WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суб'єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Реферат

Суб'єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Реферат

організаціями, в тому числі кредитно-фінансовими установами інших держав, координація роботи, пов'язаної із залученням міжнародної технічної допомоги;
- забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів України, вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання;
- участь у розробленні та забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку внутрішньої торгівлі та послуг;
- участь у розробленні державної політики у сфері стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації, захисту прав споживачів;
- розроблення стратегії та механізмів реалізації державної структур-ної, інвестиційної та інноваційної політики;
- забезпечення реалізації державної цінової політики;
- участь у формуванні політики управління державним сектором економіки;
- участь у розробленні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки;
- проведення державної політики щодо запобігання банкрутству, за-безпечення умов реалізації процедур відновлення платоспроможності боржників, визнання боржників банкрутами;
- проведення аналізу та економічного обґрунтування потреб держави, пов'язаних з її обороною і безпекою.
Міністерство економіки України у межах своїх повноважень видає на основі й на виконання чинного законодавства накази, організує та контро-лює їх виконання.
Рішення Міністерства з питань реалізації економічної політики, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій.
Міністерство за необхідності видає спільно з іншими центральними органами державної виконавчої влади та місцевими державними адмі-ністраціями спільні акти.
Для втілення в життя державної політики у сфері промисловості, зокрема в галузях військово-промислового комплексу, конверсії, маши-нобудування, металургійної, хімічної, легкої, деревообробної промисловості, виробництва дорогоцінних металів, коштовного каміння та інших, утворено Міністерство промислової політики України, що є центральним органом виконавчої влади.
Основними завданнями Міністерства промислової політики України є:
- підготовка пропозицій щодо формування державної промислової політики та механізму її реалізації;
- розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму державного регулювання функціонування промислового сектора економіки України;
- реалізація державних програм розвитку промисловості України; визначення напрямів розвитку науково-технічного потенціалу промислового сектора економіки України;
- розроблення прогнозів виробничо-технічного та фінансово-еконо-мічного розвитку промислового виробництва;
- створення сприятливих умов для розбудови високо-розвинутого промислового сектора економіки України;
- участь у розробленні та реалізації державної регіональної промис-лової політики.
Серед органів управління економікою важливе місце належить Мініс-терству аграрної політики України - головному органу системи цен-тральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики, продовольчої безпеки держави, державного управління у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової промисловості, рибного господарства, переробки сільськогосподарської продукції.
Основними завданнями Міністерства аграрної політики є:
- забезпечення реалізації державної аграрної політики, організація розроблення та вжиття заходів щодо гарантування продовольчої безпеки держави;
- забезпечення здійснення державного управління у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової промисловості, риб-ного господарства, переробки сільськогосподарської продукції;
- організація та забезпечення проведення аграрної реформи, здій-снення її моніторингу, розроблення і вжиття заходів щодо структурної перебудови галузей агропромислового виробництва, участь у реалізації державної політики у сфері підприємництва;
- участь у формуванні та реалізації соціальної політики у сільській місцевості;
- координація діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації державної аграрної політики, соціальної політики у сільській місцевості, забезпечення продовольчої безпеки держави, проведення аграрної реформи.
Регулювання у сфері економіки здійснюють інші центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом - Антимонопольний комітет України, Державна служба експортного контролю України.
На рівні областей та районів областей, а також міст Києва, Севастополя та районів міст Києва і Севастополя адміністративно-правове регулювання здійснюється місцевими державними адміністраціями.
Основні повноваження обласних, Київської і Севастопольської міської державної адміністрації полягає в тому, що адміністрація цього рівня:
- розробляє проекти програм соціально-економічного розвитку від-повідної території та подає їх на схвалення відповідній раді, організує їх виконання;
- забезпечує ефективне використання природних, трудових і фінан-сових ресурсів;
- забезпечує здійснення відповідно до законодавства контролю за станом фінансової дисципліни, обліку та звітності на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від формвласності;
- забезпечує складання необхідних для управління соціально-еконо-мічним розвитком території балансів трудових ресурсів, місцевих буді-вельних матеріалів, палива тощо;
- погоджує у межах своєї компетенції питання розміщення на території відповідної області, міст Києва, Севастополя нових підприємств та інших об'єктів незалежно від форм власності;
- вносить відповідно до законодавства пропозиції щодо створення спе-ціальних (вільних) економічних зон, зміни статусу та території цих зон;
- розглядає та погоджує подані підприємствами, установами, органі-заціями, розташованими відповідно на території області, міст Києва, Севастополя, проекти планів та заходів, які пов'язані з обслуговуванням на-селення або можуть призвести до зміни екологічного, демографічного стану та інших наслідків;
- розробляє пропозиції щодо обсягів продукції (робіт, послуг), що підлягають поставці для державних потреб, формує обсяги продукції (робіт, послуг), що поставляються для потреб відповідної території за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування;
- вносить пропозиції для розробки проектів Державної програми со-ціального та економічного розвитку України та довгострокових прогнозів, а також до проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства;
- здійснює функції власника майна, що передане у порядку, визна-ченому законодавством, у власність відповідно області, місту Києву, Се-вастополю, приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління, а також здійснює делеговані Президентом України повноваження щодо управління майном, яке перебуває у загальнодержавній власності;
- здійснює володіння, розпорядження, користування майном у разі передачі у встановленому порядку таких повноважень власником майна;
- вносить пропозиції власникам майна щодо відчуження у власність області, міст Києва, Севастополя, підприємств, установ, організацій, що мають важливе значення для забезпечення потреб населення відповідної території;
- розробляє програми приватизації майна відповідно області, міст Києва, Севастополя, організує та контролює їх виконання, вносить про-позиції для розробки програм приватизації майна, що належить до за-гальнодержавної власності;
- сприяє створенню спільних підприємств, заснованих на базі об'єд-нання майна різних форм власності, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями;
- сприяє розвитку малого бізнесу,

 
 

Цікаве

Загрузка...