WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Структура адміністративного процесу - Реферат

Структура адміністративного процесу - Реферат

адміністративного нагляду тощо.
Стадії адміністративних проваджень. Будь-яке провадження з адмі-ністративних справ складається з низки окремих операцій, наприклад, складання протоколу; прийом заяви; опитування свідків; вивчення доку-ментів; прийняття рішення; винесення постанови; оскарження дій посадових осіб; опублікування акта управління тощо.
Уважне вивчення таких операцій у різних видах адміністративних проваджень свідчить, принаймні, про чотири ознаки, які вони мають.
По-перше, вони здійснюються послідовно, тобто однаоперація змінює другу, утворюючи своєрідний ланцюг дій.
По-друге, розташування операцій у цьому ланцюгу має не випадковий характер, їх послідовність логічно визначена. Так, винесення постанови у справі не може передувати такій операції, як складання протоколу про адміністративні правопорушення.
По-третє, різним видам адміністративних проваджень притаманні різні за характером і призначенням операції. Відрізняються вони і за ступенем врегульованості адміністративно-процесуальними нормами.
По-четверте, здійснення тієї чи іншої операції у тому чи іншому про-вадженні визначається адміністративно-процесуальними нормами і виступає як момент реалізації матеріальних норм адміністративного права.
Ці логічні та послідовно змінюючі одна одну операції прийнято нази-вати стадіями адміністративного провадження.
Стадії існують у будь-якому адміністративному провадженні. Кожному виду адміністративних проваджень притаманні свої стадії, зміст яких не повторюється в інших видах. Саме тому через стадії, їх аналіз харак-теризується адміністративне провадження. Тобто розглянути або дати характеристику тому чи іншому адміністративному провадженню зде-більшого означає проаналізувати кожну з його стадій.
Слід зазначити, що стадії одних видів проваджень зафіксовані в нор-мативному порядку, інших - не зафіксовані, але становлять специфічний результат узагальнення чинних у тій чи іншій сфері правил. У другому випадку вирішення цієї проблеми залежить не лише від характеру адміністративного провадження і ступеня його врегульованості адмініст-ративно-процесуальними нормами, а й від позиції того чи іншого дослід-ника.
Так, результатом узагальнення чинних правил є висновок про п'ять стадій провадження з видання нормативних актів управління. Ними є:
o встановлення потреби видання нормативного акта. На цій стадії зби-рається інформація про стан справ, виявляються ситуації, що потребують нормативного врегулювання;
o підготовка проекту акта. На цій стадії готується проект. Підготовка включає такі дії: визначення виконавців, узгодження (візування) проекту, його створення, якщо це потрібно; визначення строків розробки та ін.;
o винесення проекту на обговорення органу управління. На цій стадії проект оцінюється органом управління, обирається оптимальний варіант рішення;
o прийняття рішення щодо проекту. На цій стадії проект визнається прийнятним або неприйнятним. Саме тут проект перетворюється на юридичний документ;
o опублікування акта. На цій стадії здійснюється опублікування акта, тобто доведення його до відома посадових осіб.
Провадження зі створення, реорганізації та ліквідації організаційних структур у сфері державного управління, як правило, має такі стадії:
o збір та первинне вивчення інформації про потребу організаційних змін;
o обґрунтування потреби змін;
o вибір та аналіз норм, що піддягають застосуванню;
o розгляд справи компетентним органом;
o винесення рішення.
У провадженні з комплектування організаційних структур у сфері державного управління персоналом здебільшого йдеться про такі стадії:
o вивчення інформації;
o узгодження умов трудового договору; вжиття необхідних організаційних заходів;
o вибір норм, які слід застосовувати;
o розгляд справи;
o прийняття рішення.
Нормативне закріплені стадії дисциплінарного провадження у Вищій раді юстиції. Стаття 39 Закону України "Про Вищу раду юстиції" від 15 січня 1998 р.1, що має назву "Стадії дисциплінарного провадження", подає їх перелік:
o перевірка даних про дисциплінарний проступок;
o відкриття дисциплінарного провадження;
o розгляд дисциплінарної справи;
o прийняття рішення.
Фактично зафіксованими є стадії провадження у справах про адмі-ністративні проступки у КУпАП і Митному кодексі України, хоч такого терміна як "стадія", вони не вживають. Аналіз нормативного матеріалу з урахуванням юридичної практики і наукових досліджень дає змогу зробити обґрунтований висновок щодо поділу провадження у справах про адміністративні проступки на такі стадії:
o порушення справи;
o адміністративне розслідування;
o розгляд справи та її вирішення;
o перегляд постанови;
o виконання постанови.
Слід зазначити, що в літературних джерелах трапляються й інші ва-ріанти вирішення питання про стадії провадження у справах про адмі-ністративні проступки.
Так, В. Юсупов виділяє в ньому сім стадій: 1) порушення справи; 2) збір і вивчення потрібної інформації; 3) попереднє вивчення матеріалів справи; 4) вибір норм права, що підлягають застосуванню; 5) розгляд справи органами, що правомочні приймати рішення; 6) розгляд скарг і прийняття кінцевого рішення; 7) виконання рішення у справі.
А. Коренєв вважає, що у цьому виді провадження п'ять стадій: 1) по-рушення справи; 2) з'ясування фактичних обставин; 3) розгляд справи; 4) винесення рішення у справі; 5) виконання рішення у справі.
Д. Бахрах пропонує чотири стадії: 1) адміністративне розслідування; 2) розгляд справи; 3) перегляд постанови; 4) виконання постанови.
Л. Коваль виділяв такі стадії: 1) адміністративне розслідування; 2) порушення справи; 3) розгляд та вирішення справи; 4) оскарження або перегляд; 5) виконання постанови.
Якщо уважно проаналізувати зазначене, то можна зробити висновок, що відмінності у поглядах на стадії адміністративного процесу не мають принципового характеру, їх можна збільшувати, можна подрібнити на окремі дії, визначати основними чи допоміжними, по-різному називати тощо. Принципово важливим є те, що стадії мають повно і точно відображати саму процедуру провадження, ті окремі дії чи операції, що здійснюються у процесі реалізації адміністративно-правових норм. Аналогічне становище є характерним не лише для провадження у справах про адміністративні правопорушення, а й для інших видів адміністративних проваджень.

 
 

Цікаве

Загрузка...