WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління адміністративно-політичною сферою. Управління обороноюи - Реферат

Управління адміністративно-політичною сферою. Управління обороноюи - Реферат

конт-ролювати стан мобілізаційної підготовки державних органів, органів міс-цевого самоврядування, галузей економіки, підприємств, установ, органі-зацій усіх форм власності та виконання ними мобілізаційних завдань в особливий період;
л) розробляти мобілізаційний план Збройних Сил та схему мобіліза-ційного розгортання Збройних Сил і спеціальних формувань, призначених для передачі під час мобілізації до складу Збройних Сил, організовувати розроблення мобілізаційного розгортання інших військових формувань;
м) визначати потреби в особовому складі, озброєнні, військовій техніці, матеріально-технічних, енергетичних, фінансових, інформаційних ресурсах, продовольстві, земельних і водних ділянках, комунікаціях, фондах та майні, необхідних для належного виконання завдань Збройними Силами та іншими військовими формуваннями, контролювати повноту і якість їх отримання;
н) брати участь в організації використання і контролю за повітряним, водним, інформаційним простором держави та здійснювати його в особ-ливий період;
о) здійснювати координацію і контроль за підготовкою інших війсь-кових формувань та правоохоронних органів до виконання завдань оборони України;
п) визначати основні оперативно-стратегічні та оперативно-тактичні вимоги щодо якісних характеристик озброєння і військової техніки та розрахункову кількість основних видів номенклатури озброєння і військової техніки, необхідних для оснащення Збройних Сил;
р) організовувати застосування засобів державного розпізнавання в державних органах, Збройних Силах, інших військових формуваннях, використання цих засобів на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності.
2. З питань оперативного управління Збройними Силами:
а) організовувати підготовку Збройних Сил до виконання покладе-них на них завдань;
б) організовувати участь військових частин Збройних Сил у заходах надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях та в заходах, що можуть здійснюватися у зоні надзвичайної екологічної ситуації, в разі їх проведення у встановленому порядку;
в) організовувати і забезпечувати ефективне функціонування систе-ми управління Збройними Силами та іншими військовими формуваннями, приховане управління військами і зброєю;
г) аналізувати та оцінювати обстановку в районах імовірних дій Збройних Сил; готувати пропозиції для Верховного Головнокомандувача Збройних Сил, Головнокомандувача Збройних Сил та Ставки Верховного Головнокомандувача і на основі їх рішення розробляти й уточнювати плани операцій Збройних Сил;
д) доводити до Збройних Сил, інших військових формувань та пра-воохоронних органів, а в особливий період - і до міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рад оборони Автономної Республіки Крим та областей накази і директиви Верховного Головнокомандувача Збройних Сил, організовувати їх виконання та здійснювати контроль за їх реалізацією;
е) узагальнювати досвід підготовки штабів, ведення бойових дій, розв'язання воєнних конфліктів, проводить порівняльну оцінку та готувати пропозиції щодо підвищення бойових можливостей з'єднань, частин, під-розділів Збройних Сил, озброєння і військової техніки;
є) сприяти розвитку воєнного мистецтва, організовувати виконання заходів щодо стратегічного забезпечення у Збройних Силах.
3. З питань адміністративного (повсякденного) управління Збройни-ми Силами:
а) організовувати комплектування Збройних Сил та інших військових формувань військовослужбовцями, призов громадян на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, прийняття на військову службу за контрактом, накопичення військовонавчених людських ресурсів;
б) здійснювати загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією військового обліку громадян, та контроль за її станом в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від підпорядкування;
в) аналізувати і розроблявати (вдосконалювати) організаційно-штатну структуру військ (сил), готує пропозиції щодо формування, перефор-мування та розформування об'єднань, з'єднань військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил;
г) забезпечувати реалізацію у Збройних Силах державної політики у сфері інформатизації, організовувати і координувати роботи зі створення єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил, впроваджує сучасні інформаційні технології в діяльність органів військового управління;
д) організовувати, планувати та координувати наукову і науково-технічну діяльність у Збройних Силах;
е) забезпечувати правопорядок та додержання військової дисципліни у Збройних Силах, здійснює заходи щодо зміцнення військової дисципліни та профілактики правопорушень серед особового складу безпосередньо підпорядкованих йому органів військового управління та військ (сил);
є) організовувати та забезпечувати в межах компетенції міжнародне військове співробітництво Збройних Сил зі збройними силами інших держав, брати участь у міжнародному співробітництві за воєнно-політичним, військово-технічним та іншими напрямами, у підготовці пропозицій і реалізації рішень Президента України про участь миротворчих контингентів та персоналу Збройних Сил у міжнародних миротворчих операціях;
ж) забезпечувати згідно з міжнародними договорами в галузі роз-зброєння та контролю над озброєннями інспекційну діяльність на території України та за її межами, збирати, опрацьовувати інформацію та по-відомлення відповідно до цих міжнародних договорів незалежно від під-порядкованості об'єктів інспектування;
з) планувати та здійснювати контроль за військовими перевезеннями всіх видів у державі вособливий період, а також перевезеннями, які здій-снюються для Збройних Сил у мирний час;
й) організовувати виконання заходів щодо забезпечення екологічної безпеки під час діяльності Збройних Сил;
і) організовувати та контролювати службу військ у Збройних Силах;
ї) організовувати та контролювати у Збройних Силах виконання за-ходів щодо забезпечення охорони інформації з обмеженим доступом, яка є власністю держави.
4. З питань виконання завдань особливого періоду:
а) координувати здійснення заходів щодо мобілізації (демобілізації) у Збройних Силах та інших військових формуваннях, а також брати участь у підготовці й проведенні заходів, пов'язаних з мобілізацією (демобілізацією) в державі;
б) уточнювати плани застосування Збройних Сил та інших військо-вих формувань;
в) приймати в підпорядкування визначені органи управління, з'єд-нання, військові частини, установи інших військових формувань;
г) організовувати стратегічне розгортання Збройних Сил та інших військових формувань, взаємодіяти з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, радами оборони Автономної Республіки Крим та областей під час виконання завдань оборони держави;
д) здійснювати управління угрупованнями військ (сил), створеними для проведення операцій Збройних Сил, і стратегічними резервами;
е) здійснювати керівництво у сфері оборони та забезпечення громадського порядку в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, у межах, визначених відповідним законом;
є) брати участь в організації та контролювати стан системи управління державою в особливий період.
5. Виконувати інші функції та реалізовувати повноваження, що вип-ливають із законів України, актів Президента України,

 
 

Цікаве

Загрузка...