WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління адміністративно-політичною сферою. Управління обороноюи - Реферат

Управління адміністративно-політичною сферою. Управління обороноюи - Реферат

співробітництва; інформаційне забезпечення Міністра, інших керівників Міністерства та вищого командування Збройних Сил у цій сфері; здійснення поточної роботи, пов'язаної з ви-конанням завдань міжнародного співробітництва; забезпечення стабільності і наступності в роботі Міністерства у питаннях міжнародного співробітництва.
Державного секретаря, його першого заступника та заступників, Дер-жавного секретаря з питань міжнародного співробітництва призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Пре-зидент України.
Державний секретар, його перший заступник та заступники, Держав-ний секретар з питань міжнародного співробітництва призначаються на посади на строк повноважень Президента України. На ці посади можуть призначатися військовослужбовці. Вони підзвітні та підконтрольні Мі-ністрові.
Державний секретар і Державний секретар з питань міжнародного співробітництва здійснюють керівництво підпорядкованими структурними підрозділами центрального апарату Міноборони України, а також військовими частинами, організаціями та установами, підпорядкованими зазначеним структурним підрозділам. Вони видають накази та розпоря-дження організаційно-розпорядчого характеру та контролюють їх вико-нання.
Державний секретар і Державний секретар з питань міжнародного співробітництва мають право: брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу під час розгляду питань, що належать до сфери діяльності Міністерства; залучати у встановленому порядку працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до компетенції Міноборони України; одержувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на Міністерство завдань.
Міністр оборони України в межах повноважень Міністерства видає накази і директиви, контролює їх виконання. Накази і директиви з питань реформування та розвитку Збройних Сил, їх бойової і мобілізаційної готовності, оперативної та бойової підготовки, організаційних заходів та інспектування військ (сил) Міністр видає разом з начальником Генерального штабу Збройних Сил. Нормативно-правові акти Міноборони України, видані в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами і підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.
Міністр оборони України в разі потреби видає разом з керівниками центральних та місцевих органів виконавчої влади спільні акти. Міністр оборони України має право скасовувати та вносити зміни до наказів і ди-ректив підпорядкованих йому органів військового управління і військового командування.
Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міноборони України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку Збройних Сил у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра оборони України (голова колегії), Державного секретаря та його першого заступника, Державного секретаря з питань міжнародного співробітництва, начальника Генерального штабу Збройних Сил та його першого заступника, головнокомандувачів видів Збройних Сил за посадами. Членами колегії можуть бути також інші посадові особи, яких затверджує Президент України за поданням Міністра оборони України. Положення про колегію затверджує Президент України за поданням Міністра оборони України. Рішення колегії проводяться в життя наказами (директивами) Міністра оборони України.
Головним військовим органом з планування оборони держави, управ-ління застосуванням Збройних Сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, є Генеральний штаб Збройних Сил України, який в особливий період є робочим органом Ставки Верховного Го-ловнокомандувача (в разі її утворення).
Основними завданнями Генерального штабу є:
- стратегічне планування застосування Збройних Сил та інших військових формувань, координація і контроль за підготовкою до виконання завдань оборони держави;
- організація підготовки Збройних Сил до виконання покладених на них завдань;
- організація і контроль за виконанням заходів, спрямованих на під-тримання військ (сил) у постійній бойовій та мобілізаційній готовності, комплектування їх особовим складом, призов громадян на строкову військову службу, визначення потреб і ресурсів, необхідних для виконання покладених завдань, та контроль за їх одержанням;
- організація взаємодії з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, радами оборони Автономної Рес-публіки Крим та областей під час виконання завдань оборони держави;
- забезпечення функціонування системи управління Збройними Си-лами та іншими військовими формуваннями.
Генеральний штаб призначений здійснювати:
1. З питань реалізації державної політики у сфері оборони та плану-вання оборони держави:
а) прогнозувати тенденції розвитку форм і способів ведення воєнних дій та засобів збройної боротьби;
б) готувати пропозиції щодо прийняття Президентом України, орга-нами державної влади рішень про підготовку держави і Збройних Сил до оборони;
в) брати участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері оборони, стратегії воєнної безпеки, обґрунтовувати напрями розвитку Збройних Сил;
г) розробляти пропозиції щодо проектів законів та інших норматив-но-правових актів з питань підготовки і застосування Збройних Сил;
д) вносити пропозиції Міністерству оборони України щодо оборон-ного бюджету;
е) проводити розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах підтримання в готовності і бойового застосування Збройних Сил;
є) розробляти план дислокації Збройних Сил, брати участь у його уз-годженні з Кабінетом МіністрівУкраїни;
ж) здійснювати стратегічне планування застосування Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів для оборони держави;
з) організовувати територіальну оборону України;
й) здійснювати контроль за станом бойової та мобілізаційної готов-ності, боєздатності органів управління, з'єднань, частин, установ і органі-зацій військових формувань та правоохоронних органів, призначених для підпорядкування органам військового управління в особливий період та для виконання завдань територіальної оборони;
і) брати участь у створенні системи управління державою в особливий період, створювати систему управління Збройними Силами, іншими військовими формуваннями та підрозділами правоохоронних органів, призначеними для підпорядкування органам військового управління Збройних Сил в особливий період та для виконання завдань територіальної оборони;
ї) брати участь в організації та контролювати підготовку системи зв'язку, комунікацій і в цілому території держави до оборони;
й) організовувати використання національної системи зв'язку в інте-ресах оборони, здійснювати відповідно до закону управління та регулю-вання у сфері використання радіочастотного ресурсу, виділеного для цілей оборони;
к) брати участь у розробленні мобілізаційного плану держави,

 
 

Цікаве

Загрузка...