WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління соціально-культурною сферою. (Управління культурою.) - Реферат

Управління соціально-культурною сферою. (Управління культурою.) - Реферат

їх спорудженням;
16) вносить пропозиції щодо обсягів фінансування з державного бюджету розвитку культури і мистецтв, бере участь у розробці нормативів матеріального та фінансового забезпечення підприємств;
17) проводить науково-технічну політику з питань розвитку матері-ально-технічної бази культури, її технічного переоснащення, забезпечує ефективність використання капітальних вкладень, що виділяються Мі-ністерству;
18) забезпечує реалізацію антимонопольної політики у галузі культури і мистецтв, сприяє розвиткові конкуренції;
19) здійснює в межах повноважень, визначених законодавством Ук-раїни, функції з управління майном підприємств, що перебувають у за-гальнодержавній власності та належать до сфери управління Міністерства;
20) укладає і розриває контракти з керівниками підприємств, організує контроль за експлуатацією та технічним станом споруд підприємств, віднесених до сфери управління Міністерства;
21) впроваджує прогресивні форми господарювання в галузі, у межах своїх повноважень розробляє та вносить пропозиції щодо формування державного контракту;
22 ) координує гастрольно-концертну, виставкову, фестивальну, кон-курсну діяльність тощо;
23) заохочує благодійницьку діяльність, спрямовану на розвиток культури і мистецтв в Україні та за її межами;
24) контролює додержання правил охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки на підприємствах культури і мистецтв, проводить науково обґрунтовану кадрову політику;
25) організує бухгалтерський облік, бухгалтерську і статистичну звіт-ність, а також контрольно-ревізійну роботу в галузі;
26) здійснює за участю відповідних органів державної виконавчої влади контроль за переміщенням творів мистецтва, предметів та інструментів, що становлять історико-культурну цінність;
27) стимулює розвиток художнього ринку та експорт національної культурної продукції згідно із законодавством, сприяє інтеграції України у світовий культурний процес, налагоджує співробітництво між підпри-ємствами культури і мистецтв України та зарубіжних країн, міжнародними організаціями;
28) організує популяризацію надбань культури українського народу за межами України та світової культури в Україні, сприяє задоволенню культурних потреб українців і прихильників української культури за межами України, залучає кращих представників української діаспори до культурно-мистецьких процесів в Україні;
29) забезпечує реалізацію міжнародних договорів України у сфері культури і мистецтв.
Мінкультури України має право:
1) представляти Уряд України за його дорученням у міжнародних організаціях і під час підписання міжнародних договорів України;
2) залучати фахівців центральних органів державної виконавчої влади, установ, організацій (за погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
3) аналізувати роботу підприємств культури і мистецтв незалежно від відомчого підпорядкування з питань, що належать до компетенції Мі-ністерства;
4) засновувати у встановленому порядку друковані та інші засоби масової інформації, створювати видавництва, культурно-освітні програми для радіо і телебачення, організовувати записи і тиражування на різних типах носіїв аудіовізуальної інформації творів національного мистецтва і літератури з метою їх популяризації в Україні та за її межами;
5) засновувати фонди, організовувати і проводити аукціони, виставки-продажі в порядку, визначеному законодавством України;
6) одержувати у встановленому законодавством порядку від цен-тральних та місцевих органів державної виконавчої влади інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
7) залучати на договірній основі висококваліфікованих фахівців для проведення консультацій, експертизи проектів і пропозицій щодо розвитку культури і мистецтв;
8) скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
Мінкультури України у процесі виконання покладених на нього зав-дань взаємодіє з іншими центральними органами державної влади, органами Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади і самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
Мінкультури України у межах своїх повноважень та на виконання законодавства України видає накази, організовує та контролює їх виконання.
У випадках, передбачених законодавством, рішення Міністерства мо-жуть бути обов'язковими для виконання центральними органами державної виконавчої влади, підприємствами незалежно від форми власності та громадянами.
Мінкультури України очолює Міністр, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України.
Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матері-ально-технічне та інше забезпечення діяльності Мінкультури України організовується Державним секретарем.
Державного секретаря призначає на посаду за поданням Прем'єр-мі-ністра України та звільняє з посади Президент України. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові. Державний секретар має першого заступника та заступників, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посад Президент України. Державний секретар, його перший заступник і заступники призначаються на посади на строк повноважень Президента України. Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром обов'язки між першим заступником та заступниками Державного секретаря, визначає ступінь їх відповідальності.
Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінкультури України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), Державного секретаря, його першого заступника та заступників (за посадою), а також інших керівних працівників Мінкультури України.
До складу колегії можуть входити керівники інших центральних ор-ганів виконавчої влади, представники громадських організацій, а також навчальних закладів, закладівкультури, підприємств та організацій, що належать до сфери управління Мінкультури України, видатні діячі культури і мистецтв. Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра. Рішення колегії проводяться в життя наказами Мінкультури України.
У складі Мінкультури України Кабінетом Міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).
Правові, соціальні, економічні та організаційні засади діяльності творчих спілок у галузі культури та мистецтва визначає Закон України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" від 7 жовтня 1997 р.
Професійним творчим працівником вважається фізична особа, основ-ним заняттям якої є творча діяльність, що завершується створенням і оприлюдненням творів або їх інтерпретацією в галузі культури і мистецтва та становить головне джерело її доходів незалежно від того, має вона чи не має будь-які юридичне оформлені трудові відносини.
Творча спілка - це добровільне об'єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту.
Основними напрямами діяльності творчої спілки є:
- творча діяльність у галузі культури і мистецтва;
- розвиток національної культури та мистецтва, розробка та втілення в життя культурно-мистецьких заходів, організація творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем'єр, фестивалів тощо;
- створення умов для творчої праці, підвищення професійного, нау-кового та загальнокультурного рівня членів творчої спілки, виховання творчої молоді, оволодіння нею досягненнями національної та загально-людської культури;
- пошук талантів серед молоді та сприяння їх творчому розвиткові;
- видання газет, журналів, книг та іншої друкованої продукції, ство-рення кіно- та відеофільмів, аудіовізуальної продукції з метою популяризації досягнень української

 
 

Цікаве

Загрузка...