WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Реферат

Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Реферат


Реферат
на тему:
Провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Загальна характеристика провадження у справах про адміністра-тивні правопорушення.
Провадження у справах про адміністративні правопорушення - особливий різновид адміністративного процесу, який значною мірою врегульований правовими нормами, що сконцентровані в розділах IV та V КУпАП (глави 18-33).
Вжиття під час провадження у справах про адміністративні правопо-рушення заходів державного примусу зумовлює високий ступінь форма-лізації процесу. Тут чітко визначені: завдання провадження (ст. 245); об-ставини, що виключають провадження (ст. 247); такі принципи, як рівність перед законом (ст. 249); законність, змагальність тощо; види доказів (ст. 251); вимоги до найважливіших процесуальних документів, зокрема до протоколу (статті 254-257), постанови у справі (статті 283-286) тощо; заходи забезпечення провадження (ст. 260 - адміністративне затримання, особистий огляд, вилучення речей та документів); права учасників провадження (статті 268-275); строки і порядок розгляду справ (статті 277-279); оскарження і опротестування постанов у справі (статті 287-297); виконання постанови (глави 25-33, статті 298-330).
Усе це певною мірою зближує провадження у справах про адмініст-ративні правопорушення з кримінальним процесом.
Разом з тим адміністративному провадженню не властива складна процедура розслідування справ, спрощено порядок порушення, а нерідко і розгляду справи. Можливі випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається (наприклад, ст. 258 - порушення правил користування річковими і маломірними суднами).
Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення є корот-кими: 15, 7, 5, 3, 1 доба (ст. 277). Таке становище пояснюється тим, що адміністративні правопорушення здебільшого легко встановлюються і, як правило, не потребують багато часу для розслідування і розгляду порівняно з кримінальними справами.
Аналіз законодавства України дає змогу виділити два види прова-дження у справах про адміністративні правопорушення: звичайне та спрощене.
Звичайне провадження здійснюється у більшості справ і детально рег-ламентовано чинним законодавством. Воно передбачає складання прото-колу: визначає зміст, запобіжні заходи і порядок їх застосування; права та обов'язки учасників провадження; порядок розгляду справ; факти й обставини, що є доказами.
Спрощене провадження застосовується щодо невеликої кількості пра-вопорушень, прямо передбачених ст. 258 КУпАП. Воно характеризується мінімумом процесуальних дій та їх оперативністю. Протокол про право-порушення не складається, посадова особа, що виявила правопорушення,
приймає та виконує рішення про накладення і стягнення штрафу чи по-передження.
У разі стягнення штрафу порушникові видається квитанція про його сплату.
Оформлення попередження здійснюється або шляхом вручення офі-ційного письмового попередження за встановленою формою, або шляхом усного попередження.
До адміністративних правопорушень, провадження за якими здій-снюється у спрощеній формі, належать:
- порушення правил пожежної безпеки у лісах (ст. 77) у випадках накладення штрафу інженерами відділів охорони і захисту лісу, льотчиками-спостерігачами баз авіаційного захисту лісу, лісничими та іншими особами, які зазначені у п. З ст. 241;
- порушення правил карантину тварин та інших ветеринарно-сані-тарних правил (ст. 107) у випадках накладення штрафу державною вете-ринарною інспекцією;
- викидання сміття та інших предметів з вікон та дверей вагонів, пе-рехід через залізничні колії у невстановлених місцях (ч. З ст. 109);
- пошкодження внутрішнього обладнання вагонів, скла в пасажир-ських поїздах, куріння у вагонах приміських поїздів, куріння у невста-новлених місцях у поїздах місцевого та далекого прямування, а також у метрополітені (ст. ПО);
- пошкодження внутрішнього обладнання морських суден і куріння у невстановлених місцях цих суден (ст. 115);
- керування річковими або маломірними суднами, не зареєстрованими у встановленому порядку або такими, що не пройшли технічного огляду; перевищення водіями цих суден швидкості руху, стоянка в заборонених місцях, недодержання вимог навігаційних знаків, порушення правил маневрування, подачі звукових сигналів, несення бортових вогнів і знаків (частини 1, 3 і 5 ст. 116);
- викидання за борт річкового або маломірного судна сміття або інших предметів (ст. 116);
- порушення правил безпеки під час висадки і посадки пасажирів на річкових і маломірних суднах, куріння у невстановлених місцях на річкових суднах (частини 1 і 3 ст. 117).
Слід зазначити, що у разі якщо порушник зазначених норм заперечує накладене на нього стягнення, то складається протокол про адміністративне правопорушення і провадження здійснюється у звичайному порядку.
Провадження у справах про адміністративні правопорушення часто визначають як інститут адміністративного права, що містить норми, які регулюють діяльність уповноважених органів і осіб із застосування адмі-ністративних стягнень за адміністративні правопорушення, або ж як ді-яльність уповноважених суб'єктів із застосування адміністративних стягнень і сукупність відносин, що виникають при цьому, врегульованих нормами адміністративного права.
При цьому враховується, що провадження може закінчитися виправ-данням невинного, може бути закрите у зв'язку із закінченням строку давності та за інших підстав (ст. 247 КУпАП). Таким чином, цей вид провадження далеко не завжди є діяльністю з накладення і виконання адміністративних стягнень.
Чіткі орієнтири для вирішення цього питання містить ст. 245. Вона визначає, що завданнями провадження у справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне й об'єктивне з'ясування об-ставин кожної справи; вирішення її відповідно до чинного законодавства; забезпечення виконання винесеної постанови; виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень; виховання громадян у дусі додержання законів.
Звідси випливає, що за нормами цієї статті розв'язуються два ком-плексні взаємопов'язані завдання.
Отже, провадження у справах про адміністративні правопорушення - це правовий інститут, у межах якого регулюються процесуальні адмі-ністративно-деліктні відносини і забезпечується вирішення адміністративних справ, а також запобігання адміністративним правопорушенням.
У запропонованому визначенні немає згадки про норми - основний елемент механізму правового регулювання, однак поняття правового інституту і регулювання адміністративно-деліктних відносин нічого крім регулюючої функції норм не припускає.
Адміністративно-процесуальні норми, що входять до інституту про-вадження у справах про адміністративні правопорушення, регулюють по-рядок реалізації відповідних матеріальних норм, процедури їх застосування, процес здійснення примусового впливу на винних за допомогою адміністративних стягнень. Іншими словами, вонирегламентують комплекс адміністративно-деліктних відносин.
Основна частина адміністративно-процесуальних норм, тобто правил провадження у справах про адміністративні правопорушення міститься в КУпАП. Проте процесуальні адміністративно-деліктні відносини регу-люються і досить великою кількістю норм, які в КУпАП не включено.
По-перше, це встановлені законами України специфічні правила розгляду окремих категорій справ, які вносять зміни до загального порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення. До них, зокрема, належать норми, що

 
 

Цікаве

Загрузка...