WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові акти державного управління. Поняття правових актів державного управління - Реферат

Правові акти державного управління. Поняття правових актів державного управління - Реферат

акта управління несе відповідальність тільки той, хто його видав, а за незаконне укладання цивільно-правової угоди - обидва її контрагенти.
Істотно відрізняються акти органів управління і від актів громадських організацій. Акти останніх містять лише волю органу управління громадської організації, вони імперативні лише всередині самих громад-ських організацій. Акти органів державного управління є державно-владни-ми. Вони обов'язкові для виконання усіма суб'єктами, до яких звернені.
Нарешті, акти державного управління відрізняються від службових документів. Юридичні службові документи хоч і мають юридичне значення (дипломи, атестати, трудові книжки, посвідчення, паспорти тощо), проте вони не містять норм права, що властиво більшості актів державного управління, які мають підзаконний характер.
Види правових актівдержавного управління. Відображаючи усю різноманітність державного управління як найширшої діяльності держави, акти управління також різноманітні й багаточисленні.
Вони можуть бути класифіковані, упорядковані в однопорядкові гру-пи, що дає можливість чітко визначити місце кожного акта управління в їх загальній кількості, віднайти вірний, науковий підхід до відбору актів управління при їх систематизації.
Наукова класифікація актів управління дає можливість глибше з'ясу-вати їх правову природу, визначити роль і значення в управлінському
процесі, в розв'язанні загальних і спеціальних завдань державного управління, виробити найбільш чіткий і досконалий порядок їх видання, роз-робити дійові заходи щодо забезпечення контролю за їх здійсненням.
За основу класифікації правових актів державного управління беруться найзагальніші та найістотніші їх ознаки і властивості, що відіграють визначальну роль у характеристиці правової природи конкретних актів. Важливо зазначити, що класифікація має не лише суто теоретичне, а й практичне значення.
У теорії адміністративного права правові акти державного управління прийнято класифікувати за такими критеріями:
o за юридичними властивостями;
o за межею дії;
o за характером компетенції органів, які видають акти;
o за становищем органів, що видають акти в управлінській ієрархії.
За юридичними властивостями усі правові акти державного уп-равління поділяються на дві великі групи: нормативні (правовстановлюючі, акти загального характеру) та ненормативні (індивідуальні, правозастосовні, правовиконавчі, окремі адміністративні, акти реалізації норм адміністративного права).
Нормативні акти безпосередньо виражають регулятивну функцію адміністративного права. Саме вони містять адміністративно-правові норми, що встановлюють загальні правила належної поведінки. Ці акти розраховані на довготривале, багаторазове застосування з метою регулювання однотипних суспільних відносин і не мають персоніфікованого (конкретного) адресата.
Правотворче призначення - важлива властивість нормативних актів. Нормативний акт не просто викладає відповідні адміністративно-правові норми, він їх встановлює, вводить юридичні норми до правової системи.
Правотворча роль нормативних актів державного управління вияв-ляється у:
а) конкретизації норм вищої юридичної сили;
б) визначенні типових правил поведінки в галузі державного управ-ління (митні правила, правила дозвільної системи);
в) втіленні в життя різних соціально-економічних програм (програми приватизації);
г) визначенні організаційно-правового статусу суб'єктів адміністра-тивного права;
д) встановленні необхідних обмежень і заборон;
е) формуванні міжгалузевих зв'язків і способів взаємодії різних учасників управлінських відносин;
є) забезпеченні охорони встановленого у галузі державного управління порядку відносин.
Ненормативні (індивідуальні) правові акти державного управління мають яскраво виражений правозастосовний (правовиконавчий) характер. Ці акти завжди є актами застосування норм права. Ненормативний (індивідуальний) правовий акт державного управління - це індивідуальний юридичний акт, який розв'язує конкретну управлінську справу, персонально визначає поведінку адресата, має державно-владний характер, застосовується уповноваженим органом у встановленому порядку.
Основні ознаки акта застосування норм адміністративного права такі:
а) індивідуальний характер, який виявляється, по-перше, в тому, що він вирішує цілком визначене і конкретне питання; по-друге, в ньому вказується конкретний адресат, який має додержуватися вміщеного в акті припису;
б) державно-владний характер і обов'язковий для всіх адресатів. Ви-конання акта гарантується, а за необхідності забезпечується примусовою силою держави.
Слід зазначити, що такі акти не завжди містять владні приписи особі, до якої звернена норма безпосередньо. Іншими словами сам акт може бути звернений до однієї особи, а вміщені в ньому приписи - до іншої. Наприклад, наказ щодо нагородження цінним подарунком. Такий акт безпосередньо звернений до тієї особи, яка таким подарунком нагороджена. Водночас вміщені в ньому державно-владні приписи спрямовані органу, що зобов'язаний цей подарунок видати;
в) завжди видаються в односторонньому порядку. Вони виходять від компетентного органу (посадової особи) - суб'єкта застосування норм адміністративного права. Ця обставина залишається в силі й тоді, коли акт є результатом погодження волі учасників правовідносин. Наприклад, акти щодо призначення пенсії, надання відпустки, матеріальної допомоги тощо;
г) спричиняє виникнення, зміну, припинення адміністративних пра-вовідносин, тобто є юридичним фактом. Водночас він не тільки юридичний факт. Такі акти виконують і регулятивні функції. Норми адміністративного права регулюють абстрактні управлінські відносини. Ця абстрактність нормативних приписів не дозволяє використовувати їх для безпосереднього впливу. З цією метою використовуються акти застосування норм права, які стають самостійним засобом управління соціальними процесами.
2. За межею дії (дії актів у просторі й часі) акти поділяються на такі:
а) що діють на всій території без обмежень у часі (до актів такого виду належать ті, чия юридична сила поширюється на всю територію Ук-раїни і не обмежується будь-якими часовими рамками);
б) що діють на всій території протягом певного строку (такими є ак-ти, юридична сила яких поширюється на всю територію України, але тільки на певний, спеціально обумовлений термін. Іноді їх називають строковими актами, тобто такими, що мають термін дії. До них слід віднести: акти, що регламентують питання постачання продукції

 
 

Цікаве

Загрузка...