WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління адміністративно-політичною сферою. Управління закордонними справами - Реферат

Управління адміністративно-політичною сферою. Управління закордонними справами - Реферат


Реферат
на тему:
Управління адміністративно-політичною сферою. Управління закордонними справами
Конституція України відзначає, що зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.
Відповідно до конституційних норм визначення засад зовнішньої по-літики є компетенція Верховної Ради України, а керівництво зовнішньо-політичною діяльністю держави здійснює Президент України. Він же представляє державу в міжнародних відносинах, веде переговори та укладає міжнародні договори України; приймає рішення про визнання іноземних держав; призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі та відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав.
Центральним органом державної виконавчої влади у цій сфері є Мі-ністерство закордонних справ України (МЗС). Воно є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із за-безпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України та координації заходів у цій сфері. Головними завданнями МЗС є:
- участь у реалізації державного суверенітету України у сфері зов-нішньополітичної діяльності, сприяння піднесенню міжнародного авторитету держави;
- забезпечення реалізації державної політики з питань інтеграції Ук-раїни до Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки;
- забезпечення в межах своїх повноважень проведення єдиного зов-нішньополітичного курсу України з метою всебічного розвитку політичних, економічних, гуманітарних, наукових та інших зв'язків із зарубіжними країнами;
- розробка і участь у здійсненні концепції розвитку зовнішньополі-тичної діяльності держави;
- захист прав та інтересів України, її фізичних і юридичних осіб за кордоном;
- аналіз зовнішньополітичної діяльності України, розробка і здій-снення комплексу заходів, спрямованих на підвищення ефективності зовнішньополітичних зв'язків України, насамперед надання організаційно-методичної та інформаційної допомоги учасникам зовнішньополітичних відносин;
- організація, координація та фінансування роботи представництв України за кордоном, а також сприяння діяльності представництв іноземних держав на території України.
З метою виконання покладених на нього завдань МЗС:
1) розробляє та подає Кабінету Міністрів України пропозиції про ви-рішення стратегічних питань зовнішньополітичних відносин, реалізацію пріоритетних напрямів співробітництва з іншими державами;
2) забезпечує створення сприятливих зовнішньополітичних умов для встановлення і розвитку відносин між Україною та іншими державами на двосторонньому, регіональному та глобальному рівнях;
3) забезпечує участь України у підготовці міжнародних договорів з іншими країнами і міжнародними організаціями та подає до Кабінету Міністрів України пропозиції про підписання, ратифікацію, прийняття, схвалення міжнародних договорів або приєднання до них. За необхідності готує пропозиції щодо приведення законодавства України у відповідність з її міжнародними зобов'язаннями;
4) зберігає оригінали текстів міжнародних договорів України, веде їх облік;
4-1) розробляє та подає Президентові України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реалізації державної політики з питань інтеграції України до Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки, проводить відповідні заходи та координує заходи, здійснювані органами виконавчої влади у цій сфері;
5) здійснює нагляд за виконанням міністерствами та іншими цен-тральними органами державної виконавчої влади України та іноземними державами міжнародних договорів України;
6) бере участь у роботі міжнародних організацій, органів міжурядових комісій та комітетів, конференцій, конгресів, симпозіумів і нарад з питань міжнародної політики, приймає іноземні делегації для обговорення питань зовнішньої політики;
7) вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації за кордоном посольств, консульських установ, постійних представництв України при міжнародних організаціях і представництв МЗС в Україні та спрямовує їх роботу;
8) оформляє представникам України повноваження на участь у роботі міжнародних органів;
9) веде облік іноземних представництв та їх персоналу на території України, підтримує з ними контакти з метою опрацювання та вирішення питань подальшого розвитку і розширення відносин з країнами, які вони представляють;
10) координує діяльність міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади України у сфері зовнішньополітичних відносин;
11) забезпечує візову політику України, видачу дипломатичних і службових паспортів;
12) сприяє міністерствам, іншим центральним органам державної ви-конавчої влади та іншим юридичним особам України у їх зовнішньопо-літичній діяльності, подає їм відповідну методичну, консультаційну та інформаційну допомогу;
13) аналізує найважливіші тенденції світового розвитку щодо їх впливу на інтереси України, вносить до Кабінету Міністрів України про-позиції про вжиття заходів для підвищення ефективності зовнішньополі-тичних зв'язків України;
14) забезпечує проведення у системі МЗС єдиної кадрової політики та функціонування структур, пов'язаних з підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів для представництв України за кордоном;
15) вживає заходів, спрямованих на забезпечення державної політики з питань зайнятості, поліпшення умов праці, житлових, побутових умов і медичного обслуговування працівників системи МЗС;
16) організує здійснення заходів з питань цивільної оборони, забез-печує на випадок війни евакуацію представництв, документів і майна дипломатичних і консульських представництв України з інших країн, що перебувають у стані війни, та громадян України, які тимчасово перебувають у цих країнах;
17) розробляє та затверджує кошториси доходів і видатків відповідних закордонних установ України;
18) координує заходи, здійснювані органами виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин;
19) веде бухгалтерський облік і здійснює контроль за використанням фінансових ресурсів закордонними установами України.
При МЗС України діє Дипломатична академія, статут якої затвер-джується Кабінетом Міністрів України.
Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо го-ловних напрямів розвитку зовнішньої політики України, обговорення і вивчення найважливіших міжнародних проблем та інших питань у МЗС України може утворюватися наукова рада з висококваліфікованих фахівців і вчених. Склад наукової ради і положення про неї затверджує Міністр.
До системи МЗС входять дипломатичні представництва, консульські установи, постійні представництва України при міжнародних організаціях, представництва МЗС вУкраїні, а також установи й організації, пов'язані з підготовкою, перепідготовкою, підвищенням кваліфікації кадрів.
Дипломатичне представництво України є постійно діючою уста-новою України за кордоном, що покликана підтримувати офіційні між-державні відносини, здійснювати представництво України, захищати інтереси України, права та інтереси її громадян і юридичних осіб.
Керівництво дипломатичним представництвом здійснює Міністерство закордонних справ України. Діяльність дипломатичного представництва базується на положеннях Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р., двосторонніх та інших багатосторонніх міжнародних договорів України, законодавства України та держави перебування.
Функції дипломатичного представництва України включають:
1) представництво України в державі перебування та підтримання з цією державою офіційних відносин;
2) захист інтересів України, прав та інтересів її громадян та юридичних осіб в державі перебування;
3) ведення переговорів з урядом держави перебування;
4) з'ясування всіма законними засобами становища і подій у державі перебування та інформування про них відповідних органів України;
5) поширення в державі перебування інформації про становище в Україні і події міжнародного життя;
6) заохочення дружніх відносин між Україною і державою перебування та розвиток їх співробітництва в галузі економіки, культури і науки.
Дипломатичне представництво України за дорученням Міністра за-кордонних справ України може виконувати і

 
 

Цікаве

Загрузка...