WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суб'єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Реферат

Суб'єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Реферат


Реферат
на тему:
Суб'єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки
Основними суб'єктами адміністративно-правового регулювання у сфері економіки є: Президент України; Кабінет Міністрів України; профільні міністерства, комітети, спеціально створені центральні органи виконавчої влади; місцеві державні адміністрації; виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.
Кожний із зазначених суб'єктів здійснює адміністративно-правове ре-гулювання у сфері економіки у межах своєї компетенції, що встановлюється Конституцією України, законами, іншими нормативними актами.
Найбільш значущим за юридичною силою обсягом повноважень щодо управління економічними процесами в державі володіє Президент України. Вони встановлені Конституцією України (ст. 106) і насамперед полягають у тому, що Президент визначає основні напрями зовнішньої і внутрішньої, у тому числі й економічної, політики, впливає на розстановку кадрів і утворення управлінських структур у цій сфері. Відбувається це в результаті того, що Президент України:
- забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
- звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерго-вими посланнями до Верховної Ради України щодо внутрішнього і зов-нішнього становища України;
- представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керів-ництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та ук-ладає міжнародні договори України;
- призначає за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра України; припиняє повноваження Прем'єр-міністра України та приймає рішення про його відставку;
- призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах;
- призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України;
- утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;
- скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
- підписує закони, прийняті Верховною Радою України;
- має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради
України.
З метою найбільш ефективної реалізації своїх повноважень Президент України згідно з п. 28 ст.106 Конституції України створює різні допоміжні структури.
Насамперед до них належить Адміністрація Президента України, у складі якої функціонує Головне управління з питань економічної політики. Вона утворена Указом Президента від 14 грудня 1996 р. як постійно діючий орган для забезпечення здійснення конституційних повноважень Президента.
Адміністрація Президента України аналізує економічні процеси; розробляє пропозиції щодо забезпечення економічного розвитку та еконо-мічної безпеки держави; за дорученням Президента України організує контроль за виконанням його указів і розпоряджень, зокрема й у сфері економіки.
Крім Адміністрації, Президент України використовує для аналітичної роботи і підготовки пропозицій управлінського характеру можливості створюваних ним комісій і рад.
Так, Указом від 12 червня 2002 р. Президент утворив Державну ко-місію з питань стратегії економічного та соціального розвитку, яка є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, утвореним з метою забезпечення додержання принципу цілісності державного про-гнозування і розроблення програм економічного та соціального розвитку України.
Основними завданнями цієї Комісії є:
- аналіз стану нормативно-правової бази з питань державного про-гнозування і розроблення програм економічного та соціального розвитку України;
- здійснення координації підготовки проекту Стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 рр.;
- визначення актуальності та аналізу стану виконання програмних документів економічного та соціального розвитку України, які здійснюються із залученням коштів Державного бюджету України, та внесення пропозицій щодо ефективного впровадження зазначених документів;
- внесення Президентові України пропозицій щодо: переліку необхід-них прогнозних і програмних документів економічного та соціального роз-витку України на коротко-, середньостроковий і більш тривалий періоди; методологічних засад розроблення та реалізації прогнозних і програмних документів економічного та соціального розвитку України з додержанням принципів їх цілісності та наукової обґрунтованості; організаційної струк-тури управління процесом стратегічного планування в Україні.
Ради мають статус органу при Президентові України, наприклад, Консультативна рада з питань іноземних інвестицій в Україні (Указ від 29 липня 1997 р.), яка створена з метою забезпечення розроблення та реалізації державної політики щодо залучення та ефективного використання іноземних інвестицій в економіку України, прискорення її інтеграції у світові економічні процеси.
Основними завданнями Консультативної ради є:
- сприяння визначенню основних засад державної політики щодо за-лучення та ефективного використання іноземних інвестицій в Україні для забезпечення розвитку її економіки;
- аналіз та узагальнення проблем, що стримують іноземне інвесту-вання в економіку України, визначення політичних, організаційних, юри-дичних, економічних та інформаційних шляхів їх вирішення;
- розгляд ключових проблем інвестиційного процесу, регулювання іноземного інвестування на макроекономічному рівні, проектування дер-жавних програм і актів законодавства з цих питань;
- розроблення пропозицій щодо вдосконалення форм і методів регу-лювання економіки та впровадження сучасних міжнародних стандартів
управління на підприємствах України;
- внесення пропозицій щодо вжиття державою заходів для активного залучення українських суб'єктів підприємницької діяльності до міжнародних ринків товарів, капіталів і послуг;
- сприяння формуванню привабливого іміджу України серед потен-ційних іноземних інвесторів;
- розгляд на прохання іноземних інвесторів, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування України заяви про виникнення спорів між ними та підготовка висновків щодо можливих шляхів їх позасудового врегулювання.
У системі органів управління економікою найвищим є Кабінет Мі-ністрів України. Його правовий статус у системі органів виконавчої влади визначається Конституцією України (статті 113-117). Згідно з нею Кабінет Міністрів України:
- забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність Ук-раїни, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів Президента України;
- вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і грома-дянина;
- забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та подат-кової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
- розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного розвитку України;
- забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності;
- здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до чинного законодавства;
- розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпе-чує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;
- здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності та націо-нальної безпеки

 
 

Цікаве

Загрузка...