WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління адміністративно-політичною сферою. Управління юстицією - Реферат

Управління адміністративно-політичною сферою. Управління юстицією - Реферат

випадків на виробництві та професійних захворювань і статути інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами України;
17) сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та реєстрацію прав на нерухоме майно, веде реєстр застави майна, організовує у встановленому порядку в системі ор-ганів юстиції надання громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг правового ітехнічного характеру;
18) організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, контролює законність вчинення нотарі-альних дій державними і приватними нотаріусами, видає та анулює свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю, забезпечує реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, організовує виготовлення та контролює використання спеціальних бланків нотаріальних документів, веде реєстр свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю, визначає кількість приватних нотаріусів у межах нотаріальних округів, затверджує зразки печаток державних і приватних нотаріусів та умови замовлення на їх виготовлення;
19) здійснює підготовку нотаріально оформлених документів для їх консульської легалізації, надає допомогу консульським установам з питань вчинення нотаріальних дій;
20) реєструє адвокатські об'єднання, забезпечує фінансування оплати праці адвокатів за рахунок коштів державного бюджету в разі участі ад-воката у кримінальній справі за призначенням та звільнення громадян від оплати юридичної допомоги, веде реєстр адвокатських об'єднань;
21) видає суб'єктам підприємницької діяльності ліцензії на здійснення юридичної практики, контролює додержання ліцензійних умов при здійсненні зазначених видів діяльності, веде реєстр ліцензій на здійснення юридичної практики;
22) здійснює заходи щодо вдосконалення роботи органів реєстрації актів громадянського стану, контролює їх діяльність, забезпечує виготов-лення та контролює використання бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану;
23) надає практичну і методичну допомогу консульським установам та дипломатичним представництвам України за кордоном щодо реєстрації актів громадянського стану;
24) здійснює нормативно-методичне забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення реєстрації прав власності на нерухоме майно;
25) здійснює методичне керівництво правовою роботою в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, перевіряє стан цієї роботи і дає рекомендації щодо її поліпшення та приведення їх нормативних актів у відповідність із законодавством, вживає заходів щодо підвищення кваліфікації працівників юридичних служб;
26) координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо правової освіти населення; здійснює методичне забезпечення цієї освіти, формування у громадян правового світогляду; вивчає стан правової освіти в навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях,
27) готує в межах своїх повноважень пропозиції з питань міжнародно-правових відносин та приєднання України до міжнародних договорів і конвенцій;
28) укладає угоди про правове співробітництво з відповідними орга-нами іноземних держав і міжнародними організаціями, організовує в межах своїх повноважень взаємодію з ними;
29) забезпечує виконання зобов'язань, взятих за міжнародними дого-ворами України з правових питань, здійснює у встановленому порядку опублікування міжнародних договорів, що набрали чинності;
30) забезпечує підготовку пропозицій щодо приведення законодавства України у відповідність з принципами та стандартами Ради Європи та інтеграції його в систему міжнародного права, координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з цих питань;
31) представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;
32) здійснює правову експертизу на відповідність Конституції України, законам України проектів міжнародних договорів України, готує висновки щодо здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності міжнародними договорами України, а також юридичні висновки, інші матеріали, необхідні для набрання чинності міжнародними кредитними (гарантійними) договорами України;
33) забезпечує підготовку відповідних документів та представництво інтересів держави в Європейському Суді з прав людини під час розгляду справ про порушення прав людини в Україні, направляє спостерігачів у місії з контролю за додержанням прав і свобод людини і громадянина тощо.
Міністерство юстиції України очолює Міністр, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-мі-ністра України. Він несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання Міністерством покладених на нього завдань і здійснення ним своїх функцій.
Через Міністра Кабінет Міністрів України спрямовує і координує ді-яльність Державного комітету України у справах релігій.
Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень Міністерства юстиції України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра, Державного секретаря, його першого заступника, а також інших керівних працівників Міністерства.
До складу колегії можуть входити керівники інших центральних ор-ганів виконавчої влади, підвідомчих установ юстиції.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністра.
Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо го-ловних напрямів розвитку правової системи України у Міністерстві може бути утворено наукову, науково-консультативну ради та інші органи дорадчого і координаційного характеру.
Міністр юстиції України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази і контролює їх виконання.
У випадках, передбачених законодавством, нормативно-правові акти Міністра є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, представ-ницькими органами, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та громадянами.
Нормативно-правові акти Міністра підлягають державній

 
 

Цікаве

Загрузка...