WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управління адміністративно-політичною сферою. Управління внутрішніми справами - Реферат

Управління адміністративно-політичною сферою. Управління внутрішніми справами - Реферат

України реалізує, як правило, щодо безпосередньо підлеглих йому органів, служб, установ і організацій.
МВС України як орган управління являє собою систему взаємодіючих елементів. До його організаційної структури входять такі елементи (підрозділи):керівництво Міністерства, штаб, департаменти, галузеві уп-равління, управління і відділи, функціональні управління та відділи.
Серед структурних елементів головна роль належить керівництву Міністерства, до складу якого входить Міністр, Державний секретар та перший заступник, заступники, колегія.
МВС України очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.
Міністр внутрішніх справ України:
1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за розроблення і реалізацію державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони гро-мадського порядку, забезпечення громадської безпеки, боротьби зі зло-чинністю, виконання Міністерством своїх завдань і функцій;
2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України здій-снення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, відне-сених до його відання, визначає на виконання вимог законодавства в межах наданих йому повноважень політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства, шляхи досягнення поставленої мети;
3) подає у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів Ук-раїни проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство;
4) подає Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатури на посаду Державного секретаря МВС України, а за поданням Державного секретаря - пропозиції щодо призначення на посади перших заступників та заступників Державного секретаря;
5) затверджує програми і плани роботи Міністерства та звіт Держав-ного секретаря щодо їх виконання;
6) підписує нормативно-правові акти Міністерства;
7) приймає за поданням Державного секретаря рішення щодо розпо-ділу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство, та затверджує звіт Державного секретаря з виконання цих рішень;
8) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Мініс-терства;
9) погоджує здійснення Державним секретарем функцій з управління майном, яке перебуває у сфері управління Міністерства;
10) порушує у встановленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності Державного секретаря, його перших за-ступників та заступників;
11) вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо утворення та ліквідації вищих навчальних закладів МВС України;
12) призначає на посади та звільняє з посад керівників територіальних і на транспорті органів МВС України, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;
13) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації у складі МВС України урядових органів дер-жавного управління і подання щодо призначення на посади та звільнення з посад їх керівників;
14) присвоює у встановленому порядку спеціальні звання особам ря-дового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військові звання військовослужбовцям внутрішніх військ, заохочує, притягає їх до дисциплінарної відповідальності тощо.
Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матері-ально-технічне, кадрове та інше забезпечення діяльності МВС України здійснюється Державним секретарем.
Державного секретаря призначає на посаду за поданням Прем'єр-мі-ністра України та звільняє з посади Президент України. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові. Державний секретар має перших заступників та заступників, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посад Президент України. Державний секретар, його перші заступники та заступники призначаються на посаду на строк повноважень Президента України. Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром обов'язки між першими заступниками та заступниками Державного секретаря, визначає ступінь їхньої відповідальності.
Основними завданнями Державного секретаря є:
- організація забезпечення виконання завдань, покладених на МВС України;
- забезпечення діяльності Міністра як керівника МВС України та члена Кабінету Міністрів України;
- здійснення поточної роботи, пов'язаної з виконанням покладених на МВС України завдань;
- забезпечення стабільності та наступності в роботі МВС України. Державний секретар має право:
- брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом до-радчого голосу під час розгляду питань, що належать до сфери діяльності МВС України;
- залучати у встановленому порядку працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до компетенції МВС України;
- одержувати у встановленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
МВС України організує свою роботу на основі колегіальності та єди-ноначальності. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень МВС України, обговорення його найважливіших напрямів діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова коле-гії), Державного секретаря, його перших заступників та заступників за посадою, інших керівних працівників Міністерства, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС України.
Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами Міністра. Колегія розглядає основні питання організації і практичної діяльності системи органів внутрішніх справ, обговорює питання перевірки виконання, добору і використання кадрів, проекти найважливіших нормативних актів, заслуховує доповіді міністра внутрішніх справ Автономної Республіки Крим, звіти начальників управлінь внутрішніх справ областей, ГУВС міст Києва, Севастополя, головних управлінь, управлінь і відділів Міністерства та інших установ системи органів внутрішніх справ.
Керівництво МВС України у встановленому порядку скликає наради керівних та інших працівників системи МВС, проводить науково-практичні конференції, на яких заслуховуються та обговорюються проблеми зміцнення законності та правопорядку, питання, пов'язані з покращанням діяльності органів внутрішніх справ.
Організаційна структура центрального апарату МВС України так са-мо, як і інших органів внутрішніх справ, зумовлена їх завданнями та функціями, які розподіляються на основні, забезпечувальні та організаційно-інспекційні.
Основні функції

 
 

Цікаве

Загрузка...