WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суб'єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Реферат

Суб'єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Реферат

України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
- організує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;
- спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;
- здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України, актами Президента України.
Відповідно до Конституції України Кабінет Міністрів України роз-робляє на строк своїх повноважень Програму діяльності, яка спрямована на відродження вітчизняного виробництва, поглиблення реформування економічних відносин та організаційне забезпечення економічної транс-формації, з метою досягнення позитивних зрушень у поліпшенні добробуту населення.
Така Програма насамперед передбачає практичне розв'язання найгостріших економічних і соціальних проблем розвитку держави. На сьо-годні це стосується, зокрема, всебічного заохочення вітчизняного товаро-виробника, державної підтримки виробництва в агропромисловому ком-плексі, нарощування експорту; масштабного використання науково-тех-нологічного потенціалу; створення відповідних умов для залучення віт-чизняних та іноземних інвесторів; забезпечення надійного енергопостачання та реального енергозбереження на всіх рівнях споживання енергії; комплексного реформування податкової системи з метою зменшення по-даткового тиску з одночасним забезпеченням повноти сплати податків; здійснення збалансованої бюджетної політики, розв'язання проблем зай-нятості, своєчасності виплати заробітної плати, пенсій, упорядкування надання пільг, удосконалення систем соціального та пенсійного забезпечення тощо.
При Кабінеті Міністрів України діє постійний орган - Секретаріат Кабінету Міністрів України, структурні підрозділи якого в межах покла-дених на них функцій забезпечують діяльність Кабінету Міністрів України, урядових комітетів, працюють за дорученнями Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників. У структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України діє Департамент економічної політики, до якого входять: Управління стратегії реформування економіки та стратегічного планування; Управління міжнародного співробітництва, міждержавних відносин та зовнішньоекономічної політики; Управління фінансової політики; Управління стратегії реформування відносин власності та регуляторної політики; Управління експертизи, аналізу та дерегуляції розвитку реального сектора економіки; Управління економічної взаємодії з новими незалежними державами Східної Європи та Центральної Азії; Управління з питань європейської інтеграції. Ця структура Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р.
При Кабінеті Міністрів діє робочий орган - Урядовий комітет еко-номічного розвитку та з питань європейської інтеграції, основним зав-данням якого є формування та реалізація державної політики в економічній сфері. Він розглядає та схвалює концепції проектів нормативно-правових актів та інших документів, що підлягають розробленню; розглядає, врегульовує розбіжності та схвалює проекти нормативно-правових актів та інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України у сфері економіки відповідно до встановленого регламенту.
До складу Урядового комітету економічного розвитку та з питань єв-ропейської інтеграції входять: Віце-прем'єр-міністр України з питань економічної політики - голова Урядового комітету; Міністр економіки та з питань європейської інтеграції; Міністр праці та соціальної політики; Міністр промислової політики; Міністр транспорту; Міністр фінансів; Голова Антимонопольного комітету; Голова Фонду державного майна; Голова Державної податкової адміністрації; Голова Держкомзв'язку; Голова Держмитслужби; Голова Держпідприємництва; Голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
При Урядовому комітеті утворено Раду об'єднань підприємців України (постанова КМ України від 18 травня 2000 р.). Рада об'єднань підприємців України є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Урядовому комітеті економічного розвитку, утвореним з метою залучення об'єднань підприємців до опрацювання проектів актів законодавства з питань підприємницької діяльності, забезпечення відкритого прийняття рішень в економічній сфері і організації зворотного зв'язку між суб'єктами підприємництва та органами виконавчої влади на засадах широкого залучення громадськості до обговорення та аналізу ефективності рішень органів виконавчої влади.
Рада формується з представників об'єднань підприємців, які делегу-ються цими об'єднаннями для роботи в Раді.
Для більш ефективної роботи Кабінету Міністрів, створення необхід-них для розвитку економіки правових і фінансово-матеріальних умов, підготовки відповідних рекомендацій, сприяння в інформаційно-аналітичній та науково-методичній роботі, а також з консультативно-експертною метою при ньому створюються робочі та консультативні органи. Це можуть бути органи як Кабінету Міністрів, так і "при" Кабінеті Міністрів. Слід мати на увазі, що це досить "рухомі" структури. Залежно від конкретних ситуацій, завдань, які виникають перед урядом, змінюються не тільки їх функції, а й самі вони можуть ліквідовуватися чи створюватися.
Такі органи можуть називатися по-різному. Частіше це ради, комісії, агентства, центри.
До них належать:
- Міжвідомча рада з питань захисту прав споживачів при Кабінеті Міністрів України, яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, утвореним для координації діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань розроблення і реалізації правових, організаційних та економічних заходів, спрямованих на державний захист прав споживачів;
- Міжвідомча комісія з координації дій у проведенні податкової, бюджетної та грошово-кредитної політики, яка є консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення координації дій центральних органів виконавчої влади з Національним банком під час формування та проведення податкової, бюджетної та грошово-кредитноїполітики.
Безпосереднє управління конкретними комплексами, галузями і підгалузями у сфері економіки здійснюють профільні міністерства, комітети, спеціально створені центральні органи виконавчої влади. В їх системі особлива роль належить Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції. Цей орган виконавчої влади є вузловою ланкою системи управління економікою і виступає координуючим центром щодо діяльності всіх інших управлінських структур цієї сфери та вжиття заходів, спрямованих на реалізацію економічної політики держави. Його основними завданнями є:
- участь у формуванні державної політики економічного та соціального розвитку України, розроблення механізмів її реалізації, прогнозів економічного й соціального розвитку на середньо- та короткостроковий періоди та відповідних програмних документів;
- створення сприятливих економічних умов для функціонування суб'єктів господарювання всіх форм власності, розвитку ринкових відносин, конкурентного середовища; участь у реалізації антимонопольної політики;
- розроблення пропозицій щодо формування державної політики у сфері реалізації прав власності;
- участь у формуванні державної регіональної політики, організація роботи, пов'язаної з її проведенням;
- забезпечення проведення єдиної зовнішньоекономічної політики, державної економічної політики щодо інтеграції України у світову еко-номіку, здійснення економічного та соціального співробітництва з Євро-пейським Співтовариством;
- участь у формуванні та реалізація державної політики у сфері вза-ємодії з міжнародними фінансовими організаціями, економічними угру-пованнями, відповідними міждержавними і регіональними

 
 

Цікаве

Загрузка...