WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Співвідношення державного управління і виконавчої влади - Реферат

Співвідношення державного управління і виконавчої влади - Реферат

політичних проблем на організаційно-правові за-вдання, плани, програми;
- практична реалізація законів у загальнодержавному масштабі.
Масштаби функціонування виконавчої влади є найбільшими у державі. До сфери її безпосереднього відання належать величезні правові, інформаційні, економічні, технічні, ідеологічні, організаційні та інші ресурси. Виконавча влада спирається на значні території та контингенти людей, збройні сили, спеціалізовані примусові установи тощо. Іншими словами, у ній сконцентрована фактична державна міць.
Виконавчою владою охоплюється найширша сфера відносин у дер-жаві.
По-перше, це відносини як з кожним окремим громадянином, так і з громадянським суспільством у цілому, а також з громадськими організа-ціями, політичними партіями, професійними спілками. Виконавча влада у цих відносинах має переважно правозастосовний і забезпечувальний характер, її завдання полягає у забезпеченні вільного розвитку громадян-ського суспільства в межах приписів представницької влади.
По-друге, це економіка, соціально-культурна й адміністративно-полі-тична сфери. Усі вони у той чи інший спосіб організаційно оформлені та виражені. Тут функціонують органиуправління державним майном, під-приємствами, торгівлею, освітою, охороною здоров'я, наукою, культурою, внутрішніми та закордонними справами, обороною тощо. Це відносини між різними суб'єктами у межах самої виконавчої влади. При цьому найповніше використовуються усі можливості останньої, її виконавчо-розпорядчий характер.
По-третє, це відносини з органами представницької та судової гілок влади, а також з прокуратурою, діяльність якої доповнює діяльність усіх гілок влади. Будучи підвладною, виконавча влада забезпечує життєдіяль-ність організаційних структур Верховної Ради України, судових і проку-рорських органів. У цьому розумінні тут також має місце реалізація управлінських повноважень у встановленому законодавством обсязі.
Отже, виконавча влада - це здатність держави за допомогою управ-лінської діяльності реалізовувати веління законодавчої влади.
Усвідомлення сутності понять "управління", "влада", "державне управління", "виконавча влада", а також співвідношення влади і управління є достатньою базою для того, щоб визначити співвідношення державного управління і виконавчої влади.
Оскільки виконавча влада, як і будь-який інший вияв владних пов-новажень, відзначається здатністю підкоряти інших своїй волі і є специ-фічною складовою влади взагалі, а державне управління - це невід'ємна частина управлінської діяльності в цілому, співвідношення між ними випливає із співвідношення між владою і управлінням.
Державне управління є способом реалізації, формою вираження ви-конавчої влади. Отже, постає питання: чи полягає службова роль державного управління лише в реалізації виконавчої влади, чи вона виходить за межі останньої?
Немає сумніву в тому, що державно-управлінська діяльність мініс-терства або обласної державної адміністрації - це спосіб реалізації вико-навчої влади. Проте з таким трактуванням важко погодитися, якщо йдеться щодо управлінської діяльності адміністрації державного вузу, школи, аптеки, магазину, залізничної станції, театру тощо. У такому разі за допомогою державного управління реалізується адміністративна влада (це поняття включає і виконавчу владу). Аналогічним чином треба кваліфікувати й внутрішньоуправлінську діяльність в органах державної виконавчої влади (наприклад, управлінські рішення щодо відпусток, надання матеріальної допомоги, зміни місць дислокації служб підприємства тощо). Все це належить до адміністративної влади, реалізованої у державно-управлінській формі.
Отже, державне управління є формою вираження не тільки виконавчої, а й інших видів адміністративної влади.
Активне використання законодавцем терміна "орган виконавчої влади" зумовлює необхідність розглянути питання про співвідношення понять "орган виконавчої влади", "орган державного управління" і "суб'єкт виконавчої влади".
З перелічених понять достатньо розроблене лише поняття "орган державного управління". Під ним, як правило, розуміють структуру, яка реалізує управлінські функції держави. Звідси випливає, що органи ви-конавчої влади водночас є й органами державного управління.
Проте не всі органи державного управління є органами виконавчої влади. Нині найбільш чітким критерієм їх розмежування є нормативне закріплення за останніми статусу органів виконавчої влади. Так, мініс-терства, комітети, місцеві державні адміністрації у відповідних документах визначені як органи виконавчої влади. Однак цього не можна сказати про адміністрації державних підприємств, установ, організацій. Вони є лише органами державного управління.
На підставі викладеного можна стверджувати, що органом виконавчої влади є орган державного управління, офіційно визнаний органом ви-конавчої влади.
Складніше стоїть справа з поняттям "суб'єкт виконавчої влади". Не має сумніву, що до суб'єктів виконавчої влади належать усі органи останньої. Питання полягає в тому, чи є її суб'єктами управлінські структури, які не мають статусу органу виконавчої влади, наприклад, виконавчий комітет міської ради, який взагалі належить до виконавчих органів місцевого самоврядування? Відповідь на це має бути позитивною.
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Ук-раїні" виконавчим комітетам міських рад делеговані деякі повноваження органів виконавчої влади. На підставі п. 2 ст. 11 цього Закону виконавчі комітети під час здійснення делегованих їм повноважень підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. Це означає, що вони реалізують певний обсяг виконавчої влади, тобто належать до її суб'єктів.
Отже, поряд з органами виконавчої влади її суб'єктами є й інші управлінські структури.

 
 

Цікаве

Загрузка...