WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Структура адміністративного процесу - Реферат

Структура адміністративного процесу - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Структура адміністративного процесу
Види адміністративних проваджень. Адміністративний процес ста-новить системне утворення зі складною і не до кінця дослідженою струк-турою. Первинним компонентом структури адміністративного процесу виступає окремо взяте адміністративне провадження. Адміністративний процес і адміністративне провадження співвідносяться між собою як загальне і часткове, як ціле та частина цілого. Між адміністративним процесом (цілим) і будь-яким з адміністративних проваджень (частиною цього цілого) існують нерозривні взаємозумовлюючі та системоутворюючі зв'язки і відносини.
Під адміністративним провадженням розуміють адміністративно-процесуальну діяльність (сукупність процесуальних дій) компетентного суб'єкта, що здійснюється у межах конкретної адміністративної справи для її вирішення. Адміністративне провадження детермінується в адмі-ністративному процесі завдяки наявності виключно йому належних: а) процесуальних правовідносин; б) доказів; в) процесуальних документів.
Однопорядкові групи проваджень утворюють види адміністративних проваджень. Таким чином, виділяються: адміністративні провадження за зверненнями громадян; провадження у справах про адміністративні пра-вопорушення; провадження з видачі ліцензій; провадження з надання громадянам пільг, виконавче провадження та інші.
Усі адміністративні провадження органічно пов'язані між собою, пе-ребувають у постійній взаємодії та взаємопроникненні, наділені багатьма загальними ознаками, а їх сукупність має інтегративні якості та властивості цілісної системи.
Кількість конкретних адміністративних проваджень надзвичайно ве-лика, що зумовлено характером самого державного управління, яке всебічно охоплює суспільне життя, і різноманітністю управлінських відносин.
Внаслідок цього, повний перелік проваджень практично неможливий. Більше того, практика управлінської діяльності викликає до життя їх нові види. Тільки за останні роки з'явилися провадження з одержання громадянами субсидій, ліцензування діяльності підприємств, оформлення спеціальних економічних зон, приватизації громадянами житла, реєстрації цінних паперів та інші. Кожне з них має специфічні риси або ознаки. Ці ознаки зумовлені характером справи, що вирішується, правовим статусом суб'єктів, які беруть участь у процесі, особливостями правовідносин, що виникають, цілями, що ставляться, тощо.
Тому на нинішньому етапі розвитку адміністративно-правової науки найважливішою проблемою є класифікація адміністративних проваджень на види та підвиди за найбільш характерними і значущими для юридичної практики ознаками. Першочергове завдання такої класифікації полягає у тому, щоб визначити місце кожного адміністративного провадження в адміністративному процесі та досліджувати у межах одно-порядкових типологічних груп.
З огляду на теоретичні дослідження структури юридичного процесу в адміністративному процесі виділяють чотири блоки адміністративних проваджень: нормотворчі провадження, установчі провадження, право-застосовні провадження, контрольно-наглядові провадження.
Нормотворчі провадження становлять специфічну діяльність упов-новажених суб'єктів щодо підготовки, затвердження, офіційного оголошення нормативно-правових актів. У цьому блоці виділяють:
а) провадження з упорядкування нормотворчості;
б) провадження з упорядкування нормативного матеріалу;
в) провадження із внесення змін до нормативного матеріалу тощо.
Установчі провадження - це специфічна діяльність уповноважених суб'єктів з реалізації норм матеріального адміністративного права щодо створення, реоганізації, ліквідації організаційних структур і комплектуванню їх персоналом. У цьому блоці виділяють:
а) провадження щодо створення організаційних структур;
б) провадження щодо реорганізації організаційних структур;
в) провадження щодо ліквідації організаційних структур;
г) провадження щодо комплектування організаційних структур пер-соналом.
Правозастосовні провадження становлять специфічну діяльність уповноважених суб'єктів із застосування норм матеріального адміністра-тивного права щодо розгляду та вирішення індівідуальніх управлінських справ. Серед них виділяють кілька груп проваджень, що у свою чергу складаються з конкретних видів проваджень.
По-перше, це група проваджень із застосування заходів адміністра-тивного примусу. До неї належать:
а) дисциплінарні провадження;
б) провадження у справах щодо адміністративних правопорушень;
в) виконавчі провадження,
г) провадження із вжиття заходів адміністративного примусу до юридичних осіб.
По-друге, це група проваджень із вжиття в адміністративному по-рядку заходів заохочення і стимулювання. До неї належать:
а) провадження у справах щодо нагородження державними нагородами, відзнаками Президента, грамотами тощо;
б) провадження у справах щодо присвоєння почесних та інших звань;
в) провадження у справах щодо преміювання;
г) провадження у справах щодо зняття стягнення тощо. По-третє, це група проваджень з реалізації громадянами своїх прав та обов'язків. До неї належать:
а) провадження за зверненням громадян;
б) провадження з одержання громадянами дипломів, авторських сві-доцтв, патентів і т. ін.;
в) провадження з виконання громадянами військового обов'язку;
г) провадження з виконання громадянами обов'язку мати паспорт;
д) провадження з надання громадянам спеціальних прав тощо. По-четверте, це група проваджень з реалізації юридичними особами
своїх прав та обов'язків. До неї належать:
а) провадження з легалізації юридичних осіб;
б) провадження з оформлення та видачі юридичним особам ліцензії;
в) провадження з надання юридичним особам пільг тощо. Контрольно-надзорні провадження становлять специфічну діяльність
уповноважених суб'єктів щодо здійснення моніторингу, отримання ін-формації та перевірки відповідності діяльності органів управління, а також фізичних осіб вимогам нормативних актів і режиму законності. У цій групі виділяють:
а) провадження з контролю за виконавчо-розпорядчою діяльністю органів управління;
б) провадження з контролю за правоохоронною діяльністю;
в) провадження з контролю за установчою дяльністю органів управ-ління;
в) провадження з контролю за нормотворчою діяльністю органів управління;
г) провадження щодо прокурорського нагляду;
д) провадження щодо

 
 

Цікаве

Загрузка...