WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Реферат

Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Реферат

закону, що встановлюють порядок збирання доказів (складання протоколу про правопорушення, провадження особистого огляду, огляду речей тощо).
Докази оцінюють також особи, які беруть участь у провадженні у справі (особа, яка притягується до відповідальності, потерпілий та ін.). Це виявляється у їх клопотаннях, поясненнях тощо. Висловлені ними думки допомагають органу або посадовій особі, що розглядають справу, всебічно повно та об'єктивно оцінити докази.
Провадження у справах про адміністративні правопорушення склада-ються з дій низки органів та осіб, які беруть участь у ньому.
Важливу роль у цій діяльності відіграють державні та громадські ор-гани, їх посадові особи, які уповноважені вживати передбачених законом заходів з виявлення і запобігання адміністративним порушенням, засто-сування виконання стягнень. У провадженні діють й інші учасники: одні захищають свої інтереси, інші притягуються лише у разі провадження окремих процесуальних дій, сприяють провадженню.
Роль і призначення, зміст і обсяг повноважень, форми і методи участі органів (посадових осіб) і громадян у справі різні, їх можна поділити на кілька груп:
1. Компетентні органи і посадові особи, наділені правом приймати владні акти, складати правові документи, що визначають рух і долю справи.
2. Суб'єкти, що мають особистий інтерес у справі: особа, яка притя-гується до відповідальності, потерпілий та його законні представники (батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, адвокати). На відміну від суб'єктів першої групи, ніхто з представників цієї групи не користується владними повноваженнями.
3. Особи і органи, що сприяють здійсненню провадження: свідки, екс-перти, спеціалісти, перекладачі, поняті. Одні з них (свідки, експерти) по-відомляють дані повноважному органові або посадовій особі, інші (перекладачі, поняті) потрібні для закріплення доказів або забезпечення необхідних умов адміністративного провадження.
4. Особлива група учасників провадження - громадські організації, товариські суди, трудові колективи, адміністрація за місцем роботи, на-вчання або проживання правопорушників. Вони співпрацюють з держав-ними органами, допомагаючи їм у здійсненні виховної роботи. У ряді ви-падків такі учасники провадження мають бути поінформовані про заходи адміністративного впливу, вжиті до винних. Вони можуть подавати кло-потання про скорочення строку позбавлення права. Особа, яка вчинила правопорушення, може бути звільнена від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд товариського суду, громадської організації, трудового колективу.
Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушен-ня. Діяльність учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення розвивається у часі як послідовна низка пов'язаних між особою процесуальних дій щодо реалізації прав та взаємних обов'язків. Увесь процес складається з кількох фаз розвитку, що змінюють одна одну, їх прийнято називати стадіями.
Під стадією слід розуміти таку порівняно самостійну частину прова-дження, яка поряд з його загальними завданнями має властиві тільки їй завдання й особливості. Стадії різняться одна від одної кількістю учасників провадження, характером проваджуваних дій та їх юридичною роллю.
Розв'язання завдань кожної стадії оформлюється спеціальним проце-суальним документом, який ніби підсумовує діяльність. Після прийняття такого акта розпочинається нова стадія. Стадії органічно пов'язані між собою; наступна, як правило, починається лише після того, як закінчена попередня, на новій стадії перевіряється те, що було зроблено раніше.
Провадження у справах про адміністративні правопорушення за своєю структурою схоже на кримінальний процес, проте воно значно простіше і містить менше процесуальних дій. Таке провадження має п'ять стадій: 1) порушення справи; 2) адміністративне розслідування; 3) розгляд справи та її вирішення; 4) перегляд постанови; 5) виконання постанови.
На першій стадії з'ясовується наявність ознак правопорушення у від-повідному діянні, здійснюється доставлення правопорушника, приймається рішення про порушення справи, здійснюється оформлення такого рішення (може складатися процесуальний документ, який фіксує порушення справи). На другій стадії з'ясовуються обставини правопорушення шляхом збирання доказів, встановлюються дані про винуватця; складається протокол. На третій компетентний орган розглядає матеріали і приймає постанову. На четвертій (це факультативна, необов'язкова стадія, її може і не бути) постанова може бути оскаржена громадянином, опротестована прокурором, переглянута за ініціативою вищестоящого органу. Ця стадія закінчується прийняттям рішення про скасування, зміну, або залишення постанови в силі. П'ята стадія - виконання постанови
- розпочинається одразу після її прийняття або після розгляду скарги, протесту.
Зазначимо, що не в усіх провадженнях вони досить чітко виражені. Так, при стягненні штрафу на місці всі стадії (розслідування, розгляд справи і навіть виконання постанови) ніби поєднуються, ущільнюються, вміщуються у межах доволі нечисленних і досить простих дій компетентного представника органу державного управління.
Кожна стадія у свою чергу, складається з окремих етапів, що станов-лять групи взаємопов'язаних дій. Система стадій і етапів провадженняможе бути представлена так:
1. Порушення справи: а) встановлення ознак правопорушення; б) доставлення правопорушника; в) прийняття рішення про порушення справи; г) оформлення рішення про порушення справи.
2. Адміністративне розслідування: а) доказування факту правопору-шення; б) встановлення даних про особу правопорушника; в) процесуальне оформлення результатів розслідування; г) направлення матеріалів
для розгляду за підвідомчістю.
3. Розгляд справи, а) підготовка справи до розгляду і заслуховування; б) заслуховування справи; в) прийняття постанови; г) доведення постанови до відома.
4. Перегляд постанови: а) оскарження, опротестування постанови; б) перевірка законності постанови; в) винесення рішення; г) реалізація рішення.
5. Виконання постанови: а) звернення постанови до виконання; б) безпосереднє виконання.
Кожний етап у свою чергу, складається з ряду послідовно здійснюва-них конкретних дій. Згідно з цим структура провадження у справах про адміністративні правопорушення є чотирирівневою: дії - етап - стадія - провадження у цілому.
1. Порушення справи. Ця стадія провадження у справах про адмі-ністративні правопорушення є початковою і становить комплекс проце-суальних дій, спрямованих на встановлення ознак правопорушення. Такі ознаки встановлюються особою, яка уповноважена складати протокол про адміністративне правопорушення, застосовувати заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення (ст. 260 КУпАП), а саме: адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів.
На жаль, чинний КУпАП не встановлює момент порушення справи про адміністративний проступок. Як правило, ним вважається складання протоколу про адміністративне правопорушення відповідно до ст. 254 КУпАП. Між тим, протокол про адміністративне правопорушення є до-кументом комплексним. У ньому не тільки фіксується факт проступку, а й містяться відомості про особу порушника, висновок щодо кваліфікації діяння за відповідною статтею Кодексу, дані про свідків і потерпілих, пояснення порушника, а також інші відомості, необхідні для вирішення справи і відшкодування заподіяної матеріальної шкоди.
Здебільшого протокол про

 
 

Цікаве

Загрузка...