WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціальне управління та його види - Реферат

Соціальне управління та його види - Реферат

вирішенні яких обидві системи беруть активну участь, а також самою природою управлінської діяльності.
Кожному з названих видів управлінської діяльності притаманні спе-цифічніознаки, що виключає можливість їх ототожнення. Відмінності між ними зумовлені особливостями їх організації, характером використовуваних форм і методів впливу.
Так, суб'єкти державного управління виступають від імені держави. Рішення, що приймаються у рамках цієї системи, обов'язкові для всіх учасників суспільних відносин, у тому числі й для недержавних організацій та формувань, їх діяльність має юридично-владний характер і забезпечується примусовою силою держави.
Суб'єктами громадського управління виступають недержавні утворен-ня. До них належать різні самоврядні структури та їхні органи. Вони ви-ступають як суб'єкти публічного управління виключно від свого імені тільки для вирішення питань, що визначені їх статутними документами.
Зокрема, ст.16 Закону України "Про охорону навколишнього при-родного середовища" від 25 червня 1991 р. передбачає, що громадське управління у даній сфері здійснюється громадськими об'єднаннями й ор-ганізаціями, якщо така діяльність передбачена їхніми статутами. Його метою є реалізація природоохоронного законодавства, контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони навколишнього природного середо-вища, раціонального використання природних ресурсів, досягнення узго-дженості дій державних і громадських органів у цій галузі. Стаття 21 цього Закону визначає конкретні повноваження громадських об'єднань у цій сфері. Відповідно до неї вони мають право:
o розробляти і пропагувати свої природоохоронні програми;
o утворювати громадські фонди охорони природи;
o виконувати роботи з охорони та відтворення природних ресурсів, збереження та поліпшення стану навколишнього природного середовища - за погодженням з місцевими радами за рахунок власних коштів і добровільної трудової участі членів громадських об'єднань;
o брати участь у проведенні перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями природоохоронних планів і заходів;
o проводити громадську екологічну експертизу, обнародувати її ре-зультати і передавати їх органам, уповноваженим приймати рішення;
o одержувати у встановленому порядку інформацію про стан навко-лишнього природного середовища, джерела його забруднення, програми і заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
o виступати з ініціативою проведення республіканського і місцевих ре-ферендумів з питань охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
o вносити до відповідних органів пропозиції щодо організації терито-рій та об'єктів природно-заповідного фонду;
o подавати до суду позови щодо відшкодування шкоди, заподіяної вна-слідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в тому числі здоров'ю громадян і майну громадських об'єднань;
o брати участь у заходах міжнародних неурядових організацій з питань охорони навколишнього природного середовища.
Суб'єктами громадського управління у сфері охорони громадського порядку є громадські формування з охорони громадського порядку. Вони створюються згідно із Законом України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" від 22 червня 2000 р. як громадські об'єднання на добровільних засадах за місцем роботи, навчання чи проживання громадян. Рішення про створення громадських формувань з охорони громадського порядку приймається на зборах (конференціях) громадян, їх чисельність не може бути менше ніж 10 осіб. На збори можуть бути запрошені представники трудових колективів, навчальних закладів, правоохоронних органів та громадськості. Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та правоохоронні органи повинні надавати всіляку допомогу та підтримку у створенні громадських формувань з охорони громадського порядку. Відповідно до Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р.) вони мають право брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку разом з працівниками органів внутрішніх справ (а в сільській місцевості - самостійно) шляхом виконання конкретних доручень керівника відповідного органу внутрішніх справ; вживати разом з працівниками органів внутрішніх справ заходів щодо припинення адміністративних правопорушень і злочинів; представляти і захищати інтереси своїх членів у державних органах та на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах; вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності пропозиції щодо запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам, виникненню причин та умов, що сприяють їх вчиненню, і т. ін.
Громадське управління у публічній сфері здійснюють також органи самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, районів у містах, сільські, селищні). Вони утворюються і функціонують відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення" від 11 липня 2001 р. і є однією з форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого значення.
Органу самоорганізації населення у межах території його діяльності під час його утворення можуть надаватися повноваження представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища, міста у відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади; вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів; організовувати на добровільних засадах, включаючи створення тимчасових або постійних бригад, участь населення у вжитті заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництва і ремонту шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо з додержанням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.
Діяльність суб'єктів громадського управління, як правило, не під-кріплюється примусовою силою в характерному для державного управління обсязі, а її рисою є морально-організаційний характер.

 
 

Цікаве

Загрузка...