WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління адміністративно-політичною сферою. Управління юстицією - Реферат

Управління адміністративно-політичною сферою. Управління юстицією - Реферат


Реферат
на тему:
Управління адміністративно-політичною сферою. Управління юстицією
Термін "юстиція" означає справедливість, законність. Під державним управлінням у галузі юстиції прийнято розуміти виконавчо-розпорядчу діяльність суб'єктів державного управління, яка полягає в організаційному забезпеченні функціонування державного нотаріату, органів запису актів громадянського стану, судово-експертних установ та організацій адвокатів.
Державне управління у цій сфері здійснює Міністерство юстиції Ук-раїни.
Міністерство юстиції України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади в забезпеченні реалізації державної правової політики, державної політики з питань міжнаціональних відносин.
До його основних завдань належать:
1) підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової рефор-ми, сприяння розвиткові правової науки;
2) забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина у визна-ченій сфері;
3) підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, його систематизація, розроблення проектів нормативно-правових актів та міжнародних договорів України з правових питань, проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, державна реєстрація нормативно-правових актів, ведення Єдиного державного реєстру таких актів;
4) планування за пропозиціями інших центральних органів виконавчої влади законопроектної роботи та роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, координація нормо-творчої діяльності центральних органів виконавчої влади та контроль за здійсненням такої діяльності;
5) забезпечення реалізації державної правової політики, державної політики з питань міжнаціональних відносин;
6) організація роботи нотаріату та органів реєстрації актів громадян-ського стану;
7) розвиток правової інформатизації, формування у громадян право-вого світогляду; здійснення міжнародно-правового співробітництва.
Міністерство юстиції України відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:
1) забезпечує реалізацію державної правової політики, державної по-літики з питань міжнаціональних відносин, готує пропозиції щодо прове-дення в Україні правової реформи;
2) готує разом з відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, науковими установами проекти концепцій напрямів розвитку законодавства та їх наукове обґрунтування з ураху-ванням світового досвіду;
3) розробляє за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України та з власної ініціативи проекти законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються прав і свобод людини, відносин між гро-мадянином і державною владою, конституційного устрою, повноважень і взаємовідносин органів державної влади, судоустрою та судочинства, ци-вільного і кримінального законодавства, або разом з іншими органами державної влади бере участь у їх підготовці;
4) здійснює правову експертизу (готує висновки) щодо відповідності Конституції та законам України, основним положенням законодавства Європейського Союзу, вимогам нормопроектної техніки проектів законів, інших актів законодавства, що подаються на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також нор-мативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
5) розробляє за поданням міністерств, інших центральних органів ви-конавчої влади щорічні плани законопроектної роботи та плани роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, координує нормотворчу діяльність у центральних органах виконавчої влади, здійснює контроль за цією діяльністю;
6) готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів України при підготовці їх на підпис Президентові України;
7) розробляє і подає Президентові України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому;
8) організовує виконання у межах своїх повноважень актів законо-давства та здійснює контроль за їх реалізацією;
9) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що на-лежать до його повноважень, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та у встановленому порядку подає їх на розгляд Президентові України і Кабінету Міністрів України;
10) здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;
11) забезпечує функціонування єдиної системи правової інформатизації, є офіційним видавцем збірників законодавства та кодексів України, видає інформаційний бюлетень "Офіційний вісник України", бере участь у виданні журналів і газет загальноправового характеру;
12) веде Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, надає інформацію з бази даних цього реєстру;
13) здійснює роботу із систематизації законодавства України, готує пропозиції про його кодифікацію, веде Єдиний класифікатор галузей за-конодавства України;
14) організовує своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державних виконавців;
15) організовує експертне забезпечення правосуддя, формує державне замовлення на науково-дослідні роботи в галузі судової експертизи, спрямовує і контролює діяльність підвідомчих науково-дослідних інститутів судових експертиз, координує роботу відповідних державних органів з питань розвитку судової експертизи, здійснює ліцензування судово-експертної діяльності та контроль за нею і веде реєстр атестованих судових експертів;
16) здійснює легалізацію всеукраїнських об'єднань громадян, реєст-рацію політичних партій, міжнародних громадських організацій, відділень, філій, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав в Україні, контролює додер-жання ними положень їх статутів; реєстрацію всеукраїнських і міжнародних благодійних організацій, всеукраїнських творчих спілок, Торгово-промислової палати України, всеукраїнських професійних спілок, їх об'-єднань та символіки відповідних об'єднань громадян і благодійних орга-нізацій, реєструє статут Фонду соціального страхування від нещасних

 
 

Цікаве

Загрузка...