WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Президент України, як суб’єкт адміністративного права - Реферат

Президент України, як суб’єкт адміністративного права - Реферат

Автономній Республіці Крим з метою підготовки для внесення Президентові України пропозицій щодо вирішення актуальних соціально-економічних та інших проблем в Автономній Республіці Крим;
е) залучати до вивчення питань і підготовки документів, пов'язаних з виконанням своїх повноважень, наукові установи, вчених, фахівців під-приємств, установ, організацій, навчальних закладів (за погодженням з їх керівниками).
Загальне керівництво діяльністю Представництва здійснює Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим. Він призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Пред-ставництво завдань.
Постійний Представник не може бути народним депутатом України, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має наметі одержання прибутку. На час перебування на цій посаді він зупиняє своє членство у політичних партіях.
Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим здійснює такі функції:
а) виконує доручення Президента України, спрямовані на забезпе-чення виконання повноважень Президента України як гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина;
б) бере участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
в) входить з поданням до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим у разі прийняття ними нормативно-правових актів, що суперечать Конституції і законам України, указам і розпорядженням Президента України, постановам і розпорядженням Кабінету Міністрів України, іншим актам законодавства України, порушують права і свободи громадян, з вимогою про усунення цих порушень, про що інформує Президента України (таке подання підлягає обов'язковому розглядові у позачерговому порядку; у разі неналежного реагування на подання Постійного Представника щодо незаконності прийнятих нормативно-правових актів Постійний Представник вносить пропозиції щодо скасування чи зупинення дії таких актів безпосередньо Президентові України);
г) вимагає в разі порушень Конституції та законів України, указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України по-яснень від посадових осіб Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівників районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності в Автономній Республіці Крим;
д) порушує питання у встановленому законодавством порядку про притягнення до відповідальності посадових осіб, які вчинили правопору-шення;
е) відповідно до структури та кошторису витрат на утримання Представництва затверджує Положення про його структурні підрозділи та штатний розпис, призначає на посади та звільняє з посад працівників Представництва, визначає їх посадові обов'язки;
є) звітує перед Президентом України про виконання своїх обов'язків, постійно інформує його з питань, що мають загальнодержавне значення;
ж) утворює тимчасові комісії, групи, експертні ради для ефективного виконання завдань, покладених на Представництво;
з) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом, указами і розпорядженнями Президента України.
Постійний Представник у межах своїх повноважень видає розпоря-дження, які є обов'язковими до виконання працівниками Представництва. Його розпорядження, що суперечать законодавству України, можуть бути скасовані лише Президентом України або у судовому порядку.
Матеріально-технічне забезпечення діяльності Представництва по-кладається на Адміністрацію Президента України. Постійний Представник за умовами матеріального та соціально-побутового обслуговування прирівнюється до керівника центрального органу виконавчої влади. По-садові особи Представництва є державними службовцями. Умови їх ма-теріального та соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України "Про державну службу".
Постійний представник Президента України у Кабінеті Міністрів Ук-раїни функціонує відповідно до Положення про Постійного представника Президента України у Кабінеті Міністрів України, яке затверджено Указом Президента України від 15 березня 2000 р.
Воно визначає, що Постійний представник Президента України у Ка-бінеті Міністрів України є посадовою особою і підпорядковується Пре-зидентові України. Він призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за поданням Глави Адміністрації Президента України. На Постійного представника покладається здійснення постійного зв'язку між Президентом України і Кабінетом Міністрів України.
У межах, визначених чинним законодавством України, Постійний представник Президента України у Кабінеті Міністрів України виконує такі повноваження:
1) представляє на засіданнях Кабінету Міністрів України, а також його консультативно-дорадчих та інших органів позицію Президента України з питань, що розглядаються;
2) інформує Президента України про хід та результати розгляду питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та його консультативно-дорадчих та інших органів;
3) вивчає акти та, в разі необхідності, проекти актів Кабінету Міністрів України щодо їх відповідності актам та дорученням Президента України;
4) виконує інші повноваження за дорученням Президента України. Для здійснення покладених на нього повноважень Постійний представник має право:
- брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, його кон-сультативно-дорадчих та інших органів;
- вносити Президентові України пропозиції щодо підготовки проектів законів, а також актів, доручень Президента України з питань, що стосуються діяльності Кабінету Міністрів України, та брати участь у роз-робленні таких проектів;
- брати участь у розробленні проектів законодавчих актів, які вно-сяться Президентом України або за його дорученням Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України;
- знайомитися з проектами законів та інших актів, що розробляються Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади;
- користуватись інформаційними банками даних Адміністрації Пре-зидента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших цен-тральних органів виконавчої влади.
Постійний представник у своїй

 
 

Цікаве

Загрузка...