WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління адміністративно-політичною сферою. Управління закордонними справами - Реферат

Управління адміністративно-політичною сферою. Управління закордонними справами - Реферат

консульські функції.
Главою дипломатичного представництва України є посол або послан-ник, або повірений у справах. Глава дипломатичного представництва є головним представником України в державі перебування. Він здійснює загальне керівництво, координацію та контроль за діяльністю всіх установ України, спеціалістів, делегацій, посадових та інших осіб, які перебувають у цій державі.
Керівники всіх українських установ і делегацій, представники і гро-мадяни України в іноземній державі зобов'язані неухильно виконувати вказівки посла в цій державі і подавати йому необхідну допомогу, сприяти в здійсненні покладених на нього завдань.
Посол або посланник призначається згідно з чинним законодавством України в разі отримання на це призначення згоди (агреману) іноземної держави, до якої він призначається.
Послу або посланнику України, що відбуває до держави перебування, вручається підписана Президентом і скріплена Міністром закордонних справ України вірча грамота, яка після прибуття вручається главі держави перебування.
Повіреному у справах України, що відбуває до держави перебування, вручається лист Міністра закордонних справ України, який після прибуття вручається міністру закордонних справ держави перебування.
Посол або посланник України приступає до виконання своїх службо-вих обов'язків у державі перебування після вручення вірчої грамоти главі держави, до якої він призначений, або після повідомлення про своє прибуття і вручення завірених копій вірчої грамоти міністру закордонних справ цієї держави залежно від практики, яка існує в державі перебування.
Повірений у справах України приступає до виконання своїх службових обов'язків з моменту вручення листа Міністра закордонних справ України міністру закордонних справ держави, до якої він призначений.
Глава дипломатичного представництва України або член диплома-тичного персоналу дипломатичного представництва України може бути призначений водночас представником України при будь-якій міжнародній організації.
Дипломатичне представництво України в іноземній державі може водночас представляти інтереси України в інших державах за їх згодою.
Клас, до якого повинен належати глава дипломатичного представ-ництва України, і за необхідності кількісний склад персоналу диплома-тичного представництва України в іноземній державі встановлюються двосторонньою угодою України з цією державою.
Місія глави дипломатичного представництва України припиняється у чотирьох випадках:
1) його відкликання у встановленому порядку;
2) його відставки;
3) його смерті;
Главою дипломатичного представництва України, членами диплома-тичного персоналу дипломатичного представництва України в іноземній державі можуть бути тільки громадяни України.
Членами адміністративно-технічного й обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва України можуть бути громадяни України і, в окремих випадках, громадяни держави перебування при відповідному повідомленні міністерства закордонних справ держави перебування про їх прийом на роботу до цього представництва.
Глава дипломатичного представництва України і члени дипломатич-ного персоналу дипломатичного представництва України, а також члени їх сімей, члени обслуговуючого персоналу, якщо вони не є громадянами держави перебування, користуються привілеями та імунітетами, передба-ченими Віденською конвенцією про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р., якщо двосторонньою угодою України з цією державою не передбачено інше.
Державні службовці, які виконують дипломатичні або консульські функції за кордоном або в Україні є дипломатичними працівниками і пе-ребувають на дипломатичній службі.
Дипломатична служба є частиною державної служби і призначена за-безпечувати практичну реалізацію зовнішньої політики України, пред-ставляти та захищати інтереси України у сфері міжнародних відносин, а також її юридичних осіб та громадян за кордоном.
Дипломатичні працівники проходять дипломатичну службу на посадах відповідальних працівників Адміністрації Президента України з між-народних питань, Міністерства закордонних справ України та його пред-ставництв в Україні, дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, постійних представництв України при міждержавних організаціях.
Дипломатичною службою вважається також служба дипломатичних працівників за контрактом у секретаріатах міждержавних організацій за квотою України при додержанні вимог щодо строків цих контрактів, обу-мовлених Міністерством закордонних справ України.
На дипломатичну службу приймаються на конкурсній основі грома-дяни України, які мають вищу освіту у сфері міжнародних відносин, не-обхідні професійні та ділові якості, володіють іноземними мовами і за станом здоров'я можуть бути направлені за кордон.
Особи, які мають вищу освіту за іншими спеціальностями, можуть бути прийняті на дипломатичну службу після проходження відповідної перепідготовки.
При прийнятті на дипломатичну службу встановлюється випробу-вання. Особи, які не витримали випробування, звільняються з дипломатичної служби.
Особи, яких приймають на дипломатичну службу, призначаються на приписану до дипломатичного рангу посаду з наступним присвоєнням дипломатичного рангу. Дипломатичний працівник може бути призначений на посаду, приписану до вищого або нижчого дипломатичного рангу, ніж той, що йому присвоєно.
Переведення дипломатичного працівника на іншупосаду здійснюється на конкурсній основі з урахуванням рівня його професійної підготовки та ефективності роботи.
Дипломатичним працівникам присвоюються такі дипломатичні ранги України: аташе, третій секретар, другий секретар другого класу, другий секретар першого класу, перший секретар другого класу, перший секретар першого класу, радник другого класу, радник першого класу, надзвичайний і повноважний посланник другого класу, надзвичайний і повноважний посланник першого класу, надзвичайний і повноважний посол.
Присвоєння дипломатичного рангу здійснюється згідно з посадою, яку займає дипломатичний працівник. Відповідність посад дипломатичним рангам визначається Переліком посад, приписаних до дипломатичних рангів України.
Строки перебування дипломатичних працівників у дипломатичних рангах такі:
аташе, третього секретаря, другого секретаря другого класу, другого секретаря першого класу, першого секретаря другого класу - два роки;
першого секретаря першого класу, радника другого класу - три роки.
Строки перебування в дипломатичних рангах радника першого класу, надзвичайного і повноважного посланника другого класу, надзвичайного і повноважного посланника першого класу не встановлюються.
У разі призначення дипломатичного працівника на іншу посаду, при-писану до дипломатичного рангу вищого рівня, йому присвоюється до-строково дипломатичний ранг у відповідних межах.
Дипломатичні працівники, яким присвоєно дипломатичний ранг, пе-ребувають у ньому довічно. Позбавлення дипломатичного працівника дипломатичного рангу може мати місце при його звільненні з дипломатичної служби за порушення трудової дисципліни або вчинення проступків, несумісних з перебуванням на службі, а також у випадках припинення громадянства України дипломатичного працівника. Позбавлення дип-ломатичного працівника рангу означає позбавлення його всіх попередніх рангів. Поновлення дипломатичного працівника у дипломатичному ранзі здійснюється за результатами службової атестації.
Дипломатичні працівники можуть бути тимчасово прикомандировані до міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади України для виконання службових обов'язків, переведені на строк до п'яти років для здійснення наукової або викладацької діяльності до наукових установ або вищих навчальних закладів в Україні, до відповідних установ, закладів за кордоном, а також направлені Міністерством закордонних справ України на навчання. У цих випадках вони залишаються на дипломатичній службі, користуються всіма правами і пільгами та одержують надбавки до посадових окладів, встановлені для дипломатичних працівників.
Після закінчення строку прикомандирування, тимчасового переведення на роботу для здійснення наукової або викладацької діяльності, навчання в очній аспірантурі або докторантурі дипломатичні працівники проходять службову атестацію, за результатами якої (за умови підтвердження відповідних кваліфікації та рівня професійних знань) призначаються на посаду, не нижчу за ту, яку вони займали до прикомандирування, переведення, навчання.

 
 

Цікаве

Загрузка...