бувають статусу юридичної особи.
Орган, що здійснює реєстрацію творчої спілки, відмовляє у державній реєстрації творчої спілки у разі якщо:
- статут або інші документи, подані на реєстрацію, суперечать законодавству України;
- з такою самою назвою зареєстровано іншу творчу спілку. Орган, що здійснює реєстрацію творчої спілки, надсилає письмове повідомлення про відмову в державній реєстрації, в якому зазначаються підстави відмови.
Відмова в державній реєстрації творчої спілки може бути оскаржена в судовому порядку.
Діяльність творчої спілки припиняється:
- згідно з рішенням загальних зборів (з'їзду, конференції) творчої спілки;
- на підставі рішення суду в разі порушення законодавства України. Діяльністю творчої спілки керують:
- загальні збори (з'їзд, конференція), що є вищим керівним органом творчої спілки і скликаються відповідно до статуту творчої спілки;
- правління, що обирається загальними зборами і керує спілкою у період між загальними зборами;
- президія (рада тощо) та голова правління.
У період між засіданнями правління поточною діяльністю творчої спілки керують президія (рада тощо) та голова правління творчої спілки відповідно до законодавства України та статуту творчої спілки.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю творчої спілки, правильним веденням справ, своєчасним розглядом листів, звернень, заяв і скарг здійснює ревізійна комісія творчої спілки
Звітність про діяльність творчих спілок має відкритий характер і є доступною кожному члену спілки. Спілки інформують громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації.

 
 

Цікаве

Загрузка...