WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Президент України, як суб’єкт адміністративного права - Реферат

Президент України, як суб’єкт адміністративного права - Реферат

України;
в) скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
г) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;
д) утворює суди у визначеному законом порядку.
Згідно з п. 18ст. 106 Конституції Президент очолює Раду національної безпеки і оборони України, що є координаційним органом з питань на-ціональної безпеки і оборони при Президентові України. Безпосередньо її діяльність врегульована Законом України "Про Раду національної безпеки і оборони України" від 5 березня 1998 р.
Персональний склад Ради формує Президент України, її членами можуть бути керівники центральних органів виконавчої влади, а також інші посадові особи, а за посадою, що передбачено ст. 107 Конституції, до неї входять: Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України.
Забезпечення діяльності Ради здійснює Секретар Ради, якого призначає Президент України. Він має заступників, яких також призначає
Президент. Секретар Ради безпосередньо підпорядковується Президентові України.
Головними завданнями Ради є:
o забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері національ-ної безпеки і оборони України;
o аналіз стану і тенденцій розвитку зовнішньо- та внутрішньополітич-ної ситуації, визначення на цій основі стратегії та пріоритетних напрямів забезпечення національної безпеки і оборони;
o комплексна оцінка та прогноз потенційних і реальних загроз держав-ному, економічному, суспільному, оборонному, інформаційному, ядерному, екологічному та іншим видам і об'єктам безпеки України;
o планування, організація та контроль за вжиттям заходів політичного, економічного, воєнного, соціального, науково-технічного та іншого характеру, адекватних цим загрозам;
o розгляд питань фінансування витрат на національну безпеку і оборо-ну, а також контроль за витрачанням відповідних коштів;
o розгляд проектів законів України та указів Президента України, ін-ших нормативних актів, наказів і директив Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, концепцій, доктрин, державних програм у сфері національної безпеки і оборони України тощо;
o підготовка пропозицій щодо вдосконалення системи забезпечення на-ціональної безпеки та організації оборони України, у тому числі щодо утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади у цій сфері;
o підготовка пропозицій щодо оголошення стану війни, загальної або часткової мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, а також щодо оголошення в разі потреби окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації;
o координація наукових досліджень у галузі національної безпеки і
оборони;
o розгляд і розв'язання інших актуальних проблем національної безпе-ки і оборони України.
Відповідно до покладених на неї завдань Рада координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони, а також Комісії з питань ядерної політики та екологічної безпеки при Президентові України, Генеральної військової інспекції при Президентові України, Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України, інших органів у цій сфері, утворених при Президентові України.
У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати участь Голова Верховної Ради України. Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами Президента України.
З метою забезпечення необхідних умов для здійснення Президентом України своїх конституційних повноважень і відповідно до п. 28 ст. 106 Конституції України Президент України утворює постійно діючий орган - Адміністрацію Президента України. Вона функціонує згідно із Положенням про Адміністрацію Президента України, що затверджено Указом Президента України від 19 лютого 1997 р.
Основними завданнями Адміністрації Президента України є:
o організаційне, правове, консультативне, інформаційне й аналітичне забезпечення діяльності Президента України щодо реалізації ним повноважень гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, здійснення інших конституційних повноважень як глави держави;
o сприяння Президентові України у забезпеченні узгодженого функці-онування і взаємодії Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також у вирішенні кадрових та інших питань, віднесених до повноважень Президента України;
o забезпечення взаємодії Президента України з Верховною Радою Ук-раїни, іншими органами державної влади, органами місцевого само-врядування та об'єднаннями громадян;
o організація підготовки та опрацювання проектів указів і розпоря-джень Президента України, а також проектів законів, що вносяться Президентом України на розгляд Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи;
o аналіз соціально-економічних, політичних і правових процесів у дер-жаві та внесення відповідних пропозицій Президентові України;
o здійснення за дорученням Президента України та на виконання його повноважень як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина контролю за додержанням актів законодавства України;
o організація протокольних заходів, а також здійснення матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Президента України. Доручення Глави Адміністрації Президента України, Першого помічника Президента України, першого заступника та заступників Глави Адміністрації Президента України у визначених Президентом України межах та з питань, що належать до їхніх повноважень, є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади та їх посадовими особами.
У складі Адміністрації Президента України функціонує інститут Уповноваженого Президента України з питань адміністративної реформи. Він створений Указом Президента України від 21 липня 2001 р. № 538/2001 з метою забезпечення більш динамічного здійснення заходів, пов'язаних із проведенням адміністративної реформи, своєчасного вирішення конкретних питань, що виникають у цій сфері.
Відповідно до Положення про нього Уповноважений є посадовою особою, на яку покладаються організація та координація здійснення заходів щодо проведення в Україні адміністративної реформи. Він призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за поданням Глави Адміністрації Президента України. Уповноважений призначається на

 
 

Цікаве

Загрузка...